Анахь дэгъухэр къэнэфэщтых

«ШIэжьым ыкIи гухэкIым я Маф — Зэзэгъыны­гъэм ыкIи зэгурыIоныгъэм я Маф» — джары шъхьэу иIэр АР-м гъэсэныгъэмрэ шIэныгъэмрэкIэ и Министерствэ зэхищэгъэ республикэ зэнэ­къокъум.

Кавказ заор заухыгъэр илъэ­си 152-рэ зэрэхъурэм ехъулIэу анахь сочинение дэгъум ­итхын ар фэгъэхьыгъ.

ЖъоныгъуакIэм и 16-м къыщегъэжьагъэу и 19-м нэс сочинениехэу я 10 — 11-рэ классхэм атхыгъэхэм анахь дэ­гъухэр къахахыщтых.

Ащ ыпэкIэ зэнэкъокъум иапэ­рэ уцугъо мэлылъфэгъум икIэухым еджапIэхэм ащы­кIуагъ. ЕтIанэ, мы мазэм и 5-м къыщегъэжьагъэу и 7-м нэс, муниципальнэ зэнэкъокъур рекIокIыгъ. Джы и 16-м къыщегъэжьагъэу и 19-м нэс республикэ зэнэкъокъур кIощт. Мы Iофтхьабзэм изэхэщэнкIэ пшъэ­дэкIыжь ехьы шIэныгъэхэм яхэ­гъэхъон пылъ республикэ институтым. Ары счинениехэр къы­зэрахьылIэщтхэр.

IофшIагъэхэр зыуплъэкIущт жюрир гъэнэфэгъахэ. Ащ ипащ Iофтхьабзэм изэхэщэкIо ко­митет итхьаматэу, министрэу Хъуажъ Аминэт. Жюрим хэтых гъэсэныгъэмрэ шIэныгъэм­рэкIэ Министерствэм иIофышIэ­хэр ыкIи шIэныгъэлэжьхэр.

Сочинениехэр къэралыгъо бзитIумэ язэу кIэлэеджакIом къыхихырэмкIэ тхыгъэн ылъэ­кIыщт. Анахь IофшIэгъэ дэгъу­хэр гъэзетхэм къыхаутыщтых.

Сихъу Гощнагъу.