Фэсакъ! Электроннэ тыгъуакIохэр …

ТехнологиякIэхэр непэ тищыIэныгъэ пытэу къыхэхьагъэх. Телефоныр, компьютерыр, Интернетыр — ахэр мафэ къэс тэгъэфедэх, яшIуагъэ къытэкIы. Джащ фэдэу щыIэкIакIэм бэрэ щыдгъэфедэхэрэм ащыщых банк картэхэри. Ахэр непэ зэкIэми яIэх, бгъэфедэнхэкIэ IэшIэхых ыкIи гузэжъогъу чIыпIэ уифагъэмэ, ахэм ахъщэ псынкIэу къарыпхын олъэкIы.

lctu64x2a_5pdn-qhkr1evwb7o8ysgБанк пэпчъ картэм пыбгъэ­нэн плъэкIыщт, «опцие» зэфэ­шъхьафхэр иIэх. ГущыIэм пае, телефоным илъ ахъщэр къызиухырэ уахътэм банкым авто­матикэ шIыкIэм тетэу къэбар къыпфегъэхьы, ущафэ къэс ахъщэу бгъэкIуагъэмрэ картэм къинагъэмрэ СМС-кIэ къыпфэкIо ыкIи нэмыкIхэри. Ахэр зэрэбгъэфедэхэрэм пае уисчет ахъщэ гъэнэфагъэ мазэ къэс банкым рехы.

Ау мыщ нэмыкI лъэныкъуи иI. БзэджашIэхэм шIыкIакIэхэр къызфагъэфедэхэзэ цIыфхэм ятыгъох. НахьыбэмкIэ банкым ыцIэкIэ СМС-р агъэхьы, ащ джэуап къызыратыжьырэм, ахъщэу картэм е телефоным илъы­гъэр рахы. Ащ нэмыкIэу «мобильный банк» зыфиIорэ опци­ер зыпыгъэнэгъэ телефонхэр программэ гъэнэфагъэкIэ бзэ­джашIэхэм къыхагъэщых, кар­тэм илъ ахъщэр рахын алъэкIы.

ТелефонымкIэ цIыфым ахъщэ шIуатыгъуным пае шIыкIэ гъэнэфагъэ хэлъэу бзэджашIэхэр мэзекIох. Ахэр: зэнэкъокъур («нахь псынкIэу джэуап къезы­тыжьырэм миллион къы­хьыщт»); Iахьылым къытхыгъэ СМС-р («мам, хьапсым сычIа­дзэщт сомэ мин 30 псынкIэу мы номерым къимыгъахьэмэ!»); лъэIур («сэгузажъо, сителефон ахъщэ къысфигъахьэ­ба, етIанэ зэкIэ къыпфэс­Iо­тэщт»), нэ­мыкI­хэри.

ГущыIэм пае, умышIэрэ номерым «тыдэ ущыIа?» еIошъ, къыпфетхы. Ар уиныбджэгъоу зиномер бгъэкIодыгъэр арынкIи мэхъуба е зыгорэм уIукIэ­нэу щытэу СМС-р къэкIуа­гъа… Къэхъущтыр ошIа! Ау ащ ­джэуап зептыжьырэм, ахъщэу телефоным илъыр рахы.

Мыщ фэди хъун ылъэкIыщт: «Одноклассникым» ухэхьагъэу уинэIосэ пшъашъэм къыпфитхыгъ: «Сэлам, Свет, сикартэ згъэкIодыгъэ. Ахъщэ непэ къысфырагъэхьан фаешъ, къыпфэмыкъинымэ, о уикартэ номер къысфэгъэхьыба. Ащ ахъщэр къырагъэхьанэу сшIынышъ, ты­зэIукIэмэ къитхыжьыщт». Сыда ормэ пшIэщтыр? АпэрэмкIэ, къэтхагъэм иномер уиIэмэ, теуи дэгущыI. ПцIымэ е шъыпкъэмэ зэгъашI. Ащ фэдэу мыхъу­мэ упчIэ горэ фэтхи джэуап къетыжьмэ еплъ. БзэджашIэхэр ятIонэрэу къэтхэжьхэрэп. Ау сыд ушъхьагъу яIэу къыпфэтхагъэхэми, зыми номерыр фэмыгъэхь!

КъэбарлъыгъэIэс амалхэм зэрафэлъэкIэу цIыфхэм къафатхыхэрэр ашIошъ амыгъэ­хъунэу, зыфэсакъыжьынхэу ма­къэ арагъэIу. Ахэм яшIуагъэкIэ бзэджашIэхэм агъэфедэрэ гъэпцIакIэхэр бэмэ ашIэхэ хъугъэ. Ау электроннэ тыгъуа­кIохэр ащ къыщыуцухэрэп, шIы­кIакIэхэр къаугупшысых. Джащ фэдэу амалыкIэу агъэфедэрэмэ ащыщ цIыфыр анахьэу зыщемыжэрэм фытеонхэр.

