МэфэкI мафэхэр щынэгъончъэу рекIокIыгъэх

Терроризмэм пэшIуекIогъэнымкIэ зэхащэгъэ республикэ комиссиемрэ оперативнэ штабымрэ зичэзыу зэхэсыгъоу тыгъуасэ яIагъэм тхьамэтагъор щызэрихьагъ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу ТхьакIущынэ Аслъан.

AAG9768Ащ хэлэжьагъэх АР-м и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, Адыгеим и Премьер-министрэу КъумпIыл Мурат, рес­пуб­ликэм ипрокурорэу Василий Пословскэр, щынэгъон­чъэнымкIэ федеральнэ къулы­къум и ГъэIорышIапIэу АР-м щыIэм ипащэу Олег Селезневыр, хэбзэухъумэкIо къулыкъу­хэм ыкIи муниципальнэ обра­зованиехэм япащэхэр, нэмыкI­хэри.

Гъатхэмрэ IофшIэнымрэ ямэфэкI ыкIи ТекIоныгъэм ия 71-рэ илъэс яхэгъэунэфыкIын фэгъэхьыгъэ Iофтхьабзэхэр щынэгъончъэным ишапхъэхэм адиштэу зэрэзэхащагъэхэм, ащ зэфэхьысыжьэу фэхъугъэхэм къэзэрэугъоигъэхэр апэ атегу­щыIагъэх. Мыщ епхыгъэу къэгу­щыIагъэх АР-м хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ иминистрэ игуадзэу БрантIэ Мурадинрэ УФ-м ошIэ-дэмышIэ IофхэмкIэ и Министерствэ и ГъэIорышIапIэу Адыгеим щыIэм ипащэу Хьа­цIыкIу СултIанрэ. Ахэм къызэ­раIуагъэмкIэ, мэлылъфэгъум и 11-м къыщегъэжьагъэу жъоны­гъуакIэм и 10-м нэс ведомствэхэм яIофышIэхэм гъэлъэ­шыгъэ шIыкIэм тетэу къулыкъу ахьыгъ. ЯIо зэхэлъэу япшъэрылъхэр зэрэзэдызэшIуахыгъэм ишIуагъэкIэ мэфэкI Iофтхьабзэ­хэр щынэгъончъэу рекIокIыгъэх, зи хъугъэ-шIагъэ е ошIэ-дэ­мышIэ къэхъугъэп. ЦIыфхэр бэу зыщызэрэугъоихэрэ митинг-хэр, зэхахьэхэр зыщыкIогъэхэ чIыпIэхэр, саугъэтхэр къагъэ­гъунагъэх. Адыгеим къихьэрэ машинэхэр гъогу-патруль къулыкъум ыуплъэкIугъэх. МэфэкI­хэр зэрифэшъуашэу зэхэщэ­гъэнхэм фэшI министерствитIум къатефэрэр зэкIэ агъэцэкIагъ.

Мы мэфэкIхэм, Пасхэм япхыгъэ Iофтхьабзэхэр щынэ­гъон­чъэу зэхэщэгъэнхэмкIэ Iофы­шхо зышIэгъэ къулыкъушIэ­хэм АР-м и ЛIышъхьэ афэрэзагъ.

Василий Пословскэм мыщ дэжьым гумэкIыгъо шъхьаIэу къыхигъэщыгъэр жъоныгъуакIэм и 1-м къыщыублагъэу и 10-м нэс республикэм игъогухэм къа­техъухьэгъэ хъугъэ-шIагъэхэм нэб­гыри 10 зэрахэкIодагъэр ары.

— Мыщ фэдэ тхьамыкIа­гъохэр къэмыхъунхэм, тицIыф­хэр къэтыухъумэнхэм сыдигъуи тынаIэ тет. Пшъэрылъ шъхьаIэу зыфэдгъэуцужьын фае тигъогухэм зи атемыкIодэныр. АщкIэ хэбзэухъумэкIо къулыкъухэм ямызакъоу, зэкIэми тиIофшIэн джыри нахь дгъэлъэшын фае, — къыIуагъ ТхьакIущынэ Аслъан.

