Джэрпэджэжьыр цIыфхэм яджэмакъ

Адыгэ Республикэм и Камернэ музыкальнэ театрэу Хьанэхъу Адамэ ыцIэкIэ щытым ТекIоныгъэм ия 71-рэ илъэс фэгъэхьыгъэ пчыхьэзэхахьэ щы­кIуагъ. Хэгъэгу зэ­ошхом итарихъ, щы­Iэныгъэм къыпкъы­рыкIырэ къиныгъохэм яхьылIэгъэ къэгъэлъэ­гъоныр гум къегущы­IыкIы.

DSC_0483

Галина Лодяновам ытхыгъэм техыгъэу Алена Власовам ыгъэ­уцугъэ музыкальнэ едзыгъохэр артистхэм дэгъоу къашIыгъэх. Орэдхэмрэ къашъохэмрэ зэрэзэгъусэхэм ишIуагъэкIэ шIэжьым нахь куоу зыфэогъазэ. Адыгэ Республикэм изаслуженнэ артистхэу Надежда Максимовам, Елена Лепиховам, Виктор Марковым, Ирина Кириченкэм уядэ­Iузэ, тарихъым инэкIубгъохэр нэгум къыкIэуцох…

Пшъашъэхэр кIэлъэIухэзэ дзэм къулыкъушIэ макIох. Зым ипсэ­лъы­хъо заом ыгъэкIотагъ, ежэ. ЯтIонэрэм ышнахьыжъ къыфи­тхыгъэ письмэу къыIукIагъэм фа­шистхэм зэрапэуцужьыгъэр къы­щеIуатэ. Охътэ хьылъэм ным, нэ­нэжъ-тэтэжъхэм, кIэлэцIыкIухэм агу ихъыкIырэр хэта къыозыIо­щтыр?

А. Власовам, И. Кириченкэм, В. Марковым къыхадзэрэ орэдхэм заом щыфэхыгъэхэм, лIыгъэ зэрахьэзэ тичIыгу къэзыухъумэхэрэм уадэгущыIэ пшIоигъо уашIэу нэгъэупIэпIэгъухэр къыхэкIых.

Къэгъэлъэгъоным кIуачIэ къезытырэмэ ащыщ зыгъэпсэфыгъо уахътэр дзэкIолIхэм зэрагъа­кIо­рэр, бзылъфыгъэхэм ягупшысэхэр къаIуатэ ашIоигъоу уахътэ къызэрякIурэр.

КъэшъуакIом игупшыс

Грузием изаслуженнэ ­артистэу, Адыгеим инароднэ артистэу Исуп Аслъан ыгъэуцугъэ къашъохэм псэ къапызыгъэкIэрэ артистхэм орэдыIохэри ахэтых. ШIулъэгъур къизыIотыкIырэ «Вальсым» ныб­жьыкIэхэр зэфищагъэх. Пщынаом пщынэр егъэбзэрабзэ, «Вальсым» имызакъоу, адыгэ къэшъо ­дахэу «ЗэфакIор», «Лезгинкэр» дзэ­кIолIхэм къашIых. Тимылъэпкъэгъу пшъашъэхэм заом гуузэу къафи­хьыгъэр зыщагъэгъупшэ ашIоигъоу къашъом хелъасэх…

Заом заор иIоф. ЦIыфым му­радэу иIэм емылъытыгъэу гумэ­кIыгъоу къыфыкъокIырэр макIэп. ОшIэ-дэмышIэу пыим ­ищэ-гынхэр тидзэкIолIхэм къатырапхъан­кIэх, лъыр зыкIэчъырэ хъулъфы­гъэ пкъышIухэр кIочIаджэ мэхъух. Пшъашъэм нэгушIоу къеплъыщты­гъэ дзэкIолIыр учъыIыгъэу чIыгум тефагъ…

Гум ихъыкIырэр

Блыпэшъэо Зуриет, Елизавета Савинцевам, Николай Арещенкэм, Исуп Мурат, Елена Яжку­новам, фэшъхьаф артистхэм заом икъиныгъохэр къыраIотыкIынхэм фэшI хэкIыпIэхэр къагъотых. Зэ­лъашIэрэ орэдэу «Катюшэр» къы­хэзыдзэрэм дежъыух. Пщынэр «къэзыгъэгущыIэрэр» нэгушIоу къэ­лъагъо, ау рэхьатныгъэ зэри­мыIэр къыхэбгъэщы пшIоигъу…

