ЛIэшIэгъуищым ишIэжь

Хэгъэгу зэошхом ТекIоныгъэр къызыщыдахыгъэр илъэс 71-рэ зэрэхъурэм ипэгъокIэу Мыекъуапэ иеджапIэхэм якIэлэеджакIохэм гъогурыкIоныр щынэгъончъэнымкIэ Къэралыгъо инспекцием икъэлэ отдел икъулыкъушIэхэр ягъусэхэу патриотическэ Iофтхьабзэу «ЛIэшIэгъуищым ишIэжь» зыфиIорэм хэлэжьагъэх.

DSC09977ТекIоныгъэм и Мафэ фэгъэ­хьыгъэ сурэтхэр ыкIи Iэпэщы­сэхэу гъогурыкIоным хэлэжьэрэ пстэуми апае ныбжьыкIэхэм ашIыгъэхэмкIэ ветеранхэм афэ­гушIуагъэх. КIэлэцIыкIухэм ящынэгъончъагъэ инспекторхэм къаухъумэзэ, георгиевскэ кусэхэр агощыгъэх.

Iофтхьабзэр окIофэ георгиевскэ куси 177-рэ къалэм щыпсэухэрэми, хьакIэу къеблэгъагъэхэми аратыгъ, гъогу­рыкIоным ишапхъэхэр амы­укъон­хэу къяджагъэх.

В. А. Загайко.

Полицием иподполковник.