Тиреспубликэ шIукIэ ашIэ

Зихэхъогъухэм я Дунэе джэгунхэр ятIонэрэу Шъачэ щызэхащагъэх. Америкэм, Азием, Европэм яхэгъэгу 95-мэ якIэлэцIыкIу 600 фэдиз зэIу­кIэгъухэм ахэлэжьагъ. Партиеу «Единэ Россиер», Урысые Федерацием и Правительствэ зэIу­кIэ­гъухэм кIэщакIо афэхъугъэх.

DSC_0735Адыгэ Республикэм щыпсэу­хэу Сирием къикIыжьыгъэ ти­лъэпкъэгъухэм Джэгунхэм яIэпэ­Iэсэныгъэ къыщагъэлъэгъуагъ. Отгман Нарт, ЛIыбзыу ­Джанти, Ибрахьим Алан, Кинан Муки республикэ гимназиемрэ Мые­къуапэ ия 2-рэ гурыт еджапIэрэ ащеджэх. Адыгеим иIэшъхьэ­тетхэм яунашъокIэ кIэлэцIыкIу­хэм зэнэкъокъухэм зафагъэхьа­зырыгъ, ащ яIахьышIу хашIыхьагъ кIэлэегъаджэхэм.

Тигъэзет къызэрэхиутыгъэу, республикэм и Лъэпкъ театрэ ирежиссерэу Хьакъуй Аслъан, Адыгеим икIэлэцIыкIу-ныбжьыкIэ спорт еджапIэу N 2-м ипащэу Хъот Юныс кIэлэеджакIохэм пэщэныгъэ адызэрахьагъ, пэшIорыгъэшъэу Джэгунхэм афа­гъэхьазырыгъэх.

— «УрысыбзэкIэ зэдэгущыIэ­гъухэр», «Зэкъошныгъэм имашIу» зыфиIохэрэ зэIукIэгъухэр, нэмыкIхэри кIэлэеджакIохэм ашIо­­гъэшIэгъоныгъэх, — къы­тиIуагъ Хъот Юныс. — Ащ да­кIоу, яхэгъэгухэм, шъолъырхэм ацIэхэр лъагэу аIэты ашIоигъоу зэнэкъокъущтыгъэх. Адыгеим икIыгъэ кIалэхэм тиреспубликэ ехьылIэгъэ къэбархэр IупкIэу къа­Iотагъэх, щытхъур къытфахьыгъ.

Сирием къикIыжьыгъэ тилъэпкъэгъухэм Адыгэ Республикэм рэхьатныгъэ зэрэщагъотыгъэр, ныб­джэгъубэ яIэ зэрэхъугъэр, ха­­бзэм икъулыкъушIэхэр къа­фэ­гумэкIыхэзэ ящыIэныгъэ нахьышIу зэрэхъурэр тикIэлэеджакIохэм зэхахьэхэм къащаIотагъэх. Инджылызыбзэр, арапыбзэр, урысыбзэр, адыгабзэр тикIэлэ­цIыкIу­хэм ашIэ. ЛIыбзыу Джанти лъэпкъ искусствэм фэщагъ, шыкIэпщы­нэмкIэ адыгэ орэдхэр егъэжъынчых.

ШахматхэмкIэ, теннисымкIэ ти­командэ нахь къахэщыгъ.

ЗэIукIэгъухэм уапIу

Олимпиадэ джэгунхэм гъого­гъуи­щэ дышъэ медальхэр къащыдэзыхыгъэ Ирина Роднинам, спортым щыцIэрыIохэу Александр Карелиным, Николай Валуевым, фэшъхьафхэм кIэлэеджакIохэр аIукIагъэх. Зэкъошныгъэм игъэ­пытэн, пIуныгъэм яхьылIэгъэ хъу­гъэ-шIагъэхэм спортсменхэр къа­тегущыIагъэх, упчIэхэм джэуапхэр къаратыжьыгъэх.

Адыгеим илIыкIо еджакIохэм Дунэе джэгунхэр агу рихьы­гъэх, пIуныгъэ мэхьэнэ ин иIэу алъы­тэ. Кинан Муки хагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэр къыдэзыхыгъэхэм ащыщ, Урысыем и Къэралыгъо Думэ идепутатэу, зэхэщэкIо ку­пым тхьамэтагъор щызезыхьагъэу Отари Аршбэ къызэриIуа­гъэу, Дунэе джэгунхэр 2017-рэ илъэсым ящэнэрэу Шъачэ щы­кIощтых.

Тиреспубликэ икъэралыгъо ­бы­ракъ кIэлэеджакIохэм джэ­гунхэм ащагъэбыбэтагъ. Адыгеим культурэмкIэ, искусствэмкIэ, спор­­тымкIэ игъэхъагъэхэм IэкIыб хэгъэгухэм къарыкIыгъэхэр аща­гъэгъозагъэх. Адыгеим лъэпкъ IофхэмкIэ, IэкIыб къэралхэм ащы­псэурэ тилъэпкъэгъухэм адыряIэ зэпхыныгъэхэмкIэ ыкIи къэбар жъугъэм иамалхэмкIэ и Комитет итхьаматэу Шъхьэлэхъо Аскэр къытиIуагъ Дунэе джэгунхэм ти­республикэ щыщ кIалэхэр нахь чанэу ахэлэжьэнхэм зэрэпылъхэр. Командэу Шъачэ къикIы­жьы­гъэмрэ 2017-рэ илъэсым зэ­IукIэгъухэм ахэлэжьэщтхэмрэ зэ­гъэпшэнхэр ашIыщтых. Зэфэхьы­сыжьхэм къапкъырыкIырэ гу­пшысэхэр мамыр псэукIэм игъэ­пытэн, ныбжьыкIэхэм пIуныгъэ дэгъу ятыгъэным афэгъэхьы­гъэх. Тиреспубликэ дунаим шIукIэ ща­шIэнымкIэ ащ фэдэ зэIукIэгъу­хэм мэхьэнэ ин ятэты.

 Сурэтыр зэIукIэгъухэм яегъэ­жьэгъум тетхыгъ.