Дэгъум гъунэ иIэп

А гупшысэм къыпкъырэкIых унагъом ыкIи кIэлэцIыкIухэм социальнэ IэпыIэ­гъу ягъэгъотыгъэнымкIэ Красногвардейскэ чIыпIэ гупчэу «Доверие» зыфиIорэм иIофышIэхэр япшъэрылъхэм ягъэцэ­кIэнкIэ.

Адыгэ Республикэм Iоф­шIэнымкIэ ыкIи социальнэ хэхъоныгъэмкIэ и Министерствэ ипресс-къу­лы­къу къызэритырэмкIэ, мы гупчэм иметодическэ со­вет бэмышIэу зэхэсыгъоу иIагъэр зыфэгъэхьыгъагъэр мыхэм социальнэ фэ­Iо-фашIэу цIыфхэм афа­гъэцакIэхэрэм ядэгъугъэ хэгъэхъогъэныр ары. Анахь Iофыгъо шъхьаIэу къэ­уцугъэр а фэIо-фашIэ­хэм ядэгъугъэ уасэ зэрэ­фашIыщт шIыкIэм икъы­хэ­хын. Нэужым ахэм ра­хъухьагъ отдел пэпчъ ыгъэ­цэкIэрэ фэIо-фашIэм изытет гъэунэфыгъэным екIолIакIэу иIэщтыр.

Зэхэсыгъом хэлэжьа­гъэхэм анаIэ нахь зытырагъэтыгъэр фэIо-фашIэхэм ядэгъугъэ хэгъэхъо­гъэ­ным фэшI зиягъэ къэ­кIо­рэ Iофыгъохэр, ахэр ­зэ­рагъэцакIэхэрэр зэрэу­уплъэкIущтхэ шапхъэхэр ыкIи мониторингым изэхэщэн.

Советым хэтхэм зэра­лъытагъэмкIэ, социальнэ фэIо-фашIэхэр зыфагъэ­цакIэхэрэм азыфагу анкетированиер щырегъэ­кIокIыгъэныр ищыкIагъ. А анкетэхэр гупчэм иотделение пэпчъ фызэхэгъэуцогъэным епхыгъэ Iо­фы­гъоми тегущыIагъэх. Ахэм хагъэунэфыкIыгъ социаль­нэ фэIо-фашIэхэр зыфагъэ­цэкIэрэ цIыфхэм ахэм уасэу къафашIырэр анкетэхэм къаратхэмэ, нэ­ужым ахэр зэфахьысыжьхэзэ ашIымэ, яIофшIэн щыкIа­гъэу фэхъурэри къызэрэ­лъэгъощтыр, ахэм ядэгъэ­зыжьын нэужым дэлэ­жьэщтых.

Ащ фэдэ IофшIакIэм гупчэм щылажьэрэ пэпчъ пшъэдэкIыжьэу иIэр нахь зэхишIэным къыфищэщтэу, учреждением зэрэпсаоу зэ­рихьэрэ политикэм игъэ­цэкIэнкIэ ар IэпыIэгъушIу хъущтэу алъытагъ советым изэхэсыгъо хэлэжьа­гъэхэм. Мыщ дэжьым творческэ инициативэм, гупшысакIэм уасэ зэриIэр къыхагъэщыгъ.

(Тикорр.).