Янэплъэгъу итых

Зыныбжь илъэс 18 мыхъугъэ ныбжьыкIэхэр пкIэ хэмылъэу музейхэм ачIэхьанхэм фэгъэ­хьыгъэу «Урысые народнэ фронтым» ишъо­лъыр къутамэу Адыгэ Республикэм щыIэм Адыге­им ихэбзэ гъэцэкIакIохэм къахалъхьагъ. Общест­венникхэм зэрагъэунэфыгъэмкIэ, кIэлэцIы­кIухэр мазэм зэ ыпкIэ хэмылъэу музеим чIэхьанхэу фитыныгъэ зэряIэр зымышIэрэ ны-тыхэри, кIэлэегъаджэхэри къахэкIых.

«УФ-м культурэмкIэ ихэбзэгъэуцугъэ лъапсэхэр» зыфиIорэм а шапхъэр къыделъытэ. Мыщ къызэриIорэмкIэ, зыныбжь илъэс 18-м емыхъу­гъэ кIэлэцIыкIухэр ыкIи сэнэхьат зыщызэрагъэгъотырэ еджапIэхэм ащеджэхэрэр мазэм зэ ыпкIэ хэмылъэу музейхэм ачIэ­хьанхэ алъэкIыщт. Ащ фэгъэхьыгъэ шапхъэ­хэр музейхэм апылъагъэх.

«Урысые народнэ фронтым» ишъолъыр къу­тамэу Адыгэ Республикэм щыIэм илIыкIохэм республикэм ит музейхэр къакIухьагъэх. ЗэрагъэунэфыгъэмкIэ, музейхэм ащыщыбэм хэушъхьафыкIыгъэ мафэхэм ыпкIэ хэмылъэу кIэлэцIыкIухэр ачIэхьанхэ, защаплъыхьан алъэкIыщт. Илъэсым къыкIоцI, сыд фэдэ уахъ­тэ къэкIуагъэхэми, япчъэхэр къафы­зэIузыхыхэрэм ащыщых Мыекъопэ районым ит краеведческэ музееу зэшъхьэгъусэхэу Жерноклевхэм ацIэ зыхьырэр, Андырхъое Хъусен ыцIэ зыхьырэ музееу Шэуджэн районымкIэ къуаджэу Хьакурынэхьаблэ дэтыр, нэмыкIхэри. КъокIыпIэм щыпсэурэ лъэпкъхэм яискусствэкIэ Къэралыгъо Музеим и Темыр Кавказ къутамэ ыпкIэ хэмылъэу чIэ­хьанхэ зылъэкIыщтхэр сабыибэ зэрыс унагъо­хэм ащыщхэмрэ зыныбжь илъэс 16 мыхъу­гъэхэмрэ. ЫпэкIэ зигугъу къэтшIыгъэ къэбарыр музеим исайт ит.

Общественникхэр ны-тыхэмрэ кIэлэегъаджэ­хэ­мрэ гущыIэгъу зафэхъухэм къызэрэнэфа­гъэ­мкIэ, фитыныгъэу яIэр зэкIэми агъэфедэ­рэп. Мыекъуапэ щыпсэухэрэм зяупчIыхэм, ыпкIэ хэмылъэу музеим кIуагъэ ахэм къахэ­кIыгъэп.

— Адыгэ Республикэм анахь цIыкIоу щыпсэухэрэр, колледжхэм, техникумхэм, универ­ситетхэм ащеджэхэрэр зэкIэ ыпкIэ хэмылъэу музеим чIэхьанхэу фитыныгъэу яIэр зэрифэ­шъуашэу агъэфедэн фае. Ащ ишIуагъэкIэ яшIэ­ныгъэхэм, ядунэееплъыкIэ ахагъэхъон алъэ­кIыщт, федеральнэ къэралыгъо гъэсэныгъэ шап­хъэм гурыт еджапIэхэм Iоф ашIэнымкIи ишIуагъэ къэкIощт, — къыхигъэщыгъ «Народ­нэ фронтым» иштаб иэкспертэу Наталья Ткаченкэм.

АР-м гъэсэныгъэмрэ шIэныгъэмрэкIэ ыкIи культурэмкIэ иминистерствэхэр зэгъусэхэу «Музеи — школам» зыфиIорэ проектыр зэхагъэуцон гухэлъ зэряIэр «Фронтовикхэм» къаIуагъ. Республикэм щыпсэурэ ныбжьыкIэхэу зыныбжь илъэс 18-м емыхъугъэхэр музейхэм ыпкIэ хэмылъэу ачIэхьанхэм ар фэгъэ­хьыгъэщт.

Зыгъэхьазырыгъэр

Гъонэжьыкъо Сэтэнай.