Адыгеим и Премьер-министрэ министерствэхэмрэ ведомствэхэмрэ япащэхэм зэIукIэ адыриIагъ

Адыгеим и Премьер-министрэ министерствэхэмрэ ведомствэхэмрэ япащэхэм зэIукIэу жъоныгъуа­кIэм и 5-м адыриIагъэм ТекIоныгъэм и Мафэ изы­фэгъэхьазырынрэ министерствэхэм Iоф зэра­шIэрэмрэ япхыгъэ Iофыгъохэм щатегущыIагъэх.

ЖъоныгъуакIэм и 6-м ТекIо­ныгъэм и Мафэ фэгъэхьыгъэ торжественнэ зэIукIэр Къэралыгъо филармонием щыкIощт, жъоныгъуакIэм и 9-м Гупчэ мемориалым къэгъагъэхэр кIэ­лъыралъхьащтых, «ЕгъашIэм щыIэщт полкым» хэтхэу цIыф­хэр урамхэм къарыкIощтых, ве­теранхэр къэлэ паркым щагъэ­шхэщтых, творческэ коллек­тив­хэм къалэм ичIыпIэ зэфэ­шъхьаф­хэм закъыщагъэлъэ­гъощт, Лениным ыцIэкIэ щыт пчэгум мэфэкI концерт къыща­тыщт. Адыгэ Республикэм и Премьер-министрэу КъумпIыл Мурат мэ­фэкI Iофтхьабзэ пэпчъ изэхэ­щэн икъоу дэлэжьэнхэ зэрэфаем ведомствэхэм япащэхэм анаIэ тыраригъэдзагъ.

Премьер-министрэм Адыгэ Республикэм иминистрэхэм я Кабинет хэтхэм «тхьашъуегъэ­псэу» ариIуагъ Адыгэ Республи­кэм и Мафэхэр Урысые Феде­рацием ФедерациемкIэ и Совет дэгъоу зэрэщызэхащагъэ­хэм фэшI.

— Зигугъу къэтшIыгъэ Iоф­тхьа­бзэр гъэхъагъэ хэлъэу Фе­дерациемкIэ Советым щызэхэт­щагъ, ау ащ къикIырэп ти­Iоф­шIэн джы къыкIедгъэчынэу. Уры­сые Федерацием Федера­цием­кIэ и Советрэ Адыгэ Рес­публи­кэм иминистрэхэм я Ка­бинетрэ ахэтхэм ­язэхэсыгъохэм ащызэдаштэгъэ ­унашъохэм ягъэ­цэ­кIэн министрэхэр ча­нэу къы­хэ­лэжьэнхэу ясэIо, — хи­гъэу­нэ­фыкIыгъ КъумпIыл Мурат.

Джащ фэдэу зэIукIэм хэлэ­жьагъэхэр социальнэ, экономи­кэ Iофыгъохэм атегущыIагъэх. МэзиплIым къыкIоцI республи­кэ бюджетым сомэ ­миллиарди 2,5-м ехъу къихьагъ. къа­IукIэ­нэу къырадзэщтыгъэм ипроценти 109-рэ, блэкIыгъэ илъэсым егъэ­пшагъэмэ, проценти 110,4-рэ ар мэхъу. Къырадзэщтыгъэм нахь макIэу санэхэмкIэ акцизхэмрэ чIыопс къэкIуапIэхэр зэрагъэфедэхэрэм пае уасэмрэ къаIокIэ. Премьер-минист­рэм финансхэмкIэ министрэм пшъэрылъ фишIыгъ чIычIэгъ ­байныгъэхэр зыгъэфедэхэрэмрэ санэхэр къыдэзгъэкIы­хэ­рэмрэ зыхэлэжьэщтхэ зэIукIэ къыгъэхьазырынэу.

Адыгэ Республикэм гъэсэ­ны­гъэмрэ шIэныгъэмрэкIэ ими­нист­рэ къызэриIуагъэмкIэ, къэралыгъо ушэтын зыкIхэм языфэгъэхьазырын ыкIэм фэкIо. Экзаменхэр зыщатыщт чIыпIэ­хэм афэгъэзэгъэщтхэр рагъэ­джагъэх, кIэлэеджакIохэм тест­хэр арагъэшIыгъэх.

Гъэмафэм кIэлэцIыкIухэм япсауныгъэ гъэпытэгъэным те­гъэпсыхьагъэу республикэ бюд­жетым къыхагъэкIыгъэ мылъ­кумкIэ путевкэ 3060-рэ къащэфыгъ, хы ШIуцIэ Iушъом зы­зэрэщагъэпсэфыщт путевкэ 600-ри ахэм ахэхьэ. ЩыIэныгъэм чIыпIэ къин ригъэуцогъэ кIэлэцIыкIухэм загъэпсэфыным пае федеральнэ мылъкоу сомэ миллион 32,7-рэ къатIупщынэу щыт.

ЗэIукIэм джащ фэдэу фэтэ­рыбэу зэхэт унэхэм ягъэцэкIэ­жьын, кIэлэцIыкIу ибэхэм псэу­кIэ амалэу яIэхэр нахьышIу шIыгъэным, еджапIэхэм яспорт- залхэм ягъэцэкIэжьынкIэ федеральнэ программэр зэрэпхы­ращырэм япхыгъэ Iофыгъохэм атегущыIагъэх.