IэпыIэгъу афэхъугъэх

ЩыIэныгъэм чIыпIэ къин ригъэуцогъэ цIыфхэм зэтыгъо къэралыгъо социальнэ IэпыIэгъу ятыгъэным фэгъэзэгъэ Комиссием мы илъэсымкIэ ияплIэ­нэрэ зэхэсыгъо бэмышIэу щыкIуагъ IофшIэ­нымкIэ ыкIи социальнэ хэхъоныгъэмкIэ Минис­терствэм. Зэхэсыгъом щыхэплъэнхэм фэшI лъэIу тхылъ 29-рэ къырахьылIэгъагъ.

Адыгэ Республикэм IофшIэ­нымкIэ ыкIи социальнэ хэхъо­ны­гъэмкIэ и Министерствэ ипресс-къулыкъу къызэриты­рэмкIэ, Комиссием унашъо ышIыгъ нэбгырэ 29-ми зэты-
гъоу ахъщэ IэпыIэгъу аратынэу. Республикэ бюджетым къыхэкIыгъэ сомэ мин 479-рэ ахэм апэIухьагъ. Мы илъэ­сыр къызихьагъэм къыщыубла­гъэу республиканскэ Комиссием мыщ фэдэ зэтыгъо социальнэ ахъщэ IэпыIэгъу унэ­гъуи 109-мэ алъигъэIэсыгъ. Республикэ бюджетым щыщэу сомэ миллионрэ мин 643-рэ ахэм апэIухьагъ.

Шъугу къэдгъэкIыжьын, Комиссием хэхьэх АР-м и Къэралыгъо Совет — Хасэм, республикэм игъэцэкIэкIо хабзэ иорганхэм — IофшIэнымкIэ ыкIи социальнэ хэхъоныгъэмкIэ, шIэныгъэмрэ гъэсэныгъэмрэкIэ, псауныгъэр къэухъумэ­гъэным­кIэ, финансхэмкIэ министерст­вэхэм — ялIыкIохэр.

Комиссием унашъо зэри­шIы­рэм тетэу зэтыгъо социальнэ ахъщэ IэпыIэгъу араты уна­гъохэу мылъкубэ зыгъэкIодынэу хъухэрэм: машIом, ошIэ-дэ­мышIэ тхьамыкIагъохэм зэрар зэрахыгъэхэм, япсауныгъэ изытет епхыгъэу нэмыкI чIыпIэхэм къащяIэзэнхэ фаеу псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ Министерствэм ыгъа­кIо­хэ­рэм, унагъор зыIыгъыгъэр, Iоф зышIэу ащ исыгъэр щы­мы­Iэ­жьэу, нэмыкIэу Iоф зышIэн зылъэкIын зэрымысхэм, уз хьы­­лъэ зиIэ сымаджэхэу Iэ­зэгъу уц лъапIэхэр зыщэфын­хэу, хэ­ушъхьафыкIыгъэ пре­па­ратхэр зищыкIагъэхэу врачхэм къа­гъэнафэхэрэм.

(Тикорр.).