ШIушIэныр игъогогъоу

Синыдэлъфыбзэ дэими дэгъуми

Дунаир рысшIэу чIылъэм сытет,

Сыдырэ уахътигъэбэжъуи огъуи

СэркIэ ощхбыбым ренэу ар фэд.

                               МэщбэшIэ Исхьакъ

 

ЗэлъашIэрэ тхэкIо цIэрыIоу, Урысые Федерацием, СССР-м, Адыгэ Республикэм литерату­рэмкIэ я Къэралыгъо тынхэм ялауреатэу, М. А. Шолоховым ыцIэкIэ щыт Урысые литературнэ премиер къызыфагъэ­шъошагъэу, Адыгэ, Къэбэртэе-Бэлъкъар, Къэрэщэе-Щэрджэс республикэхэм янароднэ тха­кIоу МэщбэшIэ Исхьакъ мыгъэ, 2016-рэ илъэсым ижъоныгъокIэ мазэ, къызыхъугъэр илъэс 85-рэ мэхъу. Ащ фэгъэхьыгъэ мэ­фэкI Джамбэчые гурыт еджа­пIэм щызэхэтщагъ. ТхакIом игъэ­хъагъэхэми, идунэететыкIи такъыпкъырыкIэу зэхахьэм цIэ фэтшIыгъ «Дунаим тет шIушIэ­ныр игъогогъоу» тIуи. Ащ хэлэ­жьагъэх я 6 — 11-рэ классхэм ащеджэхэрэр. МэфэкIыр зэращагъ я 11-рэ классым ис еджакIохэу УелIыкъо ­Саидэрэ Шъэожъ Алыйрэ.

94610001Ичылэ, ипсыхъо, адыгэхэм, ныдэлъфыбзэм, адыгэ цыем афэ­гъэхьыгъэ усэхэу ытхы-
гъэ­хэм езбырэу къяджагъэх, къатегущыIагъэх. Зезыщэхэрэм класс пэпчъ гущыIэ аратызэ, Исхьакъ иусэхэм къяджагъэх. Анахь дэгъоу усэ къеджагъэхэр къыхагъэщыгъэх. Ахэр я 6-рэ классымкIэ Нэгъой Адалбый, Бахъукъо Айдэмыр, Бысыдж Айдэмыр, ТIэшъу Дарин, Хьатэмэ Индар. Я 7-рэ клас­сымкIэ ДыдыкI Свет, ТIэшъу Дарин, я 8-рэ классымкIэ Пчы­хьэкIэ Эл, Чэужъ Анжел. Я 9-рэ классым иеджакIоу Цэй Джэнэт МэщбэшIэ Исхьакъ иусэу «Синыдэлъфыбз» зыфи­IорэмкIэ еджапIэми район зэнэкъокъуми апэрэ чIыпIэр къыщыфагъэшъошагъ. Я 6-рэ классым ис еджакIохэу Пчэнэшэ Залинэрэ Джымыкъо ­Динарэрэ МэщбашIэм иусэу «Дахэ си Ду­най» зыфиIорэр орэды­шъом илъэу къызэдаIуагъ. Сэнаущы­гъэ зыхэлъ еджакIохэм тхакIом итхыгъэхэм атехыгъэ сурэтхэр, итхылъ кIышъохэр мэфэкIым ехъу­лIэу сурэт къашIыгъэх. Ахэр зыхэт къэгъэлъэгъон зэхэтщэгъагъ. А зэнэкъокъум анахь чанэу хэлэжьагъэх Пчы­хьэкIэ Эльвирэ, ШхончыбэшIэ Иляс, ДыдыкI Светэ, Чэмбэхъу Фаина, ТIэшъу Дамир.

Хэтрэ тхакIуи игъэхъагъэхэм яшыхьатыр итхылъхэр ары. А лъэныкъом имэхьани кIэд­гъэтхъэу тхылъ къэгъэлъэ­гъон зэхэтщагъ. УмыгъэшIэгъон, уры­мыгушхон плъэкIырэп МэщбэшIэ Исхьакъ илэжьыгъэ бэгъуа­гъэ, исэнаущыгъэкIэ, иIофшIа­кIэкIэ илъэпкъ гъэшIэрэ ­тынэу фишIыгъэр. Агу къадеIэу тха­кIом фэлъэIуагъэх гъэшIэ кIы­хьэ иIэнэу, икъэлэмыпэ тхы­лъы­кIэхэр джыри къычIэ­кIынхэу.

94610002МэфэкI зэхахьэм нахь чанэу зыкъыщызыгъэлъэгъуагъэ­хэр жюрим къызыхегъэунэфыкIыхэм ыуж, чэфрэ гушIуагъорэ къызхэщырэ къашъохэмкIэ аухыгъ.

Мы усэр тхакIом фэдгъэ­шъошагъ:

Гъогу зафэу лъэпкъым итарихъы

УищыIэныгъэ гъогу о епхыгъ.

УиIофшIэгъэ дахэхэм  къапкъырыкIэу

О умакъэ ныбжьыкIэгум къекIугъ.

Уи «Мыжъошъхьали»  щыIэныгъ,

«Илъэс фыртынэхэр» гум лъыIэсыгъ.

«ШIу шIи псым хадз»  зыфиIорэм

КъыщычIэкIыжьы шъыпкъэу  уигущыIэ.

Уитхылъхэм ахэт образхэр

ЩыIэныгъэм щыщ шъыпкъэх.

«Бзыикъо заор» тарихъ  нэкIубгъоу

Лъэпкъым нэпэеплъэу о  къептыгъ.

УишIушIагъэ, Исхьакъ, мыухыжь.

ТитхэкIо нахьыжъхэм о  уащыщ,

Уитхыгъэхэр дунаим щызэлъашIэх,

Ахэт образхэр  тищысэтехыпIэх.

Къэралыгъо премиехэм урялауреат,

Ущытхъузехь, ународнэ тхакIу,

Пшызэ шъолъырым дышъэ медаль

Къыпфигъэшъуашэу, уцIыф гъэшIуагъ.

Гимным тедэIумэ, тынэгу укIэт,

Уигеройхэм тапIу, талэжьы.

Уикъэлэмыпэ, Исхьакъ, мыуцэкоу

Джыри уилъэпкъ бэрэ фэлажь!

Шэуджэн Джантыгъ.

Джамбэчые гурыт еджапIэу N 7-м адыгабзэмрэ
лите­ратурэмрэкIэ икIэ­лэ­егъадж.

Сурэтхэм арытхэр: Iоф­тхьа­бзэр А. Шъэожъымрэ
С. УелIыкъомрэ зэращэ; анахь чанхэр жюрим къыхегъэщых.