Ар мары зэрэхъурэр: ­чэщыр хэкIотагъэу е пчэдыжьым жьэу цIыфым ителефон къытео. Къэ­гущыIэрэр банкым иIофышIэу къыбгурегъаIо. Картэу иIэм бзэджашIэхэм ахъщэ ратыгъу­кIынэу фэягъэхэу, ау къадамыгъэхъугъэу къыуаIо. Картэм иIоф­шIэн къагъэуцугъэу, ар пыбгъэнэжьыным пае ыцIэ, ылъэ­къуацIэ, картэм иномер ыкIи ко­дыр ариIонхэ фаеу гурагъаIо. Чъыем джыри хэт, къы­раIорэр икъоу къызгурымыIорэ цIыфым ежь-ежьырэу бзэ­джашIэхэм ящыкIэгъэ къэбарыр аIакIегъахьэ. Ахэр зэкIэ зызэрагъашIэрэм, трубкэр къытырадзэжьы, ахъщэри атыгъу.

Гукъау нахь мышIэми, теле­фон бзэджэшIагъэхэр къэубытыгъуаех. Картэу ахъщэхэр зэ­рагъахьэхэрэр бэ мэхъух ыкIи ахэм янахьыбэр нэпцIых. Банкыр ахэм алъыплъэнэу хъурэп ыкIи ахъщэу тыгъугъэ хъу­гъэм нахьыбэрэмкIэ къыра­гъэгъэзэжьышъурэп.

Ащ фэдэ къыомыхъулIэным пае телефон номерыр умышIэрэ цIыфым емыт, банкоматым узыкIэрыхьэрэм зыплъыхь, зы­горэ къыплъэплъэмэ зэгъашIэ. УмышIэрэ номерхэм ­къатхырэм джэуап емытыжь. Зигугъу къэ­тшIыгъэ СМС-р къышъуфа­гъэ­хьыгъэу е къышъуфытеуа­гъэхэу щытмэ, шъумышIэрэ бзэ­джа­шIэм къэбар горэ ешъу­Iуагъэмэ, картэу шъуIыгъыр зэблэ­шъу­хъумэ нахьышIу.

Мы Iофыгъом еплъыкIэу фыряIэр, мыщ фэдэ тхьагъэп­цIыгъэкIэ къадэзекIуагъэхэмэ, ащ хэкIыпIэу фалъэгъурэр зэд­гъашIэмэ тшIоигъоу нэбгырэ заулэмэ гущыIэгъу тафэхъугъ.

Сусан, илъэс 32-рэ ыныбжь:

— Бэрэ зэхэсхыгъэ синыбджэгъухэм къятыгъуагъэхэу е мыщ фэдэ смс-кIэ къафа­тхыгъэхэу. БлэкIыгъэ илъэсым сэри ащ сеолIагъ. Мафэм лэ­жьапкIэр картэм къысфихьагъэу, пчыхьэм ахъщэр къис­хы­нэу сIозэ сителефон смс  къэ­кIуагъ. ПсынкIэу банкоматым секIуалIи къинэгъэ ахъщэр къисхыжьыгъ, ау мини 3-р зыдэхъугъэр сымышIэу кIо­дыгъэ. А мэфэ дэдэм банкым сыкIуи къэбарыр афэс­Iотагъ. МэфитIум сыкIомэ, сы­къэкIожьэу сытетыгъ, ау зи къыс­фашIэн алъэкIыгъэп. Лэ­жьапкIэр зэрэщытэу рахынэу игъо ифагъэхэпышъ, сэгушIо. Ащ ыуж картэр зэблэсхъугъ нахь мышIэми, джыри къысэтыгъонхэкIэ сэщынэ. Банкэу сызэпхыгъэми цыхьэ фэсшIыжьырэп, сыда пIомэ  зыгорэ зыхъукIэ зи къыпфашIэн алъэкIыщтэп.

Азмэт, илъэс 26-рэ ыныбжь:

— Апэ дэдэ картэр апшъэ­рэ еджапIэм къыщысатыгъагъ. Ащ къыщегъэжьагъэу сэгъэфедэ ыкIи сыгу рехьы. Зэ къы­хэкIыгъ сикартэ фэгъэхьыгъэ къэбар номер кIыхьэ горэм къысфитхыгъэу. Ау сэ банкым иномер сэшIэти, ащ сытеуи, бзэ­джашIэхэр къызэрэсфэтха­гъэхэр ясIуагъ. Нэужым ащ фэ­дэ къыхэкIыжьыгъэп.

Альбин, илъэс 20 ыныбжь:

— Бэрэ зэхэсэхы телефонкIэ агъэпцIагъэхэу, ау сэ ащ фэдэ сеолIагъэп. Сикартэ стипендием фэшъхьаф зи ахъщэ къихьэрэп. Ари бэрэ изгъэлъын слъэкIырэп, зыдэкIо­щтыр хьазыр зэпыт.

Жэлдэшэ Рузан.