Аттестациер дэгъоу акIугъ

ПенсиехэмкIэ фондым ичIыпIэ къулыкъухэм япащэхэмрэ ПенсиехэмкIэ фондым и Къутамэу Адыгэ Республикэм щыIэм иотделхэм япащэхэмрэ планым тегъэпсыкIыгъэ аттестацие джырэблагъэ яIагъ. Комиссием итхьамэтагъ ПенсиехэмкIэ фондым и Къутамэу Адыгэ Республикэм щыIэм ипащэу Къулэ Аскэрбый.

Мыщ фэдэ аттестациер илъэсиплIым къыкIоцI зэгъогогъо ПенсиехэмкIэ фондым и Къутамэ щызэхащэ.

Аттестацие зыкIугъэхэр апэрапшIэ тест шIыкIэм тетэу ауплъэкIугъэх. Ащ ыуж адэгущыIэхэзэ, IофышIэ пэпчъ исэнэхьаткIэ шIэныгъэу иIэр зэрагъэ­шIагъ. Аттестацием къызэригъэлъэгъуа­гъэмкIэ, зэкIэ ауплъэкIугъэхэм IэнатIэу зэрахьэрэм тегъэпсыкIыгъэ шIэныгъэ икъурэ ифэшъошэ IэпэIэсэныгъэрэ ахэлъ. Ащ имызакъоу, комиссием унашъоу ышIыгъэм къыщеIо ауплъэкIугъэхэм ащыщхэр нахь IэнэтIэ иным Iугъэ­хьэгъэнхэм фэшI кадрэ резервым хэгъэ­уцогъэнхэу игъо зэрилъэгъурэр.