Арапыбзэр зикIасэхэм афызэхащэ

Адыгэ Республикэр мамырныгъэрэ рэхьатныгъэрэ зэрылъ шъолъыр. Ащ лъэпкъыбэ дахэу щызэ­дэпсэу.

Республикэм исхэм янахьы­бэр урысыбзэм рэгущыIэх ыкIи зэрепхых. Ау адыгэхэу нэмыкI къэралхэм ащыпсэугъэхэу, хэ­кужъым къэзыгъэзэжьыгъэхэм янахьыбэм бзэу аIулъыр ара­пы­бзэр ары. Ащ епхыгъэу, арапыбзэр республикэм щызэгъэ­шIэгъэныр игъоу зылъэгъухэрэри щыIэх. А мурадым ахэр кIэхъопсых. Джары ахэм апае бзэмкIэ (арапыбзэмкIэ) клуб зэхэщэгъэныр Лъэпкъ тхылъ­еджапIэм IэкIыб къэрал лите­ратурэмкIэ иотдел иIофышIэхэм игъоу зыкIалъэгъугъэр.

Мы отделым ипащэу Юля Харичкинам дэгъоу ешIэ бзэ лые зэрэщымыIэр, бзабэ пшIэ­ным шIуагъэ зэриIэр. Юле Адыгэ къэралыгъо университетым IэкIыб къэралыгъуа­бзэ­хэмкIэ ифакультет къыухыгъ, инджылызыбзэр, нэмыцыбзэр зэришIэхэрэр, ахэм яшIуагъэ къызэрэкIорэр къеIуатэ.

БзэмкIэ клубым иIофшIэн фэ­гъэзэгъэщтыр арапыбзэр дэ­гъоу зышIэу Кинда Осман ары. Ащ ителефон: 8(962) 767-30-86. Егъэджэн сыхьатхэр апкIэ хэмылъэу гъэпсыгъэх, ау купхэр зэIугъэкIэгъэнхэ фае.

Арапыбзэр зэзыгъашIэ зы­шIои­гъо пстэуми (ныбжьым ­емы­лъытыгъэу), Лъэпкъ тхылъ­еджапIэм къыщяжэх.

(Тикорр.).