Ветеранхэм афэгушIуагъэх

Къалэу Мыекъуапэ ипрокурорэу Тхьазэплъ Аслъан ыкIи къэлэ прокуратурэм иIофышIэхэр Хэгъэгу зэошхом ТекIоныгъэр къызы-щыдахыгъэр илъэс 71-рэ зэрэхъугъэм фэгъэхьыгъэ Iофтхьабзэхэм ахэлэжьагъэх.

IMG_5898Хэгъэгу зэошхом хэкIодэгъэ дзэкIолIхэм яшIэжь агъэлъапIэ­зэ, Мыекъуапэ игупчэ мемориалэу «ЕгъэшIэрэ машIом» къэ­гъэгъэ блэрхэр кIэралъхьа­гъэх, зы такъикъэ афэшъы­гъуагъэх.

Нэужым къулыкъушIэхэм про­куратурэм иIофышIэщты­гъэ­хэу, Хэгъэгу зэошхом иветеранэу Аксинья Вержбицкаям, зэ­о­кIыбым иветеранхэу Екатерина Стрельниковам ыкIи Анна Кандаковам заIуагъэкIа­гъ, мэфэ­кIымкIэ афэгушIуагъэх.