Мыекъуапэ щэкIо

ЖъоныгъуакIэм и 13 — 15-м Урысыем гандболымкIэ ибзылъфыгъэ командэхэу суперлигэм хэтхэм язэIукIэгъухэр Мыекъуапэ щыкIощтых. Я 9 — 11-рэ чIыпIэхэм якъыдэхын фэбанэхэрэр тикъалэ щешIэщтых.

DSC_0416«Ставрополье» Ставрополь, «Алиса» Уфа, «Адыиф» Мые­къуапэ. ЗыцIэ къетIуагъэхэр арых Адыгэ къэралыгъо университетым физкультурэмрэ дзюдомрэкIэ и Институт щызэIукIэщтхэр. «Алисэм» очко 12, «Ставропольем» 10, «Адыифым» 8 яIэр. Су­перлигэм зы команди къыхэзыщтэп — 12 хэтын фаер. Арэу щытми, ауж къинэрэмэ «Адыифыр» зэрахэтым тегъэ­гумэкIы. Тренерэу Валерий Гончар къызэрэтиIуагъэу, типшъа­шъэхэм ешIэгъухэм яшъыпкъэу зафагъэхьазыры, зэIукIэгъухэм текIоныгъэр къащыдахын ямурад.

Сыхьатыр 17-м непэ апэрэ ешIэгъур «Адыифым» иIэщт.

Сурэтым итхэр: «Адыифым» иешIакIохэр.