Адыгеим и ЛIышъхьэ Урысыем и Федеральнэ таможеннэ къулыкъу ижурналистхэм зэдэгущыIэгъу адыриIагъ

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу ТхьакIущынэ Аслъан Урысыем и Федеральнэ таможеннэ къулыкъу иIофышIэхэу cанаториеу «Лесная сказка» зыфиIорэмрэ тиреспубликэ ирекреационнэ амалхэмрэ афэгъэхьыгъэ фильм тезыхыхэрэм тыгъоснахьыпэ зэдэгущыIэгъу адыриIагъ.

1200-AAG9436ФильмэмкIэ гухэлъэу яIэр зигугъу къэтшIыгъэ санаторием дэгъоу къызэ­рэщяIазэхэрэр къэгъэлъэгъогъэным нэмыкIэу, цIыф жъугъэхэр Адыгеим ичIыпIэ дахэхэм, ичIыопс нэIуасэ фэ­шIыгъэнхэр ары.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу ТхьакIущынэ Аслъан республикэм турист-рекреационнэ амалэу иIэхэм афэгъэхьыгъэу журналистхэм къафиIотагъ, псынкIэу хэхъоныгъэ зышIыхэрэм Адыгеир зэращыщыр хигъэунэфыкIыгъ.

— ЦIыфхэм загъэпсэфынымкIэ ыкIи япсауныгъэ агъэпытэнымкIэ Адыгеир чIыпIэ дэгъу дэдэу щыт. Тарихъ-культу­рэ, археологическэ, рекреационнэ ама­лыбэ республикэм иI. Ахэм яшIуагъэкIэ илъэс псаум къыкIоцI туризмэм илъэпкъ зэфэшъхьафхэм хэхъоныгъэ ашIын алъэ­кIыщт. ЧIыопсыр зэрэдэгъум, тыкъэзыуцухьэрэ дунаир зэрэкъабзэм, ти­къушъхьэхэр, къушъхьэ лъапэхэр, нэ­мыкI чIыпIэхэр зэрэдахэхэм, республикэм мамырныгъэрэ рэхьатныгъэрэ зэрилъхэм туристхэр бэу къызыфащэх, — хигъэунэфыкIыгъ ТхьакIущынэ Аслъан.

Мы аужырэ илъэсхэм тиреспубликэ турист пчъагъэу къакIорэм проценти 10-кIэ хэхъуагъ. Илъэсиблым къыкIоцI ахэм япчъагъэ фэдитIукIэ нахьыбэ хъугъэ. ГъэрекIо закъо турист мин 360-рэ Адыгеим щыIагъ. Туристхэм япчъагъэ къыхэхъонэу къызэрэрадзагъэм елъытыгъэу Адыгеим иIэшъхьэтетхэм мы отраслэм тапэкIи хэхъоныгъэ егъэшIыгъэн фаеу алъытэ. Ащ пае къушъхьалъэхэм ищыкIэгъэ инфраструктурэр ащыгъэпсыгъэным яшъыпкъэу ахэм Iоф дашIэ. Гухэлъ гъэ­нэфагъэ зиIэ федеральнэ программэу «Урысыем и Къыбл» зыфиIорэмрэ туризмэм Урысые Федерацием хэхъо­ныгъэ щегъэшIыгъэным тегъэпсыхьэгъэ программэхэмрэ къадыхэлъытагъэу автомобиль гъогухэм, газрыкIуапIэхэм, псырыкIуапIэхэм яшIын сомэ миллиарди 4 фэдиз пэIуагъэхьагъ.

Инфраструктурэ дэгъу щыIэ зыхъукIэ, инвесторхэми нахь чанэу турист пред­приятиякIэхэр зэхащэщтых. Непэ ехъу­лIэу нэбгырэ мини 6 фэдизмэ зызща­гъэпсэфын алъэкIыщт псэолъи 150-мэ Адыгеим Iоф щашIэ. БэмышIэу къызэ­Iуахыгъэ комплекси 4-мэ, псы фабэр яIэпыIэгъоу цIыфхэм япсауныгъэ щагъэ­пытэн алъэкIыщт. Санаториехэу «Лэгъо-Накъэрэ» «Лесная сказка» зыфиIорэмрэ фэIо-фашIэхэу ащагъэцакIэхэрэр нахьыбэ ашIынэу рахъухьэ. Мыхэм псы фабэр икъоу ащагъэфедэ.

Фильмэр тырахы зыхъукIэ, журналистхэр санаториеу «Лесная сказка» зыфиIорэм, Хьаджэхъу тIуакIэм, Рыфабгъо ипсыкъефэххэм, Свято-Михайловскэ чылысым, чIычIэгъ псыфабэхэм ыкIи нэмыкI чIыпIэ дахэхэм ащы­Iэщтых. Федеральнэ таможеннэ къулыкъум иколлегие изэхэсыгъо, Феде­рациемкIэ Советым, Урысые Федерацием и Къэралыгъо Думэ фильмэр къащагъэлъэгъонэу рахъухьэ.

АР-м и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу.

Сурэтыр А. Гусевым тырихыгъ.