Тиадыгэ быракъ орэбыбат

Илъэс къэс, мэлылъфэгъум и 25-м, адыгэ быракъым и Мафэ республикэм щыхагъэунэфыкIы. Къуаджэу Блащэпсынэ культурэм и Унэу дэтым ипащэу Отрэщ Симэ кIэщакIо фэхъуи, кIэлэцIыкIу IыгъыпIэхэр, гурыт еджапIэм икIэлэеджакIохэр, ныбжьыкIэхэр, къоджэдэсхэр къыхигъэлажьэхэзэ мэфэкI Iофтхьабзэм фэгъэхьыгъэ зэхэхьэшхо зэхищагъ.

IMGA0866Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх Бла­щэпсынэ къоджэ псэупIэм ипащэу Шэуджэн Юрэ, Кощхьэблэ районымкIэ Адыгэ Хасэм ипащэу НэпшIэкъуй Аминэ, къуаджэм иветеранхэм я Совет итхьаматэу Щыщэ БетIал ыкIи советым хэтхэр, общественнэ организациехэм япащэхэр, нахьыжъэу чылэм дэсхэр. МэфэкI Iофтхьабзэр Адыгэ Республикэм игимнкIэ къызэIуахыгъ. Нэужым адыгэ лъэпкъым икомпозитор цIэрыIоу Тхьабысымэ Умарэ ыусыгъэ орэдэу «Бэрэчэт-босын» зыфи­Iорэр къырагъэIуагъ. Къоджэ гупчэр дахэу агъэкIэрэкIэгъагъ, кIэлэеджакIохэм лъэпкъ шъуа­шэхэр ащыгъхэу, адыгэ быракъыр аIыгъэу зэхахьэм хэлэжьагъэх. Блащэпсынэ дэт кIэлэцIыкIу IыгъыпIэу «Дэхэбын» зыфиIорэм икIэлэцIыкIу­хэм зэхахьэр къагъэдэхагъ, адыгэ шъуашэхэр ащыгъхэу адыгабзэкIэ усэхэр къаIуагъэх, къэшъуагъэх.

— Лъэшэу сигуапэу сирэзэныгъэ гущыIэхэр пэзгъохыхэ сшIоигъу шIушIэ общественнэ организациеу «Блащэпсын» зыфиIорэм хэтэу Болэкъо Ас­лъан. Адыгэ быракъ цIыкIухэу зэхахьэм щыдгъэфедагъэхэр къытфищагъэх, сыд фэдэрэ зэхахьэ тшIыми, ренэу ишIуагъэ къытегъэкIы, — къытиIуагъ Отрэщ Симэ.

Iофтхьабзэм хахьэу «Орэщхых егъашIэм сабыйхэр» зы­фиIорэ къэгъэлъэгъоныр къоджэ гупчэм щырагъэкIокIыгъ. КIэ­лэцIыкIухэм ашIыгъэ сурэтхэр ащ къыщагъэлъэгъуагъэх. КIэ­лэпIухэу Болэкъо Заремэ, Вэрэкъо Джульеттэ, Шорэ Анжелэ ыкIи Щако Нурыет щытхъу хэлъэу мы Iофтхьабзэм къекIолIагъэх, кIэлэцIыкIухэм гушъхьэбаиныгъэ ахэлъэу, яхэгъэгу шIу алъэгъоу пIугъэн­хэм мыхэр мыпшъыжьэу дэлажьэх. Ахэм ыкIи кIэлэ­цIыкIу IыгъыпIэм ипащэу Лафышъэ Мариет, методистэу Къунэ Сарэ зэрафэразэр къыхигъэщыгъ культурэм и Унэ ипащэ.

Адыгэ быракъым тарихъэу пылъыр, мэхьанэу иIэр къыра­IотыкIхэзэ зэхахьэм къыщыгу­щыIагъэх Шэуджэн Юрэрэ НэпшIэкъуй Аминэрэ. Тибыракъ адыгэ лъэпкъым итарихъ куоу зэрепхыгъэр ыкIи ащ шъхьэкIэ­фэныгъэшхо фэтшIын зэрэфаер ахэм кIагъэтхъыгъ.

МэфэкI Iофтхьабзэр гъэшIэ­гъонэу рекIокIыным зиIа­хьышIу хэзышIыхьагъэхэм ащы­щых кIэлэегъаджэхэу Къазнэ­къо Аскэрбый, Къэщый Жаннэ, КIэдыкIое Оксанэ, Щы­гъущэ Сусанэ. Адыгэ быракъым  фэгъэхьыгъэ усэхэм IупкIэу къяджагъэх кIэлэеджакIохэу Бжьашъэ Миланэ, Вэрэкъо Рустем, Хьаткъо Бислъан ыкIи Дыбэгъо Мадинэ.

Симэ ирэзэныгъэ гущыIэхэр апегъохых поселкэу Майскэм икIэлэцIыкIу IыгъыпIэу N 7-м ипащэу Индрыс Рузанэрэ музыкальнэ пащэу Къушъхьэ Зоерэ. Ахэм ягъусэхэу къыздащэгъэ кIэлэцIыкIухэм «Къу­шъхьэмэ ясабыйхэр» зыцIэ къэшъо дахэр къашIыгъ ыкIи Iофтхьабзэр къагъэкIэрэкIагъ.

— Адыгэ лъэпкъыр ыпэ лъы­кIотэнымкIэ, тикIэлэцIыкIухэм язэхашIэ къэгъэущыгъэнымкIэ мыщ фэдэ Iофтхьабзэхэм яшIо­гъэшхо къэкIо, — еIо Отрэщ Симэ. — Ахэм яшIуагъэкIэ Адыгеим изыпкъитыныгъэ нахь пытэ мэхъу ыкIи мамырныгъэм­рэ зэгурыIоныгъэмрэ кIэлэцIы­кIухэр зэфещэх.

Iофтхьабзэм икIэухым чылэм нахьыжъэу дэсхэм ащыщхэр къэгущыIагъэх, зэхэщакIо­хэм «Тхьашъуегъэпсэу» ара­Iуагъ. ТапэкIи хэбзэшIу хъугъэ Iофтхьабзэр лъагъэкIотэнэу, ренэу тиадыгэ быракъ быбэтэнэу къафэлъэIуагъэх.

КIарэ Фатим.

Сурэтым итхэр: Блащэпсынэ щыщхэу адыгэ быракъым имэфэкI Iофтхьабзэ хэлэжьа­гъэхэр.