АР-м и ЛIышъхьэ УФ-м щынэгъончъэнымкIэ и Совет изэхэсыгъо хэлэжьагъ

УФ-м щынэгъончъэнымкIэ и Совет идэкIыгъо зэхэсыгъоу тыгъуасэ къалэу Астрахань щыкIуагъэр зэращагъ щынэгъончъэнымкIэ Советым и Секретарэу Николай Патрушевымрэ УФ-м и Президент и Полномочнэ лIыкIоу Къыблэ федеральнэ шъо­лъы­рым щыIэ Владимир Устиновымрэ. Iофтхьа­бзэм хэлэжьагъэх Къыблэ федеральнэ шъолъырым хэхьэрэ субъектхэм япащэхэр, федеральнэ ведомствэхэм ялIыкIохэр. Ахэм ахэтыгъ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу ТхьакIущынэ Аслъани.

AAG_8267Зэхэсыгъом инахьыбэр зэ­фэшIыгъэ шIыкIэм тетэу кIуа­гъэ. Терроризмэмрэ экстремизмэмрэ апэшIуекIогъэным фэIо­рышIэрэ пэшIорыгъэшъ Iоф­тхьа­бзэхэр зэхэщэгъэнхэм иIофыгъо зэхэсыгъом къыщаIэтыгъ. Джащ фэдэу энергетическэ щынэгъончъэным, къыблэ федеральнэ шъолъырым игъэстыны­пхъэ-энергетическэ комплекс хэбзэукъоныгъэу щашIыхэрэм апэшIуекIогъэным япхыгъэ Iо­фыгъохэм ахэплъагъэх.

Владимир Устиновым зэхэсыгъор къызэIуихызэ, Iофыгъоу къаIэтыгъэхэм алъэныкъокIэ про­филактическэ Iофтхьабзэхэр регъэкIокIыгъэнхэм мэхьа­нэшхо зэриIэр къыхигъэщыгъ, ащкIэ щыкIагъэу щыIэхэм ягугъу къышIыгъ. Лъэпкъ зэфыщыты­кIэхэр гъэпытэгъэнхэм, экстре­мизмэм, терроризмэм ыкIи дин зэмызэгъыныгъэм апэшIуекIо­гъэным пстэуми анаIэ тырагъэ­тын фаеу ылъытагъ.

AAG_8422

Экономикэр непэ чIыпIэ къин ит нахь мышIэми, терро­ризмэм пэшIуекIорэ Iоф­тхьа­бзэхэм язэхэщэн пэIухьэрэ ахъщэр нахьыбэ тшIын, цIыф­хэм ящынэгъончъагъэ къэтыу­хъумэн фае. Джащ фэдэу гъэстыныпхъээнергетическэ комплексым ипсэуалъэхэм ящынэгъончъагъэ къэухъумэгъэныр пшъэрылъ шъхьаI. Лъэпкъ гвардиер зэрэзэхащагъэм къыхэ­кIы­кIэ, мы комплексым хэхьэ­рэ псэуалъэхэм ­якъэгъэгъунэн иIофыгъуи зыщыдгъэгъупшэ ­хъу­щтэп, — къыIуагъ Владимир Устиновым.

Советым иблэкIыгъэ зэхэсы­гъо унашъоу щашIыгъэхэр гъэ­цэкIагъэхэ зэрэхъугъэм Николай Патрушевыр къытегущыIагъ. Ахэр информационнэ щынэгъончъэным, социальнэ пшъэ­рылъхэр гъэцэкIэгъэнхэм, цIыф­хэм IофшIэпIэ чIыпIэхэр ягъэ­гъотыгъэнхэм афэгъэхьыгъэх. Къы­блэ федеральнэ шъолъырым иэнергетическэ щынэгъон­чъагъэ зыукъон зылъэкIыщтэу къыгъэнэфагъэр производственнэ фондхэр жъы дэдэ (процент 60 — 90-кIэ) зэрэхъугъэ­хэр, ахэр гъэкIэжьыгъэнхэм фэ­Iо­рышIэщт инвестициехэр ­зэримыкъухэрэр арых.

Экстремизмэм ыкIи терроризмэм апэшIуекIогъэным, общественнэ щынэгъончъагъэр къэухъумэгъэным фэIорышIэрэ Iофтхьабзэхэр хэбзэухъу­макIохэм ыкIи Къыблэ федеральнэ шъолъырым игъэцэкIэкIо хэбзэ къулыкъухэм зэхащэх. Ащ ишIуагъэкIэ 2015-рэ илъэсым ыкIи тызхэтым иапэрэ мэзищ шъолъырым терро­ристическэ актхэр къыщы­хъу­гъэхэп. Ау терроризмэм епхы­гъэ бзэджэшIагъэхэм япчъа­гъэ блэкIыгъэ илъэсым хэхъуагъ. А лъэныкъом зэкIэми тынаIэ те­тыдзэн фае, — къыIуагъ Николай Патрушевым.

АР-м и ЛIышъхьэу ТхьакIу­щынэ Аслъан зэхэсыгъом къыщагъэнэфэгъэ пшъэрылъ-
хэм къатегущыIэзэ къызэриIуа­гъэмкIэ, Адыгеим рэхьатныгъэ илъ, теракт къыщыхъугъэп. Тер­рористическэ актхэр къэмы­хъунхэм фэшI пэшIорыгъэшъ ыкIи лъыхъон Iофтхьабзэхэр ра­гъэкIокIых. Джащ фэдэу мыщ епхыгъэ къэралыгъо ыкIи ведомственнэ программэхэр шъо­лъырым щагъэцакIэх. БлэкIыгъэ илъэсыр пштэмэ, терроризмэм пэшIуекIорэ Iофтхьабзэхэм язэ­хэщэн ыкIи ягъэцэкIэн сомэ миллион 80-м ехъу пэIуагъэ­хьагъ.

— Терроризмэм пэшIуекIо­гъэным пае ащ фэIорышIэрэ пэшIорыгъэшъ Iофтхьабзэхэр зэхэщэгъэнхэм мэхьанэшхо иI. Мы Iофыгъом Адыгеи­ри егъэгумэкIы. Тишъолъырхэм зыпкъитыныгъэ арылъыным тынаIэ тедгъэтын фае, арышъ, зэхэсыгъом къыщагъэ­нэфэгъэ пшъэрылъхэр зэкIэ зэ­рэдгъэцэкIэщтхэм тыпылъыщт, тиIофшIэн дгъэлъэшыщт. Ти­цIыфхэм ящынэгъончъагъэ къэтыухъумэным фэшI ищыкIэгъэ амалхэр тиIэх, — къыIуагъ Тхьа­кIущынэ Аслъан.

АР-м и ЛIышъхьэ къызэри­Iуа­гъэмкIэ, гъэстыныпхъэ-энергетическэ комплексым ипсэуа­лъэхэм ящынэгъончъагъэ къэухъумэгъэным, ахэм террори­сти­ческэ актхэр къащымы­хъунхэм фэIорышIэрэ межве­домст­­веннэ комиссие республикэм щызэхащагъ. Хэбзэгъэу­цу­гъэм диштэу мы ­комплексым ипсэуа­лъэхэм зэкIэми паспорт­хэр апалъхьагъэх, реестрэм хатхагъэх.

АР-м и ЛIышъхьэ
ипресс-къулыкъу.

Сурэтхэр А. Гусевым тыри­хыгъэх.