«МыкIодыжьыщт полкыр» тигунэс

Дунаим щызэлъашIэрэ зэхахьэм ухэлэжьэныр шIукIэ зыфэплъэгъужьэу уахътэ къыокIу. ТекIоныгъэм ия 71-рэ илъэс фэгъэхьыгъэу «МыкIодыжьыщт полк» зыфиIорэр гум щыщ хъугъэ шIэжь зэхахь. Хэгъэгу зэошхом хэкIодагъэхэм, фашистхэм апэуцужьи лIыхъужъныгъэ зезыхьагъэхэм, тичIыгу къэзыухъумагъэхэм ар афэгъэхьыгъ.

AAG_8744

ЖъоныгъуакIэм и 9-м Мые­къуапэ иурам шъхьаIэу Краснооктябрьскэм къырыкIуа­гъэ­хэр, къэлэ паркым къыдахьэ­хи, дзэкIолI пщэрыхьапIэм къынэсыгъэх.

Нэбгырэ мин пчъагъэ зыхэлэжьэгъэ зэхахьэм щытлъэ­гъугъэр, хъугъэ-шIэгъэ къэбарэу щызэхэтхыгъэр гукIэ зэфэт­хьы­­сыжьынэу игъо тифагъэп. Илъэ­си 5 — 7 зыныбжьхэм къащыублагъэу 90-м къехъугъэ­хэм уядэIузэ ухэщэтыкIы…

ЛIыхъужъхэм, яIахьылхэм ясурэтхэр зыIыгъхэу «МыкIоды­жьыщт полкым» изэхахьэ хэлэжьагъэхэм ащыщ Адыгэ Рес­публикэм и ЛIышъхьэу Тхьа­кIущынэ Аслъан. ЗэIукIэгъум ащ къызэрэщиIуагъэу, Хэ­гъэгу зэошхом лIыхъужъныгъэ щызезыхьагъэхэр зэрэтщымыгъуп­шэхэрэр Iофтхьабзэм гукIэ хэолъагъо. Республикэм и Пар­ламент и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, Адыгеим и Апшъэрэ хьыкум и Тхьаматэу Трэхъо Аслъан, отставкэм щыIэ генералэу Александр Дорофеевыр, Хэгъэгу зэошхом хэлэ­жьагъэу зыныбжь илъэс 90-м къехъугъэ Николай Кусля, республикэм иветеранхэм я Совет итхьаматэу Къуаджэ Аслъан, нэмыкIхэри «ДзэкIолым ипщэрыхьапIэ» къыщыгущы­Iа­гъэх. Фашизмэм пэшIуекIогъэ зэолIхэм гущыIэ фабэхэр къа­фаIуагъэх.

AAG_8802

Сурэтхэм къаIуатэ

Медицинэм къулыкъур щызыхьыгъэ полковникэу ЦIыкIу­шъо Аслъан, Мыекъуапэ иадминистрацие ипащэу Александр Наролиным, Мыекъуапэ инароднэ депутатхэм я Совет и Тхьаматэу Джармэкъо Азмэт, Адыгэ Республикэм инароднэ артисткэу Нэхэе Тэмарэ, Мые­къуапэ инароднэ депутатхэм я Совет идепутат ныбжьыкIэу Бэрзэдж Асыет, къулыкъушIэу Иван Мовчан, Урысыем ижурналистхэм я Союз хэтэу МэщлIэкъо Саид, Адыгэ Республикэм культурэмкIэ иминистрэу Къулэ Мыхьамэт ыкъо­хэр ыкIи иунэкъощхэр игъусэх, тинэIуасэхэу нэбгыришъэ пчъагъ нэплъэгъум къифагъэр. Офицерэу Виктор Марковым быракъ плъыжьыр ыгъэбыбатэзэ къалэм иурамхэм ащытлъэгъугъ.

AAG_8621

Блэгъожъ Казбек илъэси 7 ныIэп ыныбжьыр, янэ игъус. Сурэтэу аIыгъым къытегущы­Iэнхэм фэхьазырых. Ащ фэдэ кIэлэцIыкIоу тызыIукIагъэр бэ.

Гандбол командэу «Адыифым» иешIакIоу Оксана Ефимовам итэтэжъэу Николай исурэт пчэгум щызэрихьэзэ гущыIэгъу тызэфэхъугъ. Мамыр псэукIэм имэхьанэ ныбжьы­кIэхэм зэрагъэлъапIэрэм Оксанэ иеплъыкIэхэр къыриIолIа­гъэх, ныбжьыкIэхэр ежь-ежьы­рэу зэхахьэм зэрэхэлажьэхэрэм егъэгушхо.

ДзэкIолI пIастэр

ПщэрыхьапIэм дзэкIолI пIа­стэр IэшIоу щагъэхьазырыгъ. Хэгъэгу зэошхом иветеранхэм ацIэкIэ Николай Кусля зэхэща­кIохэм «тхьашъуегъэпсэу» къа­риIо­жьыгъ. Ти ЛIышъхьэу Тхьа­кIу­щынэ Аслъанрэ Николай Кус­лерэ Iанэм зэдыпэсыхэу лIы­хъужъхэм, ныбжьыкIэхэм ягъэсэн, нэмыкIхэм атегущы­Iагъэх.

Концертэу паркым щыкIуа­гъэм едэIунхэу ветеранхэм, «МыкIодыжьыщт полкым» изэхахьэ хэлажьэхэрэм амалышIу­хэр яIагъэх.

Адыгеим щыщхэу Хэгъэгу зэ­ошхом икъиныгъохэр зыпэкIэ­кIыгъэхэм, заом ыкIыб щыIэхэу фронтым IэпыIэгъу фэхъущты­гъэ­хэм, нэмыкIхэм яхьылIэгъэ тхылъхэр къыщагъэлъэгъуа­гъэх. ЦIыфхэр литературэ зэфэшъхьафхэм акIэупчIагъэх.

Лъапсэр   агъэпытэ

«МыкIодыжьыщт полкым» лъэпсэшIу ышIыгъ. КъэкIощт илъэсым зэхахьэм хэлэжьэ­щтхэм япчъагъэ нахьыбэ зэрэ­хъущтым тицыхьэ телъ. Адыгэ Республикэм искусствэхэмкIэ икIэлэцIыкIу еджапIэу К. Лъэцэрыкъом ыцIэ зыхьырэм ипащэу Андзэрэкъо Марзыет тызэрэщигъэгъозагъэу, ятэжъ ису­рэт ыгъэхьазырыгъ. Ащ изакъоп зэхахьэм къыщигъэлъагъо шIо­игъор, Адыгеим икомпозиторхэм, усакIохэм ящыIэныгъэ къы­рыкIуагъэм нахь куоу кIэуп­чIэщт, сурэтхэр зэрагъэгъоты­щтых.

AAG_9121

ТекIоныгъэм ия 71-рэ илъэс зэрэхэдгъэунэфыкIыгъэр тари­хъым хэхьагъ. ТигукъэкIыжьхэм яхьылIэгъэ тхыгъэхэр, цIыфхэм яеплъыкIэхэр къыхэтыутыщтых.

ЕмтIылъ Нурбый.

Сурэтхэр зэхахьэм къыщытетхыгъэх.