ТарихъымкIэ зэнэкъокъугъэх

Адыгэ Республикэм гъэсэныгъэмрэ шIэныгъэмрэкIэ и Министерствэ урысые тарихъыр ыкIи урысадыгэ зэфыщытыкIэхэр анахь дэгъоу зышIэхэрэр къыхэгъэщыгъэнхэм пае илъэс заулэ хъугъэу ныбжьыкIэ викторинэхэр зэхещэх. Ахэм ахэлажьэх Адыгеим ыкIи Краснодар краим ястудентхэр. АР-м икъэралыгъо программэу лъэпкъ зэфыщытыкIэхэр гъэпытэгъэнхэм ыкIи патриотическэ пIуныгъэм афэгъэхьыгъэм къыдыхэлъытагъэу викторинэр рекIокIы.

pr_2(1)ИкIыгъэ илъэсым зэнэкъо­къур Апшеронскэм дэт мэзхъызмэт техникумым щыкIуагъ. Ащ щытекIогъагъ Адыгэ къэралыгъо университетым и Мые­къопэ къэралыгъо гуманитар-техническэ колледж икомандэу «Союз» зыфиIорэр. Джы блэ­кIыгъэ бэрэскэшхом Адыгэ къэралыгъо университетым ихьэ­кIагъэх Краснодар краимкIэ Лабинскэ, Мостовской, Шытхьэлэ ыкIи Апшеронскэ районхэм къарыкIыгъэ студент-
хэр. ЗэкIэмкIи зэнэкъокъум команди 8 хэлэжьагъ. Ахэр тарихъымкIэ факультетым щызэ­IукIэгъагъэх.

Студентхэм упчIэ 50 фэдиз аратыгъ. Ахэм янахьыбэр хъу­гъэ-шIэгъэ шъыпкъэхэм атехы­гъэу гъэпсыгъагъэх. КомандитIу зэнэкъокъумэ, текIуагъэр нэ­мыкI командэ дешIэзэ, викторинэр кIуагъэ. Анахь мэхьанэ зиIэр командэу узэнэкъокъурэм ыпэу упчIэу къатыгъэм джэуап къептыжьыныр арыгъэ.

КIэуххэр зызэфахьысыжьхэм, апэрэ чIыпIэр ыубытыгъ Мые­къопэ индустриальнэ техникумым икомандэу «Успех» зы­фи­Iорэм. Ащ кубокымрэ сомэ мини 6-рэ фагъэшъошагъ. ЯтIо­нэрэ чIыпIэр къыдихыгъ Адыгэ кIэлэегъэджэ колледжэу Андырхъое Хъусен ыцIэ зыхьы­рэм ико­мандэу «Кавказ» зыцIэр. Ащ сомэ минитф ратыгъ. Апше­ронскэм дэт мэзхъызмэт техни­кумым икомандэу «Витязи» зы­фиIорэр ящэнэрэ хъугъэ. Ащ сомэ мини 4 фагъэ­шъошагъ. Анахь капитан дэгъу­ри къыха­гъэщыгъ. Ар Даниил Амралиевыр ары. ЗэкIэ зэнэ­къокъум хэлэжьагъэхэм шIухьаф­тынхэр аратыгъэх.

ЗэхэщакIохэр лъэшэу афэразэх ООО-у «Минотавр» зыфи­Iорэм ипащэу Цэй Заур зэнэкъокъум хэлажьэхэрэр зэ­рихьэкIагъэхэм, КъокIыпIэм щыпсэурэ лъэпкъхэм яискусствэ и Къэралыгъо музей иIофышIэхэм экскурсиеу студентэм афызэхащагъэхэм апае.

Сихъу Гощнагъу.