ЦIыфыр агъэлъапIэзэ…

Лъэшэу тафэразэу, яIэпэIэсэныгъэ, IофшIэным, нэбгырэ пэпчъ фыщытыкIэу фыряIэр цIыфыгъэ шэпхъэ дахэхэм адиштэу зэрэпсэухэрэм фэшI «тхьашъуегъэпсэу» ятIо тшIоигъу Адыгэ республикэ клиническэ сымэджэщым пуль­монологиемкIэ иотделение щылажьэхэрэм.

IMG-20160428-WA0002Зэхэдз амышIэу ахэр нэбгырэ пэпчъ пэгъокIых, цIыфым игумэкI шъхьэрахыным, IэпыIэгъу фэхъунхэм фэшI чэщи мафи уцухэрэп.

Тыгу зыщэфыгъэхэм, тызыгъэгушхуа­гъэхэм анахь къахэдгъэщы тшIоигъор отделением ипащэу Нэхэе Мирэ, тэ ти­палатэкIэ тиврачыгъэу Еутых Симэ, ахэм анэмыкIэу мыщ щылажьэрэ пэпчъ иIофшIэн хэшIыкI зэрэфыриIэр, зэри­гъэлъапIэрэр, шIэныгъэ дэгъу зэряIэр ары. Ахэм уахътэ къыхагъэкIын алъэкIы нэбгырэ пэпчъ дэгущыIэнхэу, сыма­джэм ипсауныгъэ нахь псынкIэу зэтеуцожьыным фэшI гущыIэ дахэм мэхьанэу иIэр зыщагъэгъупшэрэп.

Мы отделением Iоф щызышIэрэ пстэуми тафэлъаIо псауныгъэ яIэу, яунагъо­хэм рэхьатныгъэ арылъэу, ягухэлъышIу­хэр къадэхъухэу, цIыфхэм IэпыIэгъу афэхъунхэ алъэкIэу илъэсыбэрэ псэунхэу.

Медсестрахэм я Мафэу бэмышIэу хагъэунэфыкIыгъэм фэшI мы отделением имедицинэ IофышIэхэм тафэгушIо.

Отделением ия 3-рэ палатэ

илъыгъэхэм ацIэкIэ

къэзытхыгъэр

ХьакIэцIыкIу Асиет.