СурэтышI цIыкIухэм язэнэкъокъу

КIэлэцIыкIухэм язэнэкъокъоу «ШIушIэ тамыгъэр нэгушIоу» зыфиIорэр машинэ зезыфэрэ пстэуми афэгъэхьыгъагъ. Мыщ хэлэжьагъэх Адыгэ республикэ гимназием ия 3-рэ «Б» класс икIэ­лэеджакIохэр. Шъхьадж ису­рэт нахь чэфэу, гушIубзыоу зэ­-ришIыщтым пылъыгъ, нахьыжъхэм афэгъэзэгъэ гущыIэ фабэхэри ащ игъусагъэх.

DSC_0038

Водитель пстэуми ащ фэдэ шIушIэ тамыгъэхэр афэмыхъу­щтхэми, ар зэратыгъэ нэбгырэ пэпчъ гъогум лъытэныгъэ нахь къызыщыхигъэфэщт.

КIэлэеджакIохэм яIофшIэгъэ анахь дэгъухэр а 1-рэ, я 2-рэ ыкIи я 3-рэ степень зи­Iэ дип­лом­хэмкIэ къы­ха­гъэ­щыгъэх, джащ фэдэу къэнэфырэ пкъыгъо зэфэшъхьафхэр шIухьаф­тынэу аратыгъэх. Зы IофшIагъэ анаIэ тырамы­дзэу къагъэнагъэп. ЗэкIэ кIэлэцIыкIухэм гъогуры­кIоным ишапхъэхэр къи­зыIотыкIырэ шIухьафтын цIыкIухэр афагъэшъошагъэх.