Зэпшъэшъэгъухэр яIахьылхэм акIэупчIэх. ДзэкIолI шъуашэу ащы­гъым къегъэдахэх, заом имашIо пэIухьагъэхэшъ, къызэкIакIо яIэп. ЯчIыгу къызэраухъумэрэм фэшI зышъхьасыжьыхэрэп.

Ар тищыкIагъ

Виктор Марковым орэд макIэп къэгъэлъэгъоным къыщиIуагъэр. Анахьэу къахэдгъэщырэр лIыгъэм ишапхъэ итхэу тидзэкIолIхэр зэрэ­зэуагъэхэм, хэгъэгум икъэухъу­мэн зэкIэми апшъэ зэрашIыщтыгъэм фэгъэхьыгъэр ары. Алена Власовам, Елена Лепиховам, ­Ирина Кириченкэм яорэдхэм уядэIугъэу, Надежда Максимовам гум итхып­хъэхэу къыIохэрэм зэфэогъазэ. Режиссерым шIукIэ фэтлъэгъурэр ащ фэдэ зэгъэпшэнхэр сценэм дэгъоу къызэрэщигъэлъэгъуа­гъэхэр ары. ЦIыфым къыIо шIои­гъор инэплъэгъукIэ, лъэбэкъу зау­лэу ыдзырэмкIэ къыуегъашIэх.

Артистэу Виктор Марковыр бэ­шIагъэу тинэIуас, роль гъэшIэ­гъонхэр къешIых. ШIэжь орэдэу къэгъэлъэгъоным икIэух къыщи­Iуагъэм цIыфхэр зэфещэх, зым зыр еплъызэ гукIэ зэдегъэгу­щы­Iэх. КъэшъуакIор, къэбархэр къэзыIуатэрэр, орэдыIор зы гъогум тырещэх. Артистым дзэкIолI шъуашэр щыгъышъ, исэнаущыгъэ иорэдкIэ нахь IэшIэхэу къыбгу­рэIо. Джэрпэджэжьым зэфища­гъэхэр пчэгум итых, яIорэ  яшIэ­рэ зэтефэх. Iэгутеошхохэм ауж В. Марковым орэдыр ятIонэрэу къыIуагъ.

ЗэкIэми апэ итэу заом имашIо пэIухьэрэм, хьылъэу уIагъэу зэуа­пIэм къинагъэр мыщынэу пыим ынэгу кIэплъэн зэрилъэкIырэм уагъэгушхо. Заом ыкIыб щыIэхэу чэщи мафи лажьэхэрэм щыIэ­ныгъэр къыраIотыкIы. ­Зэгъусэхэу ТекIоныгъэм и Мафэ къагъэ­благъэ…

ЕплъыкIэхэр

Адыгэ Республикэм культурэм­кIэ иминистрэ игуадзэу Шъэуап­цIэкъо Аминэт, республикэм и Лъэпкъ тхылъеджапIэ идиректорэу Къыкъ Беллэ, Камернэ му­зыкальнэ театрэу А. Хьанэ­хъум ыцIэкIэ щытым ­ихудожественнэ пащэу Сулейман Юныс, нэмыкI­хэу къэгъэлъэгъоным ыуж гущы­Iэгъу тызыфэхъугъэхэм яеплъы­кIэхэр щыIэныгъэм дештэх. Илъэс 71-рэ хъугъэ ТекIоныгъэр тидзэ­кIолIхэм къызыдахыгъэр. ЛIэуж­хэр джэрпэджэжьым зэрепхых. Сыд фэдэ уахътэ тыхэтыми, хэ­гъэгур къэтыухъумэн, тапэкIэ ты­плъэн фае. ИчIыгу  зыгъэлъапIэ­рэр щыIэныгъэм илъагъо пытэу теуцо.

Сурэтыр къэгъэлъэгъоным къы­щытетхыгъ.