Нэбгыри 10 къыхэхъуагъ

Хьыкум приставхэм я Федеральнэ къулыкъу и ГъэIорышIапIэу Адыгэ Республикэм щыIэм иIофышIэхэм ясатырэ мы мафэхэм нэбгыри 10 къыхэхъуагъ.

DSC_0396ТекIоныгъэм ия 71-рэ илъэс ипэгъокIэу ахэм присягэр зыщаштэгъэ мэ­фэкI зэхахьэ Хэгъэгу зэ­ошхом хэкIодэгъэ дзэ­кIолIхэм ясаугъэтэу Мые­къуапэ дэтым дэжь щы­кIуагъ.

Хьыкум приставхэм къулыкъу ащызыхьынэу теубытагъэ зышIыгъэ ныб­жьыкIэхэр присягэм кIэтхэжьыгъэх, Урысые Федерацием и Кон­ституцие къыдилъытэрэ ­лъэныкъо пстэури шIокI имыIэу зэрагъэцэкIэщтыр, цIыфхэм яфитыныгъэхэр къызэраухъумэщтхэр, ­зыщыпсэухэрэ къэра­лы­гъом хэхъоныгъэхэр ышIынхэм зэрэфэлэ­жьэщтхэр къаIуагъ.

МэфэкI зэхахьэм хэлэжьагъэхэм ащыщхэр ныбжьыкIэхэм къафэ­гушIуагъэх, мы къулы­къум зищыIэныгъэ гъогу езыпхыгъэхэм гъэ­хъэгъэшIухэр ашIынхэу ахэр къафэлъэIуагъэх.

Хэгъэгу зэошхом хэ­кIодагъэхэм яшIэжь агъэ­лъапIэзэ, къэзэрэугъои­гъэхэр «ЕгъэшIэрэ ма­шIом» екIолIагъэх, къэ­гъагъэхэр ыкIи блэрхэр кIэралъхьагъэх.