Ылъэгъугъэм ыгъэрэзагъ

УФ-м и Правительствэ и Тхьаматэу Дмитрий Медведевым унашъоу ышIыгъэм елъытыгъэу, республикэм ­ит аптекэхэм ащыщхэр Адыгеим и ЛIышъхьэу ТхьакIущынэ Аслъан ты­гъуасэ къыкIухьагъэх.

AAG_1255

Ахэм яIофшIэн зэрэзэхащэрэр, Iэзэгъу уцхэр къызэрэзыIэ­кIагъахьэхэрэр, ауасэ зыфэди­зыр, щыкIагъэхэр щыIэхэмэ зэ­ригъэшIагъ. Адыгэ ­Республикэм псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ иминистрэу Мэрэтыкъо Рустем, АдыгеимкIэ Росздравнадзорым ипащэу Шымыгъэхъу Ай­тэч ТхьакIущынэ Аслъан игъу­сагъэх.

БэмышIэу Лениным иурам тет унэу N 34-м къыщызэIуахы­гъэ уц щапIэр ары ТхьакIущынэ Аслъан апэ зэригъэлъэгъу­гъэр. Унэе предпринимателэу ­Апэзэо Аллэ къызэриIуагъэмкIэ, цIыф­хэр къяолIэнхэм, ежьхэм ащэрэ Iэзэгъу уцхэр нахь ащащэфынхэм пае Iофтхьабзэхэр зэхащэх. Пенсионерхэм, ­ветеранхэм фэгъэкIотэн зэфэшъхьафхэр зэ­рафашIыхэрэм имызакъоу, нэ­мыкI аптекэхэм ­ягъэпшагъэмэ, ежьхэм ащэрэм ыуасэ нахь макI.

Джащ фэдэу пшъэдэкIыжьэу ыхьырэмкIэ гъунэпкъэ гъэнэфа­гъэ зиIэ обществэу «Вива Вита» зыфиIорэм АР-м и ЛIы­шъхьэ  щыIагъ. Мыщ цIыфым ищыIэны­гъэкIэ шIокI имыIэу ищыкIэгъэ Iэзэгъу уцхэр икъу фэ­дизэу чIэлъхэмэ, ахэм ауасэхэр шапхъэхэм адештэмэ Тхьа­кIущынэ Аслъан зэригъэшIагъ. Нэужым пшъэдэкIыжьэу ыхьы­рэм­кIэ гъунэпкъэ гъэнэфагъэ зиIэ обществэу «Санфарма» зыфиIорэм Адыгеим и ЛIы­шъхьэ кIуагъэ, ахэм яIофхэм язытети джащ фэдэу зыщигъэ­гъозагъ.

— Iэзэгъу уцхэм язэгъэ­гъо­тынкIэ Iофхэм язытет тылъэ­плъэ зэпыт. Анахьэу тынаIэ зы­тедгъэтырэр ахэм ауасэхэр ары, — къыIуагъ Адыгэ Респуб­ликэм и ЛIышъхьэу ТхьакIу­щынэ Аслъан. — Непэрэ уплъэ­кIунхэм къызэрагъэлъэгъуа­гъэм­кIэ, шапхъэхэм адимыштэу, яIоф­шIэн тэрэзэу зэхэзымыщэ­рэ уц щапIэ дгъэунэфыгъэп. ЦIыфхэм ящыкIэгъэщт Iэзэгъу уцхэр ателъ. УплъэкIунхэм зэфэхьысыжьэу афэхъугъэхэм та­гъэрэзагъ.

AAG_1179Адыгэ Республикэм псауны­гъэр къэухъумэгъэнымкIэ иминистрэу Мэрэтыкъо Рустем къы­зэриIуагъэмкIэ, зэкIэмкIи Адыгеим аптекэ 238-рэ ит, ахэм ащыщэу 21-р къэралыгъом иех. Мы илъэсым пыкIыгъэ мэзи­плIым Iэзэгъу уцхэм ауасэхэм процент 0,3-рэ къахэ­хъуагъ. Ахэр ащэхэ зыхъукIэ атыра­гъахъорэр Урысыем процент 23,4-м щынэсы, ­Адыгеим ар процент 19-м щышIо­кIырэп. Джащ фэдэу Мэрэтыкъо Рус­тем къыхигъэщыгъ министерствэм испециалистхэм мыгъэ уплъэкIун 32-рэ зэрашIыгъэр. Уасэхэр цIыфхэм ящыIэныгъэ­кIэ шIокI имыIэу ящыкIэгъэ Iэ­зэгъу уцхэр икъу фэди­зэу ачIэлъхэмэ ахэм ауплъэ­кIугъэх, шапхъэхэм адимы­штэрэ къыхагъэщыгъэп.

Ащ нэмыкIэу 2016-рэ илъэ­сым Росздравнадзорым уплъэ­кIун 83-рэ ышIыгъ. Адыгэкъа­лэ дэт зы уц щапIэ хэукъоныгъэ­хэр ащ къыщыхигъэщыгъэх.

АР-м и ЛIышъхьэу ТхьакIу­щынэ Аслъан игущыIэ къызэрэ­щыхигъэщыгъэмкIэ, аптекэхэр янэплъэгъу рагъэкIыщтхэп, Iэ­зэгъу уцхэр зэрифэшъуашэу зэрагъэгъотыным лъыплъэщтых.

Гъонэжьыкъо Сэтэнай.

Сурэтхэр А. Гусевым тырихыгъэх.