Лъытэныгъэ зыфэтшIырэ хэдзакIохэр!

Къэралыгъо Думэмрэ республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэмрэ ахагъэ­хьащт кандидатурэхэм ягъэнэфэнкIэ «Единэ Россием» ипэшIорыгъэшъ парти­йнэ мэкъэтыныр тхьаумафэм, жъоны­гъуа­кIэм и 22-м, зэхащэщт. Уры­сыем ицIыфхэу Адыгеим щыпсэухэрэр, хэдзын шъхьаIэхэм ахэлэжьэн­хэу фитыныгъэ зиIэхэр зэкIэ къетэгъэблагъэх.

Зыщатхыгъэхэ чIыпIэ закъор ары ныIэп амакъэ зыщатын алъэкIыщтыр. Счетнэ комиссие 54-рэ Адыгэ Республикэм щызэхащагъ, ахэм ащыщхэм хэдзыпIэ участкэ заулэмэ ягъунапкъэхэр къызэдагъэгъунэ.

 1. Адыгэкъал, В.И. Лениным ипр., 21, тел. (8-877-72)9-22-24
 2. Адыгэкъал, Пушкиным иур., 15, тел. (8-877-72)159-11-00
 3. Джэджэ районыр, ст. Джаджэ, ур. Краснэр, 310, тел. (8-877-79)9-14-30
 4. Джэджэ районыр, п. Новэр, пер. Советскэр, 2, тел. (8-877-79)9-41-67
 5. Джэджэ районыр, ст. Дондуковскэр, ур. Элеваторнэр, 30, тел. (8-877-79)9-32-44
 6. Джэджэ районыр, с. Сергиев­скэр, ур. Почтовэр, 7, тел. (8-877-79)9-35-82
 7. Джэджэ районыр, ст. Келермесскэр, ур. Советскэр, 89, тел. (8-877-79)9-53-37
 8. Кощхьэблэ районыр, къу. Фэдз, ур. Краснооктябрьскэр, 104, тел. (887770)9-67-40
 9. Кощхьэблэ районыр, с. Натырбые, ур. Краснэр, 54, тел. (887770)9-76-21
 10. Кощхьэблэ районыр, къу. Кощхьабл, ур. Советскэр, 55, тел. (887770)9-12-22
 11. Кощхьэблэ районыр, къу. Еджэр­къуай, ур. Школьнэр, 28 «А», тел. (887770)9-31-19
 12. Красногвардейскэ районыр, къу. Хьатикъуай, Мамырныгъэм иур., 35, тел. 8-8777-5-41-51
 13. Красногвардейскэ районыр, с. Красногвардейскэр, Октябрэм ия 50-рэ илъэс иур., 35, тел. 8-87778-5-23-98
 14. Красногвардейскэ районыр, с. Белэр, ур. Советскэр, 36, тел. 8-8777-5-53-22
 15. Красногвардейскэ районыр, с. Еленовскэр, ур. Пролетарскэр, 20, тел. 8-8777-5-66-98
 16. Красногвардейскэ районыр, къу. Улап, КъумпIылым иур., 6, тел. 8-8777-5-71-35
 17. Мыекъопэ районыр, ст. Кужорскэр, ур. Краснооктябрьскэр, 18, тел. 8-928-463-22-88
 18. Мыекъопэ районыр, къут. Краснэ Улькэр, ур. Октябрьскэр, 27, тел. 88-7777-5-63-45
 19. Мыекъопэ районыр, п. Цветочнэр, ур. Клубнэр, 6, тел. 8-928-467-29-00
 20. Мыекъопэ районыр, п. Туль­скэр, ур. Комсомольскэр, 22, тел. 88-7777-5-14-75
 21. Мыекъопэ районыр, ст. Абдзахэр, ур. Клубнэр, 48, тел. 88-7777-5-72-39
 22. Мыекъопэ районыр, ст. Дахъо, ур. Советскэр, 20, тел. 88-7777-5-53-19
 23. Мыекъопэ районыр, ст. Куржипскэр, Лениным иур., 144, тел. 8-918-220-81-79
 24. Мыекъопэ районыр, п. Краснооктябрьскэр, ур. Пролетарскэр, 7а, тел. 8-962-859-92-28
