МашIом щыпсыхьэгъэ ТекIоныгъэр

ТекIоныгъэм ия 71-рэ илъэс фэгъэхьыгъэ мэфэкI Iофтхьабзэхэр тиреспубликэ зэфэдэкIэ щыкIуагъэх. Ахэр музейхэм, еджэпIэ зэфэшъхьафхэм, тхылъ­еджа­пIэхэм ащызэхащагъэх.

DSC_8859Хэгъэгу зэошхом тикъэралы­гъо фэмыхьазырыгъэми, советскэ народым, цIыф лъэпкъхэм язэкъотныгъэ ыкIи псэемыблэжьныгъэ мамырныгъэр зэриухъумагъэр, цIыф жъугъэхэм яхэгъэгу шIулъэгъу зэрэлъэшы­гъэм щысабэхэмкIэ къагъэлъэ­гъуагъ. ЩэIэгъэшхо яIэу, зыч-зыпчэгъоу фашизмэм зэрэпэуцужьыгъэхэм яхыегъэ-зэфагъэ жъалымыгъэм зэрэтекIо­щтыр ашIошъ зэрэхъущтыгъэр къыушыхьатыгъ.

ЖъоныгъуакIэм и 9-р

Мэфэпчъым хэт мэфэкIыбэм мыр — ТекIоныгъэм и Мафэ — анахь лъапI. Хэгъэгу зэо­шхом ТекIоныгъэр къызыщыда­хы­гъэр илъэс 71-рэ зэрэхъу­гъэм фэ­гъэхьыгъагъ АР-м и Лъэпкъ тхылъеджапIэ щыIэгъэ мэфэкI зэхахьэри. «И в огнях победного салюта» зыфиIорэ тхылъ къэгъэлъэгъоныр къы­зэIуахыгъ. Ащ тхылъеджапIэм ифонд къыхэхыгъэ къыдэкIыгъо гъэшIэ­гъонхэу зэо поэзием ыкIи про­зэм яхьылIагъэхэр, ком­позитор­хэм аусыгъэ орэдхэр, тхылъхэу, альбомхэу Адыгеир окку­пацием илъэхъан ыкIи шъхьафит зэрашIыжьыгъэр къызщы­Iотагъэхэр, Адыгеим илIы­хъужъ­хэм афэгъэхьыгъэхэр щызэ­гъэзэфагъэх. Мы къэгъэ­лъэгъон шъхьаIэм имызакъоу, зэхэ­хьэ­пIэ унэшхом идэпкъхэр стенд­хэу «Золотая слава Адыгеи», «Помним, чтим, гордимся» зы­фиIохэрэм зэлъаубытыгъэх.

DSC_8874МэфэкI Iофтхьабзэм Мые­къопэ политехническэ колле­джым, нэмыкI еджа­пIэ­хэм къа­рыкIыгъэ ныбжьы­кIэ­хэр хэлэжьагъэх.

ЗэIукIэгъур нахь гъэшIэгъон къэ­зы­шIыгъэр ащ ­хэгъэгу зэошхом хэты­гъэу, псаоу къыхэ­кIыжьи, хэгъэгур зэтезгъэ­псы­­хьажьыгъэу Иван Алексеевич Бровкэр зэрэщыIагъэр ары.

Илъэс 71-рэ хъу­гъэ заор заухы­гъэр, ау ащ хэтыгъэ цIыфхэм заор джыри япкIыхьэ хэт, анэгу кIэкIыгъэр ащыгъупшэрэп. Ау цIыфхэм яшъхьа­фитыныгъэ, ямамыр щыIакIэ зэрагъотыжьыгъэм шыкур тырашIыкIы. Ащ фэдэ зао ныбжьи къэрэмыхъужь!

ЛIыхъужъи 7 — жъогъуибл

Адыгеим щыщ нэбгырэ 52-мэ Хэгъэгу зэошхом лIы­гъэу щызэрахьагъэм Ро­динэм, къэралыгъом осэшIу къафишIыгъ — «Совет­скэ Союзым и ЛIы­хъужъ» цIэ лъа­пIэр къафагъэ­шъошагъ. Ахэм ащыщэу 7-радыгэх: Андырхъое Хъусен, Ацумыжъ Айдэмыр, Къош Алый, Бжыхьэкъо Къымчэрый, Нэхэе Даут, Тхьагъушъэ Исмахьил, ШIуцIэ Абубэчыр.

АКъУ-м ишIэныгъэлэжьэу Тыгъу Рэмэзанэ ичIыпIэгъоу, Со­ветскэ Союзым и ЛIыхъу­жъэу Андырхъое Хъусен ехьы­лIэгъэ къиIотыкIын зэгъэфагъэ Iофтхьабзэм къыщишIыгъ, щы­Iэныгъэм сыдигъуи лIыгъэм чIы­пIэ зэрэщыриIэр Хъусен игъэшIэ кIэкIкIэ Рэмэзанэ къыIо­тагъ. Андырхъое Хъусен къы­гъэшIэгъэ илъэс 20-м фызэ­шIокIыгъэр зэрэбэр кIигъэт­хъыгъ. Хъусен иусэу «Ныб­жьы­кIэхэм яорэд» зыфиIорэм адыгабзэкIэ ыкIи урысыбзэкIэ къеджагъэх Лъэпкъ тхылъ­­еджа­пIэм иIофышIэхэу Кучмэз Аминэт, Юлия Харичкинар ыкIи мы усэ дэдэр ежь урысы­бзэм зэрэригъэкIугъэм тетэу къе­джагъ Тыгъу Рэмэзан, къызэ­рэдэхъугъэри нафэ, усэм хэлъ гупшысэр ыухъумагъ, шъошэ гъэнэфагъэ ритыгъ.

Iофтхьабзэм къэкIогъэ ныб­жьыкIэхэм ащыщхэри усэхэм IупкIэу къяджагъэх, зэо орэдхэр купэу зэхэтхэу къаIуагъ. «Катюшэр» къызыхадзэм, залым чIэсхэри дежъыугъэх.

DSC_8853

МашIом щыпсыхьэгъэ ТекIо­ныгъэр зэрэлъапIэр, мамырны­гъэр зэрэтын иныр зэхашIагъэу ини, цIыкIуи гупшысэм зэлъи­Iэтыгъэх, тхылъеджапIэм иIофы­шIэу Тхьагъэпсэум «Журавли» зыфиIорэ орэдыр къызыхе­дзэм, ныбжьыкIэхэм ягуапэу къы­да­Iуагъ, нахь ныбжь зиIэхэм за­фэмыщыIэу гушIо нэпсхэр къа­шIокIуагъэх.

ТичIыгу, тиуашъо, тиуц шхъуан­тIэ ашъо ныбжьи зэра­мыхъо­кIынэу, сабый щхы ма­къэр чIы­лъэм темыкIынэу тэлъаIо.

Мамырыкъо Нуриет.

Сурэтхэр Iэшъынэ Аслъан тырихыгъэх.