ШIэжьыр кIодырэп

ЖъоныгъуакIэм и 9-м «ЕгъашIэм щыIэщт полкыр» зыфиIорэ Iофтхьабзэр зэрэ Урысыеу щы­кIощт. Адыгэ Республикэм ар сыхьатыр 12-м Лениным ыцIэ зыхьырэ пчэгум щырагъэжьэщт, зэхэтхэу къэлэ паркым нэсынхэшъ, урамэу Пушкиным ыцIэ зыхьырэм тетхэу Гагариным ыцIэкIэ щытым техьащтых, зэхэтхэу къэлэ паркым дэхьа­щтых. «Солдат кашэр» ашхын амал яIэщт.

DSC_0610Хэгъэгу зэошхом ТекIоныгъэ къызыщыдахыгъэр илъэс 71-рэ зэрэхъурэм фэгъэхьыгъэ Уры­сые Iофтхьабзэм хэлэжьэ­нэу фэе пстэури къекIолIэщт. Заом хэлэжьагъэм исурэт, ащ ыцIэ, ылъэкъуацIэ, ятэ ыцIэ, зва­ниеу иIагъэр, къызыщыхъу­гъэр зытетхэгъэ транспарантыр пIыгъэу чIыпIэм уекIолIэ­ныр ары шапхъэу пылъыр.

Урысые движениеу «Егъа­шIэм щыIэщт полкыр» зыфи­Iорэм ишъолъыр штаб ипащэу, запасым щыIэ майорэу, муни­ципальнэ образованиеу «Къалэу Мыекъуапэ» и Общественнэ палатэ ыкIи «Афган заом иветеранхэм я Союз» и Адыгэ республикэ къутамэ ахэтэу Хъут Раслъан къызэрэтиIуа­гъэмкIэ, аужырэ зыгъэхьазырынхэр макIох. ТидзэкIолIхэм лIы­хъужъныгъэу зэрахьагъэр цIыфхэм ащымыгъупшэныр, ар ягъэшIэгъэныр ары пшъэрылъ шъхьаIэу щытыр. Непэрэ щы­IэкIэ дахэр тфэзыгъэпсыгъэхэм, ТекIоныгъэр къыдэзы­хы­гъэ­хэм яшIэжь кIодырэп.

Мыщ фэдэ Iофтхьабзэхэм яшIуагъэкIэ тарихъыр, ятэжъ пIа­шъэхэм къакIугъэ зэо гъогур зэрагъэшIагъ. ПэшIорыгъэшъэу зэрагъэнафэрэмкIэ, «ЕгъашIэм щыIэщт полкыр» зыфиIорэ Iоф­тхьабзэм нэбгырэ мин 13-м ехъу хэлэжьэщт. ГъэрекIо елъы­тыгъэмэ, ар нахьыб. Зэфэхьы­сыжьэу ашIыгъэхэмкIэ сыхьа­тым къыкIоцI штабым гъого­гъуитфэ цIыфхэр къытеох. Iоф­тхьабзэр зыщыкIощт сыхьатыр, чIыпIэр, транспарантыр зы­щябгъэшIыщтыр ары анахьэу ахэр къызыкIэупчIэхэрэр.

— КъэIогъэн фае нэмыкI пат­риотическэ IофшIэнхэри зэ­рэдгъэцакIэхэрэр. Заом хэкIо­дагъэхэм ыкIи къэзыгъэзэжьы­гъэхэм якъэбар зэрагъахьэрэ базэр дгъэпсыгъэ. ЗиIахьылхэр, зигупсэхэр мы базэм къизы­гъахьэ зышIоигъоу бэ къытэуа­лIэрэр. Сэ къызэрэсшIо­шIырэм­кIэ, гъэрекIо хэлэжьэгъэ цIыф­хэм упчIэ яIэжьэп, ятранспа­ран­тхэри хьазырых, мыгъэ апэрэу хэлэжьэщтхэр ары къы­тэуа­лIэхэрэр. Мэхьанэшхо ра­тызэ цIыфхэр агукIэ фэщагъэ­хэу Iофтхьабзэм зызэрэфа­гъэхьазырырэр къэлъагъо, — еIо Хъут Раслъан.

Тиреспубликэ щыпсэухэрэм мы Iофтхьабзэм мэхьанэу ра­тырэр къытфаIотагъ. Ахэм ти­IофшIэгъухэри ахэтых.

Къэзэнэ Юсыф:

— КъыткIэхъухьэрэ ныб­жьыкIэхэм яхэгъэгу шIу алъэ­гъоу пIугъэнхэм пае апэрапшIэу къызыщебгъэжьэн фаер Хэгъэгу зэошхом тхьамыкIагъоу къыхьыгъэр, псэемыблэжьхэу тинахьыжъхэм мамырны­гъэр къызэрэтфыдахыгъэр ягъэшIэгъэныр ары. АщкIэ мы Iофтхьабзэм мэхьанэшхо иIэу сэлъытэ.

Iэшъынэ Сусан:

— «ЕгъашIэм щыIэщт полкыр» зыфиIорэ Iофтхьабзэм ­сыхэлэжьэнэу зысэгъэхьазыры. ШIэжьыр мыкIодыжьы­ным­кIэ ащ мэхьанэшхо иI. ГухэкI нахь мышIэми, ветеранэу къытфэнагъэхэр илъэс къэс нахь макIэ, япсауныгъэ изытет нахь дэй мэхъу, ныбжьыкIэхэм икъу фэдизэу заIуагъэкIэнэу, тари­хъыр къафаIотэнэу хъурэп. Сэ сисабыитIу язгъашIэ сшIоигъу сятэжъэу Хьагъур ­Мыхьамодэ Хэгъэгу зэошхом зэрэхэтыгъэр, Германием нэси, къыгъэзэжьы­гъэу Украинэм зэрэщыфэхы­гъэр, ащ зэрэщагъэтIылъыгъэр. ИшIэжь зэрэзгъэлъэ­пIэ­щтым, лIы­хъужъныгъэу зэрихьагъэр щысэтехыпIэ афэхъу­ным сыпылъыщт.

Тыу Светлан, тхылъеджапIэм иIофышI:

— ГъэрекIо Iофтхьабзэм сыхэлэжьэн амал сиIагъэп. Мыгъи зэрэзэхащэщтыр зызэхэсэ­хым сыгушIуагъ. Сятэжъ исурэт, ыцIэ, ылъэкъуацIэ, зва­ниеу иIагъэр зытетхэгъэ транспарантыр язгъэшIыгъах. Сшы­пхъу икIалэ сигъусэу тыкъе­кIолIэщт. КъыткIэхъухьэрэ ныб­жьыкIэхэм яхэгъэгу шIу алъэ­гъунымкIэ, итарихъ ашIынымкIэ ащ шIогъэ ин пылъэу сэ­лъытэ.

ПIатIыкъо Анет.