Президентыр къафэгушIощт

Хэгъэгу зэошхом иветеран нэбгырэ 35-у Урысыем ПенсиехэмкIэ ифонд ылъэныкъокIэ икIэу пенсие зэратыхэрэм аныбжь илъэс 90-рэ зэрэхъугъэм ыкIи ащ нахьыбэ зэрагъэшIагъэм фэшI яюбилейкIэ жъоныгъуакIэм УФ-м и Президентэу Владимир Путиныр къафэгушIуагъ.

Къэралыгъом и лIышъхьэ ахэм къызэ­­рафэгушIорэм лъапсэ фэхъурэр УФ-м ПенсиехэмкIэ ифонд ичIыпIэ ГъэIорышIапIэхэу Адыгэ Республикэм щыIэхэм яIофышIэхэм Урысые Федерацием и Президент и Администрацие мазэ къэс лъагъэIэсырэ къэбархэр ары.

Лъытэныгъэ зыфэтшIырэ юбиляр 31-мэ аныбжь илъэс 90-рэ, нэбгыритIумэ илъэс 95-рэ зэрэхъугъэр мы мазэм хагъэ­унэфыкIыщт.

ТапэкIи зэрэщытыгъэм фэдэу, бэ­гъашIэхэм япчъагъэкIэ мы мазэм республикэм икъэлэ шъхьаIэ пэрытныгъэр ыIыгъ. Юбиляр 14-р Мыекъуапэ щэпсэу. ЗимэфэкIхэм япчъагъэкIэ (нэбгыри 7) жъоныгъуакIэм ятIонэрэ чIыпIэр ыубытыгъ Мыекъопэ районым.

Ащ нэмыкIэу, Урысыем ПенсиехэмкIэ ифонд и Къутамэу Адыгэ Республикэм щыIэм бэгъашIэхэр, зыныбжь илъэ­си 100 хъугъэхэр ыкIи ащ нахьыжъхэр гъэшIогъэнхэм ехьылIэгъэ хэгъэ­хъожь шIыкIэ щагъэфедэ. Тигуапэу хэ­тэгъэунэфыкIы Адыгеим щыщ бзылъфы­гъитIу лIэшIэгъу ныбжь яIэ зэрэхъу­гъэр жъоныгъуакIэм зэрагъэмэфэкIыщтыр. А бзылъфыгъэ шIагъохэу Кощхьэблэ ыкIи Красногвардейскэ районхэм ащыпсэухэрэм, шэны зэрэхъу­гъэм тетэу, ПенсиехэмкIэ фондым ичIы­пIэ ГъэIорышIапIэхэм япащэхэр афэ­гушIощтых.

ПенсиехэмкIэ фондым иотделэу ­Адыгэкъалэ щыIэм иведущэ специалист-экспертэу ХъокIо Асыет мэлылъфэгъум и 29-м къэлэ сымэджэщэу Батмэным ыцIэ зыхьырэм иIофышIэхэм зэIукIэгъу адыриIагъ. ЗэIукIэгъум хэлэжьагъэхэм ащ къафиIотагъ медицинэ IофышIэм нахь пасэу страховой пенсие зэрэфагъэуцурэ шIыкIэр (стажым икъэлъытэн нэшанэу иIэхэр, Iоф­шIэ­ным имызакъоу, зэреджэгъэхэ пIа­лъэри стажым зэрэхалъытэрэ шIыкIэр, къэралыгъо социальнэ страхованием тегъэпсыкIыгъэу къызысымэджэхэрэ пIа­лъэм пособие зэраратырэ, илъэс къэс отпускым зэрагъакIохэрэ шIыкIэхэр). Ащ нэмыкIэу, 2016-рэ илъэсым страховой пенсиехэр индексацие зэра­шIыгъэхэм нэшанэу иIагъэхэр, пенсием цIыфыр кIоным фэшI нахь пасэу тхылъхэр гъэхьазырыгъэнхэ зэрэфаер, нэмыкIхэр къафиIотагъэх.

ЗэIукIэгъум икIэухым ПенсиехэмкIэ фондым илIыкIо медицинэ IофышIэхэм упчIэу къатыгъэхэм джэуапхэр аритыжьыгъэх, электроннэ сервисэу «ЦIы­фым иунэе кабинет» зыфиIоу Пенсие­хэмкIэ фондым исайт иIэм ифэIо-фа­шIэхэр зэрэбгъэфедэщтхэ шIыкIэм щи­гъэгъозагъэх.

ПенсиехэмкIэ фондым

и Къутамэу

Адыгэ Республикэм щыIэм

ипресс-къулыкъу.