Язэпхыныгъэ агъэпытэ

Урысые студенческэ фестивалэу «Мир Кавказу» зыфиIорэм хэтэу Ростов-на-Дону дэт Къыблэ федеральнэ университетым икIэлэегъаджэхэмрэ истудентхэмрэ «Мы едины» зыфаусыгъэ автопробег зэхащагъ. Мы илъэсым ар яплIэнэрэу макIо, Хэ­гъэгу зэошхом ТекIоныгъэр къызыщыдахыгъэр илъэс 71-рэ зэрэхъугъэм фагъэхьыгъ.

DSC_9240

ЖъоныгъуакIэм и 5-м ­гъогу къытехьагъэхэр Ставрополь, Ма­хачкала, Грознэм, Магас, Владикавказ, Налщык ащыIэ­гъахэх. Джащ фэдэу илъэс къэс Беслан макIох, терроризмэм ыпкъ къикIыкIэ зидунай зыхъо­жьыгъэхэм яшIэжь агъэлъапIэ. Аужырэ чIыпIэу ахэр тыгъуа­сэ Мыекъуапэ къэсыгъэх. Жъо­ны­гъуакIэм и 17-м Ростов-на-Дону екIолIэжьыгъэх. Мы проектым фэгъэхьыгъэу зыдэщы­Iэгъэхэ апшъэрэ еджапIэхэм Iоф адашIэщт, джащ фэдэу Кавказым ис лъэпкъхэм афэгъэхьыгъэ НыбжьыкIэ энциклопедием игъэхьазырыни дэлэжьэ­щтых.

Мыекъопэ къэралыгъо техно­логическэ университетым къэ­кIуагъэхэм адыгэ пщынэ ма­къэкIэ, щыгъу-пIастэкIэ апэ­гъокIыгъэх, агъэшIуагъэх.

— Мыгъэ ятIонэрэу Адыге­им тыкъэкIо. Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетым зэгурыIоныгъэ ды­тиIэу Iоф дэтэшIэ, проектхэр щыIэныгъэм щыпхырытэщых. Автопробегым къыдыхэлъыта­гъэу апшъэрэ еджэпIи 7-мэ таIухьагъ. Шъолъыр зэфэ­шъхьафхэм ащеджэрэ студент­хэр нэIуасэ зэфэхъунхэм, шIэ­ныгъэ зэфэшъхьафхэмкIэ гъэ­хъагъэу яIэхэмкIэ зэдэгощэнхэм, ныбжьыкIэ политикэм зе­гъэушъомбгъугъэным, тикъэралыгъо мамырныгъэ, зэгурыIо­ныгъэ илъыным, терроризмэм, экстремизмэм тиныбжьыкIэхэр ащыухъумэгъэнхэм дэлэжьэ­гъэныр ары пшъэрылъэу тэ зыфэдгъэуцужьхэрэр, — къыIуагъ социальнэ ыкIи ныбжьыкIэ по­литикэмкIэ ГъэIорышIапIэм ипа­щэу Яков Аслановым.

DSC_9242Къыблэ федеральнэ университетым икIэлэегъаджэхэмрэ истудентхэмрэ Iофтхьабзэм кIэ­щакIо фэхъугъэх. Ахэм IэпыIэ­гъу афэхъугъэх УФ-м гъэсэныгъэмрэ шIэныгъэмрэкIэ и ­Министерствэ, дунэе къэбар­лъыгъэIэс агентствэу «Урысыер непэ» зыфиIорэр, нэмыкIхэри.

DSC_9250

УпчIэ зэфэшъхьафхэр зэрыт анкетэхэр зэхахьэм къе­кIо­лIэ­гъэ ныбжьыкIэхэм нэ­ужым афа­гощыгъэх. Студентхэм яшIошI­хэр зэрагъэпшэжьы­щтых, зэфэ­хьысыжьхэр ашIы­щтых. Джащ фэдэу «Iэнэ хъурае» зэхащагъ, студентхэр зы­гъэгумэкIырэ уп­чIэхэм яджэуап­хэр хьакIэхэм къатыжьыгъ.

ШIэныгъэ-практическэ конг­рессэу «Мир Кавказу» зыфиIо­рэр фестивалым иаужырэ уцу­гъощт. Ар шэкIогъум и 1-м къыщегъэжьагъэу и 3-м нэс Къыблэ федеральнэ универ­ситетым щыкIощт. Фаехэр хэлэжьэнхэу рагъэблэгъагъэх.

ПIатIыкъо Анет.

Сурэтхэр Iэшъынэ Аслъан ты­рихыгъэх.