Зэрэрайонэу щызэIукIагъ

Гъатхэмрэ IофшIэнымрэ я Мафэ хагъэунэфыкIыным фэшI Пэнэжьыкъуае имызакъоу, районым ипсэупIэхэм къарыкIыгъэ цIыф бэдэдэ шъофышхоу чылэм итыгъэкъохьапIэкIэ щыIэм къекIолIэгъагъ. БыракъхэмкIэ, шар гъэпщыгъэхэмкIэ, транспарант-хэмкIэ тыдэкIи гъэкIэрэкIэгъагъэ. Адыгэ орэд мэкъэмэ дахэхэм зэхэхьапIэр къызэпагъаджэ. ЩапIэхэр, лыгъэжъапIэхэр, Iэнэ ушъагъэхэр хъоих.

Анахь цIыфыбэ зэзыщалIэ­щты­гъэр район администрацием культурэмкIэ иотдел (ипащэр Теуцожь Мариет) ыгъэпсыгъэ сценэшхоу орэд къыз­щаIощты­гъэр, къызщышъощты­гъэхэр ары. Гъобэкъуае икъэ­шъокIо ансамблэу «Къуаджэм инэфылъэхэм», ифольклор ансамблэу «Лащынэм», Очэпщые икъэшъокIо ансамблэу «Осэпсым», Пэнэжьы­къуае ифольклор ансамблэу «Сэтэнаем» зыкъызэрашIыгъэм цIыфхэр ыгъэ­гушIуагъэх. Пщынэо ныбжьы­кIэхэу НэшъукъуаекIэ ЕхъулIэ Мыхьамэт, Гъобэкъуае­кIэ Теуцожь Тимур, Тэуехьаблэ­кIэ орэдыIо цIыкIоу Уджыхъу Альбинэ, КъунчыкъохьаблэкIэ Лъэп­цIэрышэ Щамилэ бэрэ Iэгу афытеуагъэх.

Адыгэ Республикэм дэгъоу щашIэхэрэ артистхэу МэщлIэ­къо Даринэрэ Мышъэ Андзауррэ цIыфхэр агъэрэзагъэх.

Спортыр нахь зикIасэхэр футбол зыщешIэхэрэ чIыпIэм щыIагъэх. Зэнэкъокъугъэх Гъобэкъуае, Пэнэжьыкъуае, Нэшъу­къуае, Аскъэлае якомандэхэр. Апэрэ чIыпIэр зыхьыгъэр Пэнэжьыкъуай, ятIонэрэ хъу­гъэр Гъобэкъуай.

Килограмм 24-рэ зионтэгъу­гъэ гирыр зызэпаIэтым, ате­кIуагъэр УдыкIэко Азэмат (Пэ­нэжьы­къуай), ятIонэрэ хъугъэ­ри Пэнэ­жьыкъуае щыщэу Хьабэхъу Бай­зэт, ящэнэрэр СтIашъу Хьазрэт (Гъобэкъуай). Iэпшъэ­бэнэ­нымкIэ атекIуагъэр Джэндар Рэ­мэзан (Пэнэжьыкъуай), ятIонэрэ, ящэнэрэ хъугъэхэр гъобэкъуа­ех — Тхьаркъохъо Аслъа­нрэ ГъукIэлI Азэматрэ. КIапсэри зэпакъудыигъ. Пэнэжьыкъуаехэм апэрэ чIыпIищыр ахьыгъ. Гъобэкъуаехэр яплIэ­нэрэ хъугъэх.