Транспортым ыкIи транспорт инфраструктурэм ипсэуалъэхэр къэухъумэгъэнхэмкIэ Iофэу ашIэ­рэм шIуагъэу къытырэм фэгъэхьыгъагъ ятIонэрэ Iофы­гъоу зэхэсыгъом къыщаIэтыгъэр. АР-м псэолъэшIынымкIэ, тран­спортымкIэ, псэупIэ-коммунальнэ ыкIи гъогу хъызмэтхэмкIэ и Министерствэ ипащэу Валерий Картамышевым къызэри­IуагъэмкIэ, террористическэ акт къызщыхъун зыщилъэкIыщт ыкIи анахьэу къагъэгъунэхэрэм ащы­щых мэшIоку гъогум, зэIухыгъэ Iахьзэхэлъ обществэу «Автовокзалхэм яобъединение ыкIи цIыфхэр зезыщэхэрэм яавтостанциехэм» япхыгъэ псэуалъэ­хэр, гъогу инфраструктурэм хэ­хьэрэ объектхэр, нэмыкIхэри. МэшIоку гъогум ыкIи автовок­зал­хэм, мыхэм яолIэрэ цIыф­хэм ящынэгъончъагъэ къэухъу­мэгъэ­ным пае республикэм ипащэхэм унэшъо гъэнэфагъэхэр ашIыгъэх. Ащ ишIуагъэкIэ вокзалхэм ачIахьэхэрэм аIыгъыр зыуплъэкIурэ гъучI пкъыгъохэр, видеокамерэхэр тыди ща­гъэуцугъэх, джащ фэдэу поли­цием икъулыкъушIэхэм, унэе ухъумакIохэм зэзэгъыныгъэ адашIыгъэу мы псэуалъэхэр къагъэгъунэх.

— Илъэс заулэкIэ узэкIэIэ­бэжьымэ, щынэгъончъэным ылъэ­ныкъокIэ тивокзалхэм яIофхэм язытет дэигъэ, ау унашъоу тшIыгъэхэм, IэпыIэгъу тазэрафэхъугъэм яшIуагъэкIэ ахэр непэ зэтегъэпсыхьагъэх. Шъыпкъэ, джыри щыкIагъэхэр щыIэх, арышъ, ахэр дэгъэзыжьыгъэнхэм пстэуми тынаIэ тедгъэтын фае, — къыIуагъ ТхьакIущынэ Аслъан.

МэшIокугъогу вокзалэу «Мые­­къуапэ» зыфиIорэм икассэхэм япчъагъэ зэримыкъурэм иIофыгъуи мэхьанэшхо ратыгъ. Гъэмэфэ уахътэм республикэм щыщ цIыфыбэ хы ШIуцIэ Iушъом ичIыпIэ зэфэшъхьафхэм заща­гъэпсэфынэу макIо. Ахэм билет ащэфыным пае чэзыум бэрэ зэрэхэтхэрэм ыгъэразэхэрэп. Ащ къыхэкIыкIэ билетхэр зыщэрэ кассэхэм япчъа­гъэ хэгъэ­хъогъэн е нэмыкI хэкIыпIэ къэ­гъотыгъэн фаеу пстэуми зэдаштагъ.

Терроризмэм пэшIуекIогъэным ылъэныкъокIэ Адыгеим игъэцэ­кIэкIо хабзэ икъулыкъухэм ашIэн фаехэр атегощэгъэнхэм, джащ фэдэу терроризмэм пэ­шIуекIогъэнымкIэ чIыпIэ комиссиеу Мыекъопэ районым щызэхащагъэм Iофэу ышIагъэм изэфэхьысыжьхэм къэзэрэ­у­гъо­игъэхэр атегущыIагъэх. Iо­фыгъоу къаIэтыгъэхэм япхыгъэу унэшъо гъэнэфагъэхэр ашIыгъэх.

ТХЬАРКЪОХЪО Адам.

Сурэтыр А. Гусевым тырихыгъ.