 25. къ. Мыекъуапэ, ур. я 12-рэ Мартыр, 126, тел. 8-772-55-27-42
 26. къ. Мыекъуапэ, ур. Тульскэр, 3, тел. 8-772-54-91-51
 27. къ. Мыекъуапэ, Пушкиным иур., 173, тел. 8-772-52-56-04
 28. къ. Мыекъуапэ, ур. Курганнэр, 331, тел. 8-772-53-42-40
 29. къ. Мыекъуапэ, Гоголым иур., 112, тел. 8-772-52-81-36
 30. къ. Мыекъуапэ, ур. Советскэр, 108, тел. 8-772-52-39-07
 31. къ. Мыекъуапэ, ур. Курганнэр, 644, тел. 8-772-53-23-61
 32. къ. Мыекъуапэ, ур. я 12-рэ Мартыр, 144-а, тел. 8-772-55-78-50
 33. къ. Мыекъуапэ, ур. Курганнэр, 1, тел. 8-772-54-87-28
 34. къ. Мыекъуапэ, ур. я 7-рэ Переулкэр, 22, тел. 8-772-54-54-79
 35. п. Гавердовскэр, пер. Клубнэр, 1, тел. 8-772-55-92-11
 36. къ. Мыекъуапэ, ур. Краснооктябрьскэр, 51, тел. 8-772-52-27-72
 37. къ. Мыекъуапэ, Мопрэм иур., 65, тел. 8-772-53-93-52
 38. къ. Мыекъуапэ, ур. Депутат­скэр, 10, тел. 8-772-55-60-68
 39. къ. Мыекъуапэ, ст. Ханскэр, ур. Краснооктябрьскэр, 21, тел. 8 (8772) 56-51-62
 40. Тэхъутэмыкъое районыр, къ. Щынджый, Пушкиным иур., 22, тел. 8-918-079-25-52
 41. Тэхъутэмыкъое районыр, къу. Тэхъутэмыкъуай, культурэмкIэ Унэр, Шъэумэным иур., 3, тел. 8-918-414-40-00
 42. Тэхъутэмыкъое районыр, п. Инэм, Сединым иур., 9, тел. 8-918-471-20-27
 43. Тэхъутэмыкъое районыр, п. Инэм, Чкаловым иур., 13, тел. 8-918-315-38-59
 44. Тэхъутэмыкъое районыр, п. Яб­лоновскэр, Гагариным иур., 41/1, тел. 8-918-448-37-90
 45. Тэхъутэмыкъое районыр, п. Яб­лоновскэр, Гагариным иур., 41/1, тел. 8-918-419-06-67
 46. Тэхъутэмыкъое районыр, п. Яб­лоновскэр, ур. Заводскоир, 7, тел. 8918-347-06-10
 47. Тэхъутэмыкъое районыр, къу. Афыпсып, Жанэм иур., 5, тел. 8-988-474-17-57
 48. Теуцожь районыр, п. Лъэустэнхьабл, Лениным иур, 24а, тел. 8(87772)9-76-19
 49. Теуцожь районыр, къу. Очэпщый, ур. Школьнэр, 1, тел. 8(87772)9-44-24
 50. Теуцожь районыр, къу. Пэнэжьыкъуай, ур. Октябрьскэр, 34, тел. 8(918)932-65-63
 51. Теуцожь районыр, къу. Гъобэ-къуай, Лениным иур., 84, тел. 8(918)428-36-19
 52. Шэуджэн районыр, п. Заревэр, ур. Пролетарскэр, 1, 24а, тел. 8(8777)-3-9-41-57
 53. Шэуджэн районыр, къу. Хьакурынэхьабл, ур. Краснооктябрьскэр, 102, тел. 8(8777)3-9-21-63
 54. Шэуджэн районыр, къу. Джыра­къый, ур. Краснооктябрьскэр, 45-б, тел. 8-988-477-35-65

Кандидатхэм афэгъэ­хьыгъэ къэбархэр нахь игъэкIотыгъэу зэ­зыгъашIэ зышIои­гъохэр зигугъу къэт­шIы­гъэ телефонхэмкIэ афытеонхэ, pg.er.ru зыфиIорэ адресымкIэ, джащ фэдэу партием ишъолъыр, ичIыпIэ гъэ­цэкIэкIо комитетхэм зафагъэзэн алъэ­кIыщт.