ЯпсауныгъэкIэ щынагъо щыIэп

ЖъоныгъуакIэм и 8-м кIэтIый уз яIэу зэпахырэ узхэмкIэ Адыгэ республикэ сымэджэщым Адыгеим щыщ нэбгырэ 22-рэ чIэфагъ, ахэм ащыщэу 2-р кIэлэцIыкIух.

Сымэджэщым иэпидемиологэу Алла Гурскаям къызэриIуа­гъэмкIэ, непэрэ мафэм ехъулIэу сымаджэхэм зэкIэми япсауныгъэ изытет зэфэд, хьылъэ дэдэу щытхэп, арэу щытми, градус 39-м нэсэу температурэ яI, ашъхьэ мэузы, къэжых, ныбачъэх. Къихьащт тхьамафэм ыкIэхэм анэс ахэм джыри сымэджэщым щяIэзэщтых.

Эпидемиологическэ уплъэкIунхэм къызэрагъэлъэгъуагъэмкIэ, кIэтIый узыр къызэолIагъэхэр зэкIэ жъоныгъуакIэм и 5 — 6-м Мыекъуапэ иурамэу Первомайскэм тет унэу 188-м хэт ка­феу «Food Story» ыкIи урамэу Пионерскэм тет унэу 389 К1-м хэтэу «Chili Gril» зыфиIохэрэ шхапIэхэм ащыш­ха­гъэх. Нэ­ужым шхэпIитIури зы унэе предпринимателым иехэу къы­чIэкIыгъ.

Роспотребнадзорым АР-мкIэ и ГъэIорышIапIэ къызэритырэм­кIэ, цIыфыбэмэ а зы уахътэм зэпахырэ узыр къызэряолIагъэм епхыгъэ хъугъэ-шIагъэр апэрэу мыхэм агъэунэфыгъ. ГъэIоры­шIапIэм ипащэ игуадзэу Долэ Ларисэ къызэриIуагъэмкIэ, уплъэкIунэу ашIыгъэхэм къагъэлъэгъуагъ нэбгырэ 22-мэ «сальмонелезыр» яIэу. А зэпахырэ узыр зыхэлъыр шхыныгъохэу чэтыр, кIэнкIэр, щэр арых. ЗэрагъэунэфыгъэмкIэ, соусэу «Цезарь» зыфиIорэм хэлъыгъэ кIэнкIэ цIынэр ары узыр къызыхэкIыгъэр. ШхапIэхэр зие предпринимателым соусыр сатыушIыпIэ тучанышхоу «Метро» зыфиIорэм къыри­щы­гъ. Мы уахътэм шхэпIитIури зэфашIыгъ. Iофыр хьыкумым IэкIагъэхьагъ, уплъэкIунхэр макIох.

КIарэ Фатим.