ЯшIэныгъэхэр къагъэлъэгъуагъэх

КIэлэеджакIохэм апае илъэс къэс зэхащэрэ урысые телевизионнэ гуманитар олимпиадэу «Умницы и умники» зыфиIорэм ишъо­лъыр уцугъо мы мафэхэм Мыекъуапэ щы­кIуагъ. Адыгеим икъалэхэм ыкIи ирайонхэм къа­рыкIыгъэ ныбжьыкIэ 90-рэ фэдиз ащ хэлэжьагъ. Я 10-рэ классхэм ащеджэрэ кIэлэеджакIохэр арых мыщ къекIолIагъэхэр.

DSC_8647КъэIогъэн фае АР-м и ЛIы­шъхьэ мы Iофтхьабзэм изэхэщэн лъэшэу ынаIэ зэрэтетыр. Третейскэ судьяу телевикторинэм ТхьакIущынэ Аслъан хэлэжьэгъагъ. Тиреспубликэ икIырэ ныбжьыкIэхэр илъэс пчъагъэ хъугъэ «Умницы и умники» зыфиIорэ джэ­гукIэм зыхэлажьэхэрэр. Ахэм ащыщых Апыщ Мурат, Бзэджэ­жъыкъо Асхьад, нэмыкIхэри. ГъэхъэгъэшIухэр ахэм ашIыгъэх. Тхэн IофшIэныр рамы­гъажьэзэ жюрим хэтхэм ныб­жьыкIэхэм закъыфагъэзагъ. Мы­щынэхэу яшIошI къыраIо­ты­кIынэу, зэрифэшъуашэу зы­къагъэлъэгъонэу къараIуагъ.

«Умницы и умники» зыфи­Iорэ телекъэтыным хэлэжьа­гъэу, гъэхъэгъэшIухэр зиIэу къэкIожьыгъэ Бзэджэжъыкъо Асхьади Iофтхьабзэм къыра­гъэблэгъагъ. БэмышIэу зыхэ­лэ­жьэгъэ Iофтхьабзэм мэхьа­нэу иIэр, гупшысэу ригъэ­шIы­­гъэ­хэр, олимпиадэм зызэрэфэбгъэхьазырын фаер ныб­жьыкIэхэм ащ къафиIотагъ.

Нэужым кIэлэеджакIохэм Iоф зыдашIэщт темэр — «Без истории не было бы литературы, а без литературы не было бы истории» зыфиIорэр къа­раIуагъ. Сыхьатрэ ныкъорэм къыкIоцI кIэлэеджакIохэм ягу­пшысэхэр къыраIотыкIыгъэх. ШIэныгъэ дэгъухэр ахэм къа­гъэлъэгъуагъэх.

Iофтхьабзэм къекIолIагъэхэм ащыщхэм гущыIэгъу тафэ­хъугъ. Карина Аракелян Джэ­джэ районым ит гурыт еджапIэу N 1-м къикIыгъ. ИцIыкIу­гъом къыщегъэжьагъэу «Ум­ницы и умники» зыфиIорэм еплъы­ныр икIас. Ежьыри ащ хэлэжьэн амал иIэ зэрэхъугъэм рэгушхо. Эссем зэрифэ­шъуашэу зыфигъэхьазырыгъэу ащ елъытэ.

Алексей Нечепуренкэр Мые­къопэ районым ит поселкэу Каменномостскэм дэт гурыт еджапIэу N 7-м щеджэ.

DSC_8645— Мыщ фэдэ Iофтхьабзэм сызэрэхэлажьэрэм мэхьанэшхо есэты, сыда пIомэ ащ ишIуа­гъэкIэ сишIэныгъэхэм нахь ахэз­гъэхъонэу сэлъытэ. Та­ри­хъымкIэ, обществознаниемкIэ, литературэмкIэ тагъэшIагъэхэр сыгу къэзгъэкIыжьыгъэх. Джащ фэдэу Интернетыр къызыфэзгъэфедэзэ зызгъэхьазырыгъ. Юрий Вяземскэм итхылъхэр зэзгъэгъотыхи, ащ упчIэу къы­щиIэтыхэрэр дэгъоу зэзгъэ­шIа­гъэх. «Умницы и умники» зы­фиIорэм сеплъыныр сыдигъокIи сикIэсагъ, ащ сыхэлэжьэ­ным сыкIэхъопсы. МГИМО-м чIэхьан амал тиIэ зэрэхъу­гъэм сыкIэгушIу.

Тхэн IофшIэнымкIэ анахь ­дэ­гъоу зыкъэзгъэлъэгъогъэ кIэ­лэеджакIохэр ятIонэрэ уцу­гъом хэлэжьэщтых. Ар жъоныгъуа­кIэм и 22-м щыIэщт. Ащ те­кIоныгъэ къыщыдэзыхырэ кIэ­лэеджэкIо нэбыри 2 — 3-р телекъэтыным рагъэблэгъэщтых. Ащ дэгъоу зыкъызыща­гъэлъагъокIэ, МГИМО-м ифакультетхэм ащыщэу къыхахырэм чIэхьанхэу амал яIэ хъущт.

ПIатIыкъо Анет.

Сурэтхэр Iэшъынэ Аслъан тырихыгъэх.