Журналистхэм яапэрэ уплъэкIунхэр

Урысые Народнэ фронтыр кIэщакIо фэхъуи, Мыекъуапэ ия II-рэ зэIухыгъэ спартакиадэр къалэм испорткомитет зэхищагъ. Республикэ стадионым кIэух зэнэкъокъухэр шэмбэтым щыкIуагъэх. Iоф зышIэхэрэр жъоныгъуа­кIэм и 12 — 14-м спорт псэуалъэхэм ащызэIукIагъэх.

DSC_0095Спартакиадэм Парламентым, Правительствэм, Мыекъуапэ иад­министрацие якъулыкъушIэхэр, Iоф­шIапIэхэм ялэжьэкIо пэрытхэр, журналистхэр, нэмыкIхэри хэ­лэжьагъэх. Анахьэу тызыгъэгу­шIуагъэхэм ащыщ Къэралыгъо телерадиокомпаниеу «Адыгеим» ижурналистхэм яухьазырыныгъэ стадионым, спорт псэуалъэхэм ащыкIогъэ зэIукIэгъухэм къаща­гъэлъагъозэ текIоныгъэм зэрэфэбэнагъэхэр.

Адыгэ къэралыгъо университе­тым физкультурэмкIэ и ­Институт теннис щешIагъэх. Стадионым ат­летикэ псынкIэмкIэ, кIапсэр зэпэ­къудыигъэнымкIэ, гимнастикэмкIэ щызэнэкъокъугъэх.

— Апэрэ чIыпIэр къызэрэдэ­тымыхыщтыр тшIэщтыгъэ, — къы­таIуагъ журналистхэу Бзаго Рус­там, ГъукIэлI Сусанэ, Борэкъо Фа­тимэ. — Ащ пае къэтымыгъа­нэу спорт зэIукIэгъухэм тахэлэ­жьагъ. Нахьыбэрэ зыдгъэхьазырмэ, тигъэхъагъэхэм ­ахэдгъэхъощт.

Псауныгъэр гъэпытэгъэным, зыгъэпсэфыгъо уахътэр гъэшIэ­гъонэу гъэкIогъэным спартакиа­дэм уафещэ. Журналистхэр та­пэ­кIи чанэу зэнэкъокъухэм ахэлэжьэщтхэу, апэрэ чIыпIэхэр къыдахыщтхэу тэгугъэ.

Сурэтхэм арытхэр: телерадио­компанием илIыкIохэу спартакиадэм хэлэжьагъэхэр; атлетикэ псынкIэмкIэ зэнэкъокъух.

DSC_0111