Шъукъеблагъэх «Къэгъэгъэштахьэм»

Шъолъыр фольклор фестивалэу «Къэгъэ-гъэштахьэр» жъоныгъуакIэм и 14-м Мыекъуапэ щыкIощт. Адыгэ Республикэм культурэмкIэ и Министерствэрэ Адыгеим лъэпкъ культурэмкIэ и Гупчэрэ зэхахьэм кIэщакIо фэхъугъэх.

2n1Адыгэ лъэпкъ шэн-хабзэхэр къэIэтыжьыгъэнхэм, тыкъэзыуцухьэрэ дунаир гъэкъэбзэгъэ­ным, лIэужхэр зэпхыгъэнхэм, ныбжьыкIэхэр шIэжь яIэу пIу­гъэнхэм, уичIыгу гупсэ шIулъэ­гъоу фыуиIэр щыIэныгъэм къыщыбгъэлъэгъон плъэкIыным фес­тивалыр афэгъэхьыгъ.

Гъатхэр, ныбжьыкIэгъур, шIу­лъэгъу къабзэр — ахэр типсэ­укIэ дахэ щыщых. Адыгэ Республикэм культурэмкIэ иминистрэ игуадзэу, Уры­сыем, Адыгеим, Ингушетием куль­ту­рэмкIэ язаслуженнэ IофышIэу ШъэуапцIэкъо Аминэт тызэрэщигъэгъозагъэу, къэгъагъэхэм ямэ­фэкI сэнаущхэм яIэпэ­Iэсэныгъэ, сурэ­тышI­хэм, къэгъагъэхэр къэзыгъэкIыхэрэм яIофшIагъэ зэхахьэм къыщагъэ­лъэгъощтых. Музыкальнэ произведениехэр щы­жъынчыщтых, къыщышъощтых.

ЖъоныгъуакIэм и 14-м мафэм сыхьатыр 2-м Мыекъуапэ ипчэгоу В. Лениным ыцIэкIэ щытым къыщырагъэжьэнышъ, фестивалым хэлажьэхэрэр ура­мэу Краснооктябрьскэм къыры­кIощтых, къэлэ паркым ныбжьы­кIэхэм модэм диштэрэ щыгъын­хэр къыщагъэлъэгъощтых, къэ­гъа­гъэхэр къэзыгъэкIыхэрэм, искусствэм пыщагъэхэм ятворчествэ яплъыщтых — зэнэкъо­къухэм уасэ афашIыщт.

ШэнышIу зэрэхъугъэу, къэ­гъа­гъэхэм я Тхьэу алъытэрэ Хэтэгуащэ шыкум исэу мэфэкI зэхахьэм ипчэгу къихьащт, фес­тивалым тамэ езытыгъэхэм къа­фэгушIощт. Сыхьатыр 16-м кон­церт хэхыгъэр аублэщт, хагъэ­унэфыкIырэ чIыпIэхэр къыдэзы­хыгъэхэм афэгушIощтых, шIу­хьафтынхэр афашIыщтых, фес­ти­­валыр адыгэ джэгукIэ аухыщт.