НахьышIоу адэлэжьэнхэм фэшI

Адыгэ Республикэм IофшIэнымкIэ ыкIи социальнэ хэхъоныгъэмкIэ и Министерст­вэ ипресс-къулыкъу къызэритырэмкIэ, кIэ­лэцIыкIухэм, бзылъфыгъэхэм ыкIи унагъом япхыгъэ IофыгъохэмкIэ мы министерствэм иотдел иIофышIэхэмрэ «Центр программно-технологического обеспечения» зыфиIорэмрэ семинар зэхащэгъагъ.

Iофтхьабзэр зэхьылIэ­гъа­гъэр зыныбжь имы­къугъэ кIэлэцIыкIухэу, социальнэ чIыпIэ къин, чIы­пIэ щынагъо ит уна­гъохэу республикэм щы­псэ­ухэрэм афэгъэхьыгъэ къэбархэр зэгъэуIугъэнхэр, «база дан­ных» зыфаIорэр гъэпсыгъэныр ары.

Семинарым хэлэжьэнхэу къырагъэблэгъагъэх цIыфхэм социальнэ фэIо-фашIэхэр афэгъэцэкIэ­гъэн­хэмкIэ гупчэхэм уна­гъом, ным, кIэлэцIыкIугъом яIо­фыгъохэмкIэ яотделхэм япащэхэр, ыпшъэкIэ зигугъу къэтшIыгъэ къэбархэр чIыпIэхэм ащыугъои­гъэнхэмкIэ пшъэдэкIыжь зыхьынэу агъэнэфагъэхэр. Iофтхьабзэм зыщытегу­щыIэгъэхэ Iофыгъохэм ащыщых 2016-рэ илъэсым игъэмэфэ зыгъэпсэфыгъо зэрэзэхэщэгъэщтыри, зыныбжь имыкъугъэхэм ащыщхэм аIэ зытыращэежьыным, заукIыжьыным игумэкIыгъо епхыгъэу пэ­шIорыгъэшъ IофшIэнэу зэ­шIохыгъэнхэ фаехэри, кIэ­лэ­цIыкIухэр зыпIурэ уна­гъохэм социальнэ IэпыIэ­гъу ягъэгъотыгъэныри.

Семинарым ишIуагъэкIэ, ащ хэлэжьэгъэ пстэуми яшIэныгъэхэм ахэхъуагъэу алъытагъ, ащ амал къеты унагъомрэ кIэлэцIы­кIухэмрэ яфэIо-фашIэхэр нахь дэгъоу гъэцэкIэ­гъэн­хэмкIэ хэкIыпIэхэр къыхэхыгъэнхэу.

(Тикорр.).