ШIукIэ тыгу илъыщт

Бзылъфыгъэ шIагъоу, ишъыпкъэу Адыгей гупсэм фэлэжьэ­гъэ Устэкъо Муслъимэт Зэчэрые ыпхъум идунай ыхъожьыгъ.

Устэкъо Зэчэрыерэ Асыетрэ яуна­гъо сабыи 4 къихъу­хьагъ. Анахьыжъэу Муслъимэт 1927-рэ илъэсым ищылэ мазэ къэ­хъугъ. Шищ — Барыч, Хьасантал, Мыхъутар ащ иIагъ. Устэкъо Зэчэрые 1942-рэ илъэсым зэуапIэм Iухьи, Харьков дэжь щыкIогъэ заохэм ащыщ го­рэм хэкIодагъ, зыдэхъу­гъэр амы­шIэу кIодыгъэ. Илъэс 14 нахь ымыныбжьэу Муслъимэт общественнэ-политикэ Iофхэм чанэу ахэлажьэу ригъэжьагъ. Афыпсыпэ дэт колхозым, етIанэ Сединым ыцIэкIэ щыт заводым ащы­лэжьагъ. Нэужым комсомол Iоф­хэм Тэхъутэмыкъое районым щапылъыгъ, партием ирайком пропагандэмрэ агитациемрэкIэ иотдел ипэщагъ. Шэуджэн районым икоммунистхэм партием ирайком иде­ологиемкIэ исекретарэу Муслъи­мэт хадзыгъагъ. Нэужым КПСС-м и ЦК къепхыгъэгъэ Апшъэрэ пар­тийнэ еджапIэм чIэхьагъ. Ар къы-зе­ух нэуж КПСС-м и А­дыгэ хэку ко­митет пар­тийнэ учетымкIэ ыкIи кадрэхэмкIэ исектор ипащэу агъэ­нэфагъ.

Устэкъохэм яунагъо ис кIэлэ­цIы­кIухэр зэгурыIохэу, зэдэIужь­хэу къэтэджыгъэх. Адыгеим щыцIэ­ры­Iо унагъохэм ар зэу ащыщ. Мус­лъи­мэт ышхэм гъэсэныгъэ зэра­-гъэгъоты­нымкIэ IэпыIэгъу афэ­хъугъ.

Барыч фотожурналист хъугъэ, Хьасантал — Урысыем щызэлъа­шIэрэ шIэныгъэлэжь, физикэмкIэ еджапIэхэм ащагъэфедэрэ тхылъхэмрэ методическэ IэпыIэгъухэмрэ зэхигъэуцуагъэх, Мы­хъутар — Адыгеим инароднэ артист.

Муслъимэт пхъу дэгъу ыпIугъ, гу­хэкI хъурэр Любэ пасэу идунай зэрихъожьыгъэр ары.

Устэкъо Муслъимэт унагъом пкъэоу иIэгъэ янэ сыдигъуи фэгу­мэкIыщтыгъ.

Iоф зыдишIэгъэ, ящыIэныгъэ гъогу къыхахынымкIэ IэпыIэгъу зэ­ригъэгъо­тыгъэ пстэуми шIукIэ игугъу ащ ашIы. Ахэм ящыIэныгъэ лъэ­ужышIу къыхигъэнагъ, хэти Iэпы­Iэгъу ригъэ­гъоты­ным сыдигъуи фэхьазырыгъ.

Ныбджэгъу куп.