Мамырныгъэм иухъумакIохэр агъэшIуагъэх

Хэгъэгу зэошхом ТекIоныгъэр къызыщыдахыгъэр илъэс 71-рэ зэрэхъугъэм фэгъэхьыгъэу Урысые Народнэ фронтым ишъолъыр къутамэу Адыгэ Республикэм щыIэм Iофтхьабзэхэр зэхищагъэх.

IMG_1528«Ветераныр уигъусэу чъыгыр гъэтIысхь» зыфиIорэ Iоф­тхьабзэ Мыекъопэ еджапIэу N 13-м щызэхащагъ. Нэбгырэ 300-м ехъу ащ хэлэжьагъ. Хэ­гъэгу зэошхом хэлэжьэгъэ вете­ранхэм Народнэ фронтым иактивистхэр, кIэлэеджакIохэр, ны-тыхэр ягъусэхэу сирень куашэхэр агъэтIысхьагъэх.

— Хэгъэгу зэошхор къыт­кIэхъухьэрэ ныбжьыкIэхэм наро­дым итарихъэу алъытэ. Урысые обществэм идуховнэ гъэпсын ащ анахьэу елъытыгъ. Мы заор тыгу къэдгъэкIыжьыным, ТекIоныгъэр къызэрэщыдахы­гъэм мэхьанэшхо яттын фае, сыда пIомэ ащ тицIыфхэм зы­кIы­ныгъэ къахелъхьэ, тихэ­гъэгу лъытэныгъэ фэтшIыным тыфещэ, — къыIуагъ Урысые Народнэ фронтым ишъолъыр къута­мэу Адыгэ Республикэм щыIэм «Лъэпкъ зэфэдэныгъэр гъэсэныгъэмрэ культурэмрэ алъапс» зыфиIорэ иIофышIэ куп ипащэу Алексей Стальноим.

«Народнэ фронтым» иактивистхэм «Я помню! Я горжусь!» зыфиIорэ Iофтхьабзэр джащ фэдэу зэхащагъ. Ащ къыдыхэлъытагъэу кIэлэеджа­кIо­хэм георгиевскэ кусэхэмрэ шIухьафтын цIыкIухэмрэ ежь­хэм аIэшъхьитIукIэ ашIыгъэх ыкIи Хэгъэгу зэошхом иветеранхэм апагъохыгъэх.

«Живая память» зыфиIорэ Iофтхьабзэри Урысые Наро­днэ фронтым ишъолъыр къутамэу Адыгэ Республикэм щыIэм зэ­хищагъ. Хэгъэгу зэошхом иветеранхэр республикэм ис ныб­жьыкIэхэм аIукIагъэх, ягукъэ­кIыжьхэмкIэ адэгощагъэх. Орэ­дыIо-къэшъокIо купэу «Соловейко» зыфиIорэм къыгъэхьа­зырыгъэ къэгъэлъэгъонымкIэ Iофтхьабзэр лъагъэкIотагъ. Зэ­IукIэгъу фабэр ветеранхэм агу илъ зэпытынэу ыкIи лIыхъужъ­ныгъэр зэрэзэрахьагъэмкIэ, мамырныгъэр къызэрэтфыдахы­гъэмкIэ зэрафэразэхэм ишыхьа­тэу кIэлэцIыкIухэм ашIыгъэ нэпэеплъ цIыкIухэр аратыгъэх.

IMG_1149

ТекIоныгъэм и Мафэ «Народнэ фронтым» илIыкIохэм къэлэ мемориалэу «Памяти павших» зыфиIорэм къэгъагъэ­хэр кIэралъхьагъэх.

Зыгъэхьазырыгъэр

Гъонэжьыкъо Сэтэнай.