Урысыер илъапI

КъокIыпIэм щыпсэурэ лъэпкъхэм яискусствэхэмкIэ Къэралыгъо музееу Мыекъуапэ дэтым тыгъуасэ къэгъэлъэгъон гъэшIэгъон къыщызэIуахыгъ. СурэтышIэу Александр Шиловым иIофшIагъэхэм ар яхьылIагъ.

AAG9544Музеим идиректорэу Кушъу Нэфсэт ипэублэ гущыIэ къыщы­хигъэщыгъэ гупшысэхэм уагъэ­гъуазэ. А. Шиловым исурэтхэр апэрэу тиреспубликэ къыщагъэлъагъох. Адыгеим и ЛIышъхьэу ТхьакIущынэ Аслъан А. Шиловым итворчествэ анахьэу къыщыхигъэщыгъэр су­рэ­тышIыр зэрэныбжьыкIэм дакIоу, тыкъэзыуцухьэрэ дунаим дэхагъэу хэлъыр сурэтхэмкIэ къы­гъэлъэгъон зэрилъэкIырэр ары. Патриот шъыпкъ, ихэгъэгу шIу зэ­рилъэгъурэр искусствэм ыб­зэкIэ IупкIэу къызэIуехы.

— Сэнаущыгъэу хэлъым осэ ин фэтэшIы, — къыIуагъ Тхьа­кIущынэ Аслъан. — Опсэу. Лъэшэу тигуапэ тиреспуб­ликэ укъызэрэкIуагъэр.

— Лъэшэу сышъуфэраз, Адыгеим дахэу шъукъыщыспэ­гъокIыгъ, — къыIуагъ Александр Шиловым. — ЧIыпIэ гъэшIэгъон шъущэпсэу. Шъолъы­рэу слъэгъугъэхэм Адыгеир анахь дах.

Урысыем щыпсэурэ лъэпкъхэм я Ассоциацие и Совет итхьаматэ игуадзэу Николай Бухониным цIыфхэм ягушъхьэ кIуачIэ зыкъегъэIэтыгъэным ис­кусствэм иIофышIэхэр зыпылъхэм иеплъыкIэхэр къыриIолIа­гъэх. Мамыр псэукIэм игъэпытэн Адыгеим зэрэщылъагъэ­кIуатэрэм, тиреспубликэ Европэм ит къэралыгъо зэтегъэ­псыхьагъэхэм афагъадэзэ къэ­гущыIагъэхэм ащыщхэм зэгъэ­пшэнхэр ашIыгъэх.

СурэтышI цIэрыIохэу Бырсыр Абдулахь, Эдуард Овчаренкэр, Еутых Асе, нэмыкIхэри А. Шиловым итворчествэ къы­тегущыIагъэх.

ТхьакIущынэ Аслъанрэ Александр Шиловымрэ лентэ плъыжьыр зэпаупкIи, къэгъэлъэгъо­ныр къызэIуахыгъ. Сурэтхэр лъэ­гъупхъэх. Пейзажыр ары А. Шиловыр нахь зыфэщагъэр. Сурэт пэпчъ теплъэ хэхыгъэ иI. Шъохэр дэгъоу ыгъэфедэхэзэ, мэзхэр, псыхъохэр, нэпкъ­хэр дахэу къегъэлъагъох.

МэшIокугъогухэр хэушъхьафы­кIыгъэх. Сурэтхэм уяплъызэ, къа­лэм, псэупIэ цIыкIухэм ячIы­пIэ гъэшIэгъонхэр нэгум къыкIэ­уцох. Адыгеим ичIыгухэм сурэт­хэр ябгъапшэхэ пшIоигъоу уахътэ къыокIу. «Кавказ» зыфиIорэ сурэтыр дэхэ къодыеп. Пчыхьэм тыгъэр зэрэтIысыжьырэм, огур шэплъы зэрэхъурэм, нэ­мыкIхэм узыIэпащэ.

Пцел чъыгхэм гъэмафэм, бжыхьэм, гъатхэм, кIымафэм теплъэу яIэр сурэтхэмкIэ А. Ши­ловым къыреIотыкIы.

Чэчэным, Ингушетием, нэ­мыкI­хэм сурэтхэр ащалъэгъу­гъэх.

ЖъоныгъуакIэм и 22-м къэ­гъэлъэгъоныр Мыекъуапэ щызэ­фашIыжьыщт.

Сахьидэкъо Нурбый.