IэшIу-IушIухэм ядэгъугъэ шапхъ

ЦIыфым ипсауныгъэ ышхырэ гъомылапхъэхэм бэкIэ зэрялъытыгъэм хэ­ти щыгъуаз.
Шхын тэрэзым кIуачIэ уегъэшIы, дэим уегъэ­сымаджэ.

Изображение 013Мы лъэхъанэу тызыхэтым, ана­хьэу къытэшIэкIыгъэ чIыо­псыр зэрэзэщыкъуагъэу, зэрэу­шIоигъэм къыхэкIэу, къэкIырэ лъэпкъи, лы зэфэшъхьафхэми, ахэм ахашIыкIырэ шхыныгъохэми цыхьэшхо дэдэ афэпшIы­жьынэу щытэп. КъыдэгъэкIа­кIохэми гъомылапхъэу къагъэ­хьазырхэрэм мыдэгъу дэдэхэр, дэгъугъэр хэгъэкIи, зыфэбгъэ­дэщтыр умышIэрэ хьалыгъур, хьа­лыжъо зэфэшъхьафхэр, IэшIу-IушIухэр, нэмыкIхэр къахэкIых. А пстэумэ япхыгъэу щэфакIор ежь-ежьырэу зыфэсакъыжьыным, къыщэфырэми изытет зэхифэу щытыным мэхьанэ иI.

Мы зигъо Iофыгъо инэу — тшхырэ гъомылапхъэхэм сыда язытет, анахьэу­ ­тиреспуб­ли­кэ къыщыдагъэкIырэ IэшIу-Iу­шIу­хэр дэ­гъугъэ шапхъэм дештэха, демыштэха? — зыфэпIо­щтым фэ­гъэхьыгъагъ Iэнэ хъураеу Лъэпкъ тхылъеджапIэм щыIагъэр.

Ар Рос­потребнадзорым Адыгэ РеспубликэмкIэ и ГъэIоры­шIапIэрэ тхылъеджапIэм техни­че­скэ ыкIи экономическэ литера­турэмкIэ иотделрэ зэдызэхащагъ.

Iэнэ хъураер къызэIуихыгъ ыкIи зэрищагъ тхылъеджапIэм иотдел ибиблиограф шъхьаIэу Аулъэ Бэлэ. Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх АР-м гигиенэмрэ эпидемиологиемрэкIэ и Гупчэ иIофышIэ-экспертэу Бибэ Фатимэ ыкIи IэшIу-IушIухэр къэ­зы­шIыхэрэ лэжьапIэхэу «Меса», «Сластена», нэмыкIхэм яIэ­шъхьэ­тетхэр, яIофышIэхэр, МКъТУ-м, АКъУ-м игумани­тар-техническэ колледж ястудентхэр.

ГущыIэ шъхьаIэу «Общие тре­бования к производству и реализации кондитерских изделий» зыфиIорэр Бибэ Фатимэ къышIыгъ. Ар IэшIу-IушIухэм язэхэлъыкIэ, дэгъугъэ ­шапхъэр яIэ хъуным ищыкIагъэхэм къа­тегущыIагъ. IэшIу-IушIухэм щэр, псыр, шъоущы­гъур, щэтэ кIэ­фы­гъакIэр, дэгъэ зэфэшъхьафхэр, чэмытхъур, дэшхо-дэ­жъые­хэр, шоколадыр ыкIи хьа­джыгъэ анахь дэ­гъур, кIэн­кIэ къа­бзэхэр ахэлъэу зэра­шIы­хэ­рэр, ахэм калориябэ къызэра­тырэр, анахьэу углеводэу пкъы­шъолым ищыкIагъэр зэрэрагъэ­гъотырэр къыIотагъ. Температу­рэу зыщыпIыгъынхэ ыкIи шынэ­гъакIэу яIэн фаер зызэщыкъо­кIэ, шхыныгъохэм узыгъо къа­хэкIын зэрилъэкIырэм, IэшIу-Iу­шIушIым къэбзэныгъэ шапхъэ­хэр къыгъэгъунэнхэ, ыгъэцэ­кIэн­­хэ, ащ паекIэ ренэу ышъхьэ­кIэ зыфэсакъыжьэу, илъэсым зэ е тIо медицинэ уплъэкIуныр ышIын зэрэфаем, нэмыкIхэм къащыуцугъ.

Изображение 032Iэнэ хъураер, зигъо Iофы­гъомкIэ Iофтхьабзэр, Аулъэ Бэ­лэ къызэриIуагъэу, «Вкусная кар­та Адыгеи» зыфиIорэ ­купым ишапхъэ итэу зэхащагъ. Зичэ­зыу Iэ­нэ хъураер ­гъомылэпхъэ IэшIу-IушIушIхэм ядэгъугъ зыфэ­гъэ­хьыгъагъэр. Мурадэу яIагъэр Адыгэ Республикэм щы­псэ­урэ цIыфхэм ежь ячIыпIалъэ къыщашIырэ гъомылапхъэ­хэм ядэгъугъэ (е яфэныкъуа­гъэ), ана­хьэу IэшIу-IушIухэм, анаIэ ты­рягъэдзэгъэныр арыгъэ. Iоф­тхьабзэм IэшIу-IушIушI цеххэу республикэм щылажьэ­хэрэм ащыщхэм къыдагъэ­кIы­хэрэр къыращэлIэгъагъэх. Ахэм ядэ­гъугъэ шапхъэ (ацIэ атемытэу)  Iэнэ хъураем хэлажьэхэрэм — студентхэм, егъэ­­джа­­кIохэм, уплъэ­кIуакIохэм — ­агъэ­унэфыгъ. Ащ елъытыгъэу чIыпIэхэри афа­гъэшъошагъэх.

Изображение 012

КъызэрэнэфагъэмкIэ, тиреспубликэ къыщашIырэ IэшIу-Iу­шIухэм фэныкъоныгъэшхо яIэп, ар хэгъэкIи, ягугъухэу, ахэ­лъы­пхъэр ахэлъэу, цIыфым гуао фэмыхъунхэм фэсакъхэу ахэр къагъэхьазырых.

Дзэукъожь Нуриет.

Сурэтхэр Iофтхьабзэм щыты­рахыгъэх.