Псауныгъэр щагъэпытэ

Iоф зышIэхэрэм я II-рэ зэIухыгъэ спартакиадэ тыгъуасэ Мыекъуапэ щаублагъ. «Урысые Народнэ фронтыр зэнэкъокъум кIэщакIо фэхъугъ. Псауныгъэм игъэпытэн, цIыфхэм языгъэпсэфыгъо уахътэ нахьышIоу агъэкIоным зэIукIэгъухэр афэгъэхьыгъэх.

DSC_0761— РедукторышI заводым, Къэралыгъо телерадиокомпаниеу «Ады­геим» ижурналистхэр, банк­хэм якъулыкъушIэхэр, «Урысые Народнэ фронтым» иIофшIэн чанэу хэлажьэхэрэр спартакиадэм щызэIукIагъэх, — къыти­Iуагъ зэхэщэкIо купым ипащэу, спортымкIэ мастерэу Юрий Гороховым. — Джэджэ районым, нэмыкIхэм спортсменхэр къары­кIыщтых.

Волейбол, стритбол, теннис, шахмат ешIэщтых, ГТО-м хэхьэ­рэ спорт лъэпкъхэмкIэ зэнэкъокъу­щтых. Парламентым и Комитет итхьаматэу Мырзэ Джамбэч къы­зэрэтиIуагъэу, спартакиадэр ашIо­гъэшIэгъонэу бзылъфыгъэхэри, хъулъфыгъэхэри хэлажьэх. Ирина Варавэ общественнэ Iофыгъохэр дэгъоу егъэцакIэх. Журналистхэу Къудаикъо Алый, Бзаго Рустам, Ахэджэго Рузанэ спарта­киадэм хагъэунэфыкIырэ чIы­пIэхэр къыщыдахынхэм пылъы­щтых.

Спартакиадэм хэлажьэхэрэр республикэ стадионым шэмбэтым щызэIукIэщтых, ГТО-м ишапхъэхэр рагъэкъунхэм фэбэнэ­щтых.

DSC_0783