Типшъашъэхэм ямедальхэр

Хэгъэгум икъалэхэм гандболымкIэ якIэлэцIыкIу командэхэм якIэух зэIукIэгъухэр Тольятти щызэхащагъэх. DSC_0557Мыекъуапэ щыщ пшъашъэхэу тренер-кIэлэегъаджэу Никита Голуб ыгъасэхэрэр ешIэгъухэм ахэлэжьагъэх.

Къалэу Тольятти икомандэ очкоуи 10 ригъэкъуи, апэрэ чIы­пIэр Урысыем къыщыдихыгъ. Краснодар ятIонэрэ, Мыекъуапэ ящэнэрэ чIыпIэхэр къафагъэ­шъошагъэх. ЕшIэгъухэм командэ 12 ащызэнэкъокъугъ.

 Сурэтым итыр: Мыекъуапэ игандбол командэ итренерэу Никита Голуб.