Къыблэр анахь лъэш

Дунэе турнирэу «Те­кIоныгъ» зыфиIорэр я 16-у Санкт-Петербург щыкIуагъ. Федеральнэ шъо­лъырхэр, къэлэ ЛIыхъужъхэр, дзэм и Щытхъу зыхьырэ къа­лэ­хэм ябэнакIохэр зэхахьэм хэлэ­жьагъэх.

самбо победа СПбШъолъырхэм якомандэ пэпчъ нэбгыри 10 хэтыгъ. Хэгъэгум щы­кIогъэ пэшIорыгъэшъ зэIукIэ­гъу­хэм текIоныгъэр къащыдэзыхы­гъэ бэнакIохэр арых кIэух зэ­IукIэгъухэм яухьазырыныгъэ къа­щызыгъэлъэгъуагъэхэр.

Къыблэ шъолъырым ихэшыпы­кIыгъэ командэ Адыгэ Республи­кэм щыщ кIэли 3 хагъэхьагъ. Ахэр: НакI Айдэмыр, кг 46-рэ, Джармэкъо Долэт, кг 56-рэ, Георгий Парфеновыр, кг 66-рэ.

Федеральнэ шъолъырхэм язэ­IукIэгъухэм Къыблэм илIыкIохэм щытхъур къыщахьыгъ. ПэшIоры­гъэшъ зэнэкъокъухэм ауж апэрэ чIыпIэм икъыдэхын щызэIукIагъэх Гупчэмрэ Къыблэмрэ яспорт­сменхэр. БэнэпIэ алырэгъум щырэхьатыгъэп. Нахь лъэшыр язэ­рэмыгъашIэу кIалэхэм ясэнаущы­гъэрэ якъулайныгъэрэ ауплъэ­кIугъ. Къыблэм щыщ батырхэм 6:4-у текIоныгъэр къыдахыгъ.

Суперфиналым Москва ыкIи Къыблэм яхэшыпыкIыгъэ командэхэр щызэнэкъокъугъэх. Моск­ва шIухьафтын шъхьаIэр фагъэшъо­шагъ.

— Зэнэкъокъур гъэшIэгъонэу зэхащэгъагъ, — къеIуатэ ­Адыгэ Республикэм самбэмкIэ икIэлэ­цIы­кIу-ныбжьыкIэ спорт еджапIэ итренерэу, тикIалэхэм ягъусэу Санкт-Петербург щыIэгъэ Хьаку­рынэ Дамир. — Хэгъэгу ­зэошхом илъэхъан Ленинград къэзыухъу­мэгъэ дзэкIолIхэм ясаугъэтхэм къэ­гъагъэхэр акIэрытлъхьагъэх, лIы­хъужъхэм шъхьащэ афэтшIыгъ, зы такъикъэ тафэшъыгъуагъ. «Мы­кIодыжьыщт полкым» тыхэтэу къалэм иурамхэм такъырыкIуагъ. Санкт-Петербург, Ленинград хэкум яIэшъхьэтетхэр, дзэм икъу­лы­къушIэхэр, ветеранхэр, цIыф къызэрыкIохэр бэ хъухэу мэфэкI зэхахьэм хэлэжьагъэх. Зэхэ­ща­кIомэ яшIуагъэкIэ, гум къинэ­жьыщт хъугъэ-шIагъэу тлъэгъугъэр макIэп.

НакI Айдэмыр Тэхъутэмыкъое районым зыщегъасэ, тренерыр Джармэкъо Рустам, Адыгэ къэра­лыгъо университетым и Мыекъопэ къэралыгъо гуманитар-техническэ колледж, пащэр КIэрэщэ Андзаур, щеджэх Джармэкъо Долэтрэ Георгий Парфеновымрэ.

ТибэнакIохэм, тренер-кIэлэ­егъаджэхэм тагъэгушIуагъ, ямедальхэм ахагъэхъонэу афэтэIо.

Сурэтым итхэр: Къыблэ шъо­лъырым икомандэ хэтхэр.