Гъогухэр, лъэмыджхэр зэтырагъэпсыхьэх

Тигъэзет къызэрэхиутыгъэу, «Адыгэ Республикэм иреспубликэ бюджет 2015-рэ илъэсым гъэцэкIагъэ зэрэхъугъэм ехьылIагъ» зыфиIорэ едэIунхэр мы мафэхэм зэхащагъ.

0_595c5_5d9964ec_XXLДепутатхэр, министрэхэм я Кабинет хэтхэр, къулыкъу ыкIи ведомствэ зэфэшъхьафхэм ялIы­­кIохэр, студентхэр зыхэлэ­жьэгъэ Iофтхьабзэр зэращагъ АР-м финансхэмкIэ и Минис­терствэ ипащэу Долэ Долэтбыйрэ Адыгеим и Къэралыгъо Совет — Хасэм бюджет-финанс ыкIи хэбзэIахь полити­кэмкIэ икомитет итхьаматэу Мырзэ Джанбэчрэ.

2015-рэ илъэсым бюджетыр, ащ къыдыхэлъытагъэу, УФ-м и Президент къыдигъэкIыгъэ жъоныгъокIэ унашъохэр, социальнэ пшъэрылъхэр гъэцэкIа­гъэхэ зэрэхъугъэм къатегу­щы­Iагъ министрэу Долэ ­Долэтбый. Къиныгъохэр щыIагъэх нахь мышIэми, къатефэрэр зэрэзэ­шIуахыгъэр, социальнэ программэхэр шIокI имыIэу зэрагъэцэ­кIа­гъэхэр, ащкIэ Iофэу ашIагъэм федеральнэ гупчэм осэшIу къы­зэрэфишIыгъэр ащ къыхигъэщыгъ. Зэфэхьысыжьхэм ада­кIоу, бюджетым игъэпсынкIэ мы илъэсым анахьэу анаIэ зытырагъэтыщт лъэныкъохэм, гумэкIыгъоу ыкIи щыкIагъэу щыIэхэм къащыуцугъ.

Мэхьанэшхо зиIэхэм ащыщэу министрэм зигугъу къы­шIыгъэр республикэм игъогухэм ягъэкIэжьын, ягъэцэкIэ­жьын епхыгъэ Iофыгъохэм язэ­шIохын ары. БлэкIыгъэ илъэсым республикэм и Гъогу фонд сомэ миллион 950,4-рэ хъу­щтыгъ, ащ щыщэу агъэфедагъэр сомэ миллион 891,9-рэ. Республикэ ыкIи межмуниципальнэ мэхьанэ зиIэ автомобиль гъогухэм язытет нахьышIу шIыгъэным сомэ миллион 682,2-рэ, чIыпIэ мэхьанэ зиIэ гъогухэм гъэцIэкIэжьынхэр яшIылIэгъэнхэм пае муниципальнэ бюджетхэм субсидиеу сомэ миллиони 152,7-рэ, ­гъогу хъызмэтым игъэIорышIэн ыкIи мыщ епхыгъэ нэмыкI Iофтхьа­бзэхэм ягъэцэкIэн сомэ миллион 56,9-рэ апэIуагъэхьагъ.

Джащ фэдэу республикэм игъогу хъызмэт хэхъоныгъэхэр ышIынхэм фэшI федеральнэ бюд­жетым сомэ миллион 204,9-рэ къытIупщыгъ. Зэнэкъокъу Iоф­тхьабзэхэм язэхэщэн охътабэ зэрихьыгъэм къыхэкIыкIэ мы мылъкум щыщэу агъэфедэн алъэкIыгъэр сомэ миллион 83-рэ ныIэп. Адрэ къэнэгъэ со­мэ миллиони 121,9-р мэлы­лъфэгъу мазэм республикэм къыфызэкIэкIожьыгъ.

Республикэм игъогу фонд къы­хэхыгъэ мылъкумкIэ 2015-рэ илъэсым Адыгеим игъогухэр, лъэмыджхэр агъэцэкIэ­жьыгъэх, аужырэ шапхъэхэм адиштэу зэтырагъэпсыхьагъэх, непи мы IофшIэныр лъагъэ­кIуатэ.

ТХЬАРКЪОХЪО Адам.