ГумэкIыгъор дагъэзыжьы

Ощх къызещхыкIэ, Мыекъуапэ иурамхэм уащы­зе­кIон умылъэкIэу псыр атизы мэхъу.

IMG_9610Мы Iофыгъом къэлэдэсхэр лъэшэу ыгъэгумэкIхэу къэлэ ад­министрацием зыфагъэзагъ. Ащ къыхэкIэу Мыекъуапэ иурамхэм ачIэлъ псы ичъыпIэхэм ягъэкъэбзэн ыкIи ягъэцэкIэжьын мы мафэхэм щыфежьагъэх.

Апэ гъэцэкIэжьын IофшIэнхэр зыщырагъэжьагъэр Мыекъуапэ иурамхэу Тургеневымрэ Хьа­хъуратэмрэ ацIэ зыхьыхэрэр зыщызэхэкIыхэрэ чIыпIэр ары. Сыда пIомэ Iофхэм язытет анахь зыщыдэй чIыпIэхэм мыр ащыщ. Псыр гъогухэм атизэу зыкIэхъурэм лъапсэ имыIэу щы­тэп, гъогу зэхэкIыпIэхэм ачIэлъ ичъыпIэхэм акIоцI шIоир зэра­рихьагъэм къыхэкIэу ощхы­псыр икъоу арычъыжьырэп.

Мы уахътэм трубэхэм апэ­гъу­нэгъоу щыт кэнаухэр агъэ­къа­бзэх, уцхэр аупкIэх, хэу­шъхьа­фыкIыгъэ техникэмкIэ ичъы­пIэм ыкIоцI аукъэбзы. Мыщ фэдэ Iоф­шIэнхэр урамхэу Железнодорожнэмрэ М. Горькэм ыцIэ зыхьырэмрэ зыщызэхэкIыхэрэм ащыкIощтых.

Мыекъопэ къэлэ администрацием къызэрэщаIуагъэмкIэ, мы мазэм къыкIоцI псырыкIопIэ объект 12 фэдиз Мыекъуапэ щагъэцэкIэжьыщт. ПсырыкIуапIэ­хэм язытет зыуплъэкIущт хэу­шъхьафыкIыгъэ IофшIэкIо куп зэхащагъэу, IофшIэнхэр зэрагъэ­цакIэхэрэм лъэплъэх.

КIарэ Фатим.