Ветеранхэм заIуагъакIэ

ТекIоныгъэм и МафэкIэ Урысыем хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ иорганхэм яветеранэу Станислав Кова­ленкэм фэгушIонхэу ыдэжь къэралыгъо автоинспекторхэр кIогъагъэх.

DSCN9423

АР-м хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ и Министерствэ гъогурыкIоныр щынэгъончъэнымкIэ и Къэралыгъо автоинспекцие и ГъэIорышIапIэ ипащэ игуадзэу Гусэрыкъо Рамзинрэ ихэ­ушъхьафыкIыгъэ батальон икомандирэу Чэтыхъу ­Руслъанрэ мэфэкIышхомкIэ ветераным фэгушIуагъэх.

Станислав Иосиф ыкъорэ ишъхьэгъусэрэ нэгушIохэу хьакIэхэм къапэгъокIыгъэх, анаIэ къызэратетыр, мы мафэм ар зэращымыгъупшэрэр зэрягуапэр нэбгыритIум къыхагъэщыгъ.