Константин Затулиныр ПсышIопэ районым икъоджэ койхэм ащыIагъ, ШэхэкIэишхорэ Хьаджыкъорэ адэсхэм аIукIагъ

Хы ШIуцIэ Iушъом Константин Затулиныр дэгъоу щашIэ. Ар Къэралыгъо Думэм щэгъо­гогъо щыхадзыгъ, тапэкIэ Шъачэрэ ТIопсэ районымрэ яфедэхэр ащ къыщигъэлъэгъуа­гъэх. Джащ къыхэкIэу къуаджэхэм бэрэ адэхьан, цIыфхэм адэгу­щыIэн фаеу хъущтыгъэ. Нэ­мыкIхэм ар зэрашIэ­рэр политологэу, СНГ-м хэхьэрэ хэгъэгухэм я Институт идиректорэу, телекъэтыныр зезыщэу ары. Къоджэдэсхэм Урысые Федерацием и Общественнэ палатэ хэт Константин Затулиным цыхьэшхо фашIы.

Затулин2Шъачэ и ШэхэкIэй, и Лыгъотх (Къэлэжъ) къоджэ койхэр километ­рипшI пчъагъэкIэ зэпэ­Iудзыгъэхэми, зэхьщыр Iофыгъохэр апашъхьэ итых. Партиеу «Единэ Россием» ыцIэкIэ Къэралыгъо Думэм хагъэхьанэу зикандидатурэ къагъэлъэгъогъэ Константин Затулиным Iу­кIэнхэу къэкIуагъэхэм IофшIэнымкIэ ащ опытышхо зэриIэм, чIыпIэ Iофыгъохэм куоу зэращыгъуа­зэм, зэрэчаным, цIыфы­гъэ, зэ­фагъэ зэрэхэлъхэм пае лъытэныгъэшхо фашIы. Сыдигъуи фэмыдэу непэ Къэралыгъо Думэм щылэжьэн фаехэр зиIоф хэшIыкIышхо фызиIэхэр, хэ­дзакIохэм яфедэхэр яшъыпкъэу къэзыгъэгъу­нэн зылъэкIыщтхэр, политикэ структурэ инхэм осэшхо ащы­зиIэхэр ары.

— Мызэу, мытIоу сэ мы чIы­пIэхэм сащыIагъ. Непэ мыщ сыкъызыкIэкIуагъэр нахьышIум ылъэныкъокIэ зэхъокIыныгъэу шъуиIэхэм, джы къызнэсы­гъэм Iофыгъоу зэшIошъумыхышъу­гъэхэм защызгъэгъозэнэу ары, — къыщиIуагъ Константин За­тулиным ШэхэкIэишхом дэсхэм адыриIэгъэ зэIукIэгъум. — ЦIыфхэм ягумэкIыгъохэр зэбгъэшIэнхэм, къоджэдэсхэмкIэ зигъо дэдэ Iофыгъохэм язэшIо­хынкIэ анахь къекIурэ амалхэр къэгъотыгъэнхэм мэхьанэшхо яI.

Хэгъэгум экономикэмкIэ иIоф­хэм язытет зэIукIэм щыте­гущыIагъэх, къоджэдэсхэм апашъхьэ ит Iофыгъо шъхьаIэ­хэм щалъыIэсыгъэх. ЧIыгум игъэфедэн епхыгъэ Iофыгъор анахь шъхьаIэхэм ащыщ. Iахь­зэхэлъ обществэхэм яIэрылъхьэ чъыгхатэхэмрэ щай къэгъэкIы­пIэхэмрэ зэрэчIадзыжьхэрэм, цIыраужъ зэрэхъухэрэм къо­джэдэсхэри, Адыгэ Хасэм хэтхэри лъэшэу егъэгумэкIых. Унэе, фермер хъызмэтшIапIэхэр зэхэзыщэ зышIоигъохэм охътэ кIыхьэм телъытагъэу чIыгур бэджэндэу къаIахын алъэкIырэп. ЧIыгум ехьылIэгъэ Iофыгъор зэшIуамыхэу хы ШIуцIэ Iушъом щыпсэурэ шапсыгъэхэм янэмыкI Iофыгъохэри зэшIуахынхэ алъэ­кIыщтэп.

Федеральнэ законэу «Егъа­шIэ­ми Урысые Федерацием щыпсэурэ лъэпкъхэу зипчъа­гъэкIэ макIэ хъухэрэм яфиты­ныгъэхэмкIэ гарантиехэм яхьы­лIагъ» зыфиIорэм игъэцэкIэнкIэ, зекIоным зегъэушъомбгъугъэ­нымкIэ, хы ШIуцIэ Iушъом ичIы­опс дахэ къызэтегъэнэжьы­гъэ­нымкIэ Iофыгъоу зэуталIэхэрэм атегущыIагъэх. ГущыIэм пае, псы­хъохэу Шахэрэ Iащэрэ якIэй­­хэм адэсхэр мыжъо-пшэ­хъо зэхэлъыр хэбзэнчъэу ­япсы­хъохэм къадэзыщыхэрэм илъэс къэс апэуцужьынхэ фаеу мэхъух.

Сабыибэ зэрыс унагъохэм социальнэ IэпыIэгъу ягъэгъоты­гъэн, кIэлэцIыкIу IыгъыпIакIэрэ стадионрэ ШэхэкIэишхом щы­гъэпсыгъэнхэ зэрэфаем игугъуи къашIыгъ.

— Къоджэдэсхэр зыгъэгумэ­кIырэ Iофыгъохэм ащыщхэр чIы­пIэхэм ащызэшIуахын алъэ­кIыщт, — къыщиIуагъ зэIукIэм Константин Затулиным. — Адрэ Iофыгъо анахь къинхэр къызы­хэкIыхэрэр икъоу зэхэфыгъэн­хэ ыкIи федеральнэ гупчэр тиIэпы­Iэгъоу ахэр зэшIохыгъэн­хэ фае. Iоф зыдэтшIэн икъун щыI.

Ныбэ Анзор.