Зэфэхьысыжьхэр ашIыгъэх

Хьафизэхэм я Адыгэ респуб­ликэ организацие ия 6-рэ зэфэхьысыжь-хэдзын конференцие ­мы мафэхэм Мые­къуапэ щыкIуагъ. Iофтхьабзэм хэ­лэ­жьагъ Адыгеим и Премьер-министрэ игуадзэу Наталья Ши­роковар, организацием хэтхэр, нэ­мыкI­хэри.

DSC_8630Наталья Широковам Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу Тхьа­кIущынэ Аслъан ыцIэкIэ Iоф­тхьабзэм къекIолIагъэхэм шIу­фэс къарихыгъ. Хьафизэхэм я Адыгэ республикэ организа­цие итхьаматэу Нэхэе ­Руслъан зэрэфэразэр ащ къыхигъэщыгъ.

— Нэхэе Руслъан Iоф зы­ди­шIэрэ лъэныкъом хэшIыкIы­шхо фыриI, — къыIуагъ Ната­лья Широковам. — Ащ ипшъэ­рылъ чанэу зэшIуехы, сыд фэ­дэ гумэкIыгъо къэуцугъэми, хэкIыпIэхэр къегъотых. ИIоф­шIэн зэрэзэхищэрэмкIэ лъэшэу сыфэраз.

Хьафизэхэм я Адыгэ республикэ организацие аужырэ илъэси 5-м къыкIоцI Iо­фыгъоу зэшIуихыгъэхэр зэхэсыгъом щызэфахьысы­жьы­гъэх. Организацием непэ сэ­къатныгъэ зиIэ нэбгырэ 1059-рэ хэт. Ащ пшъэрылъ шъхьаIэу иIэр сэкъатныгъэ зиIэ цIыфхэр ялэ­гъухэм афэдэу ыкIи зэрифэ­шъуашэу щыIэнхэм пае ищы­кIагъэр зэшIуихыныр ары. Ащ фэIорышIэрэ Iофыгъо зэфэ­шъхьафхэр ахэм чанэу агъэ­цакIэх.

Адыгэ Республикэм и ЛIы­шъхьэу ТхьакIущынэ Аслъан, министрэхэм я Кабинет, Адыге­им IофшIэнымкIэ ыкIи социаль­нэ хэхъоныгъэмкIэ и Минис­терст­вэ организацием хэтхэм Iэ­пы­Iэгъу къызэрафэхъухэрэр зэхэсыгъом къыщыхагъэщыгъ. Ахэм яшIуагъэкIэ, сэкъатныгъэ зиIэ цIыфхэм Iофтхьэбзэ зэфэ­шъхьафхэр, зэнэкъокъухэр зэхащэх. Урысыем щыкIорэ зэнэкъокъухэми хьафизэхэм я Адыгэ республикэ ­организацие хэтхэр ахэлажьэх ыкIи ха­гъэунэфыкIырэ чIыпIэхэр къащыдахых.

Конференцием хэлэжьагъэхэм зэдырагъаштэу хьафизэхэм я Адыгэ республикэ организацие итхьаматэу ыпэкIи Iоф зышIэщтыгъэ Нэхэе Руслъан хадзыжьыгъ. Ащ зэригъэразэхэрэр организацием хэтхэм къаIуагъ. Iофыгъоу зэшIуахыгъэр мымакIэми, тапэкIэ джыри зыдэлэжьэнхэ фаеу яIэр бэ. Ау зэгъусэхэу, IэпыIэгъу зэ­­фэхъужьхэ зыхъукIэ, гумэ­кIы­гъохэр дагъэзыжьыщтых, ящыIэкIэ-псэукIэ нахьышIум ылъэныкъокIэ зэхъокIыщт.

Гъонэжьыкъо Сэтэнай.

Сурэтыр Iэшъынэ Аслъан тырихыгъ.