Адыгеим и Премьер-министрэ чIыопсым икъэухъумэн фэгъэзэгъэ общественнэ организацием икоординатор IукIагъ

БэмышIэу Адыгеим и Премьер-министрэу Къум­пIыл Муратрэ общественнэ организациеу «Экологическая вахта по Северному Кавказу» зыфиIо­рэм икоординаторэу Андрей Рудомахэрэ зызэIо­кIэ­хэм, чIыопсым икъэухъумэнкIэ, экологиер зэщы­мыгъэкъогъэнымкIэ язэдэлэжьэныгъэ зэрэлъагъэ­кIотэщтым тегущыIагъэх. AAG9773

ЗэIукIэм джащ фэдэу хэлэ­жьагъэх хабзэм икъулыкъухэм ялIыкIохэу тыкъэзыуцухьэрэ ду­наим икъэухъумэнкIэ, псэу­шъхьэхэмрэ псы биологие ­къэ­кIуапIэхэмрэ ягъэфедэнкIэ пшъэ­дэкIыжь зыхьыхэрэр.

Премьер-министрэм зэ­рэ­хи­гъэунэфыкIыгъэмкIэ, республикэм ихэбзэ Iэшъхьэтетхэм эко­логиер республикэм щызэщымыгъэкъогъэным мэхьанэшхо раты.

— Экологием фэгъэхьыгъэ критическэ материалхэу ­къэбар жъугъэм иамалхэм къыхаутырэ пстэури игъэкIотыгъэу зэхэтэ­фых. Iофхэм язытет тэрэзэу къа­тыгъэ зыхъукIэ, хэукъоны­гъэу ашIыгъэхэр гъэтэрэзыжьы­гъэнхэм псынкIэ шъыпкъэу ауж ехьэх. Ау къэIогъэн фае не-
пэ Iофхэр дэеу къытщагъэхъу ашIоигъоу зэрэпыхьэхэрэр, ау щыIэныгъэм нэмыкIхэр къы­гъэлъагъоу зэрэхъурэр. Экологием изытет ыгъэгумэкIы­хэ­рэр ары нахь, зыгорэм изаказ зыгъэцакIэ зышIоигъохэр арэп тызыдэлэжьэщтхэр,
— къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Премьер-министрэм зэIукIэм хэлажьэхэрэм анаIэ тыраригъэ­дзагъ чIыопсым икъэухъумэнкIэ хэбзэгъэуцугъэмрэ экономи­кэм­кIэ федэу щытхэмрэ къыдалъы­тэзэ, къэбар тэрэзхэр цIыфхэм аIэкIагъэхьан зэрэфаем.

Андрей Рудомаха зэрэхи­гъэунэфыкIыгъэмкIэ, экологием ищынэгъончъагъэкIэ республикэм ихэбзэ Iэшъхьэтетхэм Iоф шIукIае ашIагъ. Ау хэ­бзэ Iэ­шъхьэ­тетхэмрэ экологхэмрэ зэ­дызэшIуахын фэе Iофыгъо заулэ джыри щыI. Апэрэ чэзыоу ахэр — къушъхьэ зы­гъэпсэфыпIэу «Лэгъо-Накъэ» изегъэу­шъом­бгъункIэ рабочэ купым иIофшIэн пидзэжьыныр, республикэм икъэлэ шъхьаIэ чъыгхэмрэ куандэхэмрэ на­хьыбэу щыгъэ­тIысхьэгъэнхэр, укъэбзалъэхэм ягъэкIэжьын ухыгъэныр ыкIи нэмыкIхэр ары.

КъумпIыл Мурат общественнэ организациеу «Экологиче­ская вахта по Северному ­Кав­казу» зыфиIорэм къыгъэхьазырыгъэ къэбарым икIэухым атетэу муниципальнэ образо­ва­ниехэм япсэупIэхэр гъэкъэ­бзэ­гъэнхэм, чIыгухэм ягъэфе­дэнкIэ ыкIи чIыопсым икъэухъу­мэнкIэ хэукъоныгъэу ашIы­гъэ­хэр дэ­гъэзыжьыгъэнхэм япхы­гъэу ведомствэхэм япащэхэм пшъэрылъ гъэнэфагъэхэр афишIыгъэх.