Шыхэр къызэдагъэчъэнхэу зэ­рэрагъэжьэщтыр къызаIом, зэ­кIэри шыгъэчъапIэм къекIо­лIэжьыгъэх. Судья шъхьаIэу щы­тыгъэр ХьэдэгъэлIэ Мэджыд. Шы щырыщэу зэдатIупщыхэзэ тфэгъогогъум шы 15 къызэдагъэ­чъагъ. Ахэм ащыщэу тIогъого­гъум апэ итэу, ятфэнэрэ зэдэ­тIупщыгъоми ятIонэрэу Аскъэ­лае щыщэу Шъхьэлэхъо Ахьмэд къэсыжьыгъ. Зэрызэ апэрэу къэ­сыжьыгъэх «Дортранссервисым» ишэу Бзэджэжъыкъо Юрэ зытесыгъэр, «Синдика-Агром» ыцIэ­кIэ шыхэр къэзы­гъэ­чъагъэхэу Александр Бортниковымрэ ащ иунэкъощэу Вячеславрэ. Джащ фэдэу яшыхэр къагъэчъагъэх, ятIонэрэу къэсыжьыгъэх Очэп­щыекIэ Джэндар Аскэр, Аскъэ­лаекIэ Чэтэо Муратэ, Нэшъу­къуа­екIэ УдыкIэко Заур, ящэнэ­рэ чIы­пIэр аубытыгъ Хьатх Рус­­лъ­ан, Хэкужъ Мэт, Хайтов Бек.

ххх

ТекIоныгъэр къызыдахыгъэр илъэс 71-рэ зэрэхъурэм и Мафи игъэкIотыгъэу хагъэ­унэфыкIыгъ. ЖъоныгъуакIэм и 9-м, пчэдыжьым Пэнэжьыкъуае игупчэ къыщызэрэугъоигъэх район администрацием ипащэхэр, IофшIэпIэ зэфэшъхьафхэм ащылажьэхэрэр, депутатхэр, къо­джэдэсхэр, кIэлэеджакIохэр. НыбжьыкIэхэм ятэжъхэу, акъош-Iахьылхэу заом щыфэхыгъэхэм, ащ хэлэжьагъэхэм ясурэтхэр аIыгъхэу купышхоу къы­зэхэуцуагъэх. «МыкIодыжьыщт полкым» хэтхэм быракъхэр агъэ­быбатэхэзэ заом щыфэхыгъэхэм ясаугъэт зыдэт паркым къыдэхьэх.

Мыщ щыIэгъэ митингым къы­щыгущыIагъэх район администрацием ипащэу Хьачмамыкъо Азэмат, народнэ депутатхэм я Совет итхьаматэу Пчыхьа­лIыкъо Аюбэ, заом иветеранхэм я Совет итхьаматэу Нэ­мытIэкъо Юрэ, КПРФ-м и Теуцожь райком иапэрэ секретарэу ЛIыхъурэе Арамбый. Ащ ыуж автоматчикхэр уа­гъэх, фэхыгъэхэм ясаугъэт къэгъа­гъэхэр кIэралъхьагъэх, зы та­къикъ­рэ афэшъыгъуагъэх.

Паркым ичIыпIэ дахэ дзэ­кIолI пщэрыхьапIэм Iоф щишIагъ, хабзэ зэрэхъугъэу, ветеранхэр ахьэкIагъэх.

Митингым хэлэжьагъэхэр культурэм и Унэ рагъэблэгъа­гъэх, заом фэгъэхьыгъэ кинофильмэ къафагъэлъэгъуагъ.

Теуцожь районым заом хэлэжьагъэхэу нэбгыриплI къинэжьыгъэр. Районым ипащэу Хьачмамыкъо Азэмат игуадзэ­хэр, заом иветеранхэм я Совет итхьаматэу НэмытIэкъо Юрэ, районым инахьыжъхэм я Совет ипащэу Хъот Ерстэм игъу­сэхэу заом иветеранхэу къэнагъэхэу Андрей Ткаченкэм (Петровым дэс), Еутых Шумафэ (Аскъэлай), Пэнэшъу Хьэнахъо (Пэнэжьыкъуай) адэжь кIозэ афэгушIуагъ, джыри ТекIоныгъэм имэфэкIыбэ пэгъо­кIынхэу афэлъэIуагъ, сомэ мин 30 зырыз шIухьафтынэу аритыгъ. ЯплIэнэрэ ветеранэу Вера Ващенкэр дэсэпти, нэужым фэ­гушIонхэу рахъухьагъ.

Районым чIыпIэ зыгъэIоры­шIэ­жьыпIибл ит. Джащ фэдэу ахэми мэфэкIыр ащыхагъэунэ­фыкIыгъ, «МыкIодыжьыщт полкыр» фэхыгъэхэм ясаугъэтхэр зыдэтхэм къащекIокIыгъ, ахэм митингхэр ащызэхащагъ.

Нэхэе Рэмэзан.