ЯгъэхъагъэхэмкIэ, яIофшIагъэкIэ къалэжьыгъ

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу ТхьакIущынэ Аслъан тын лъапIэхэмрэ щытхъуцIэхэмрэ зыфа­гъэшъошагъэхэм ар къэзыушыхьатырэ ­бгъэхалъхьэхэмрэ тхылъхэмрэ тыгъуасэ ариты­жьыгъэх.

AAG8186

Адыгеим иэкономикэ хэхъо­ныгъэхэр ышIынхэм зиIахьышIу хэзылъхьагъэхэм яIофшIагъэ осэшIу фишIыгъ, ахэм ­афэдэхэр республикэм зэриIэхэм урыгу­шхо­нэу зэрэщытыр къыхигъэщыгъ.

ШъуиIофшIагъэхэмкIэ, шъуишIэныгъэхэмкIэ, сэнаущы­гъэу шъухэлъымкIэ мы ­тынхэр, щытхъуцIэхэр къэжъулэжьыгъэх. Непэ мы Iофтхьабзэм къекIо­лIэгъэ нэбгырэ пэпчъ зы­фэгъэ­зэгъэ лъэныкъомкIэ гъэ­хъэ­гъэ­шIухэр иIэх, ащ тырэгушхо. Республикэм хэхъоны­гъэу ышIы­хэрэр шъощ фэдэ цIыфхэр ары зэпхыгъэр, ащ
кIэ тышъуфэраз, — къыIуагъ ТхьакIущынэ Аслъан.

Адыгеим и Мафэхэр Феде­ра­циемкIэ Советым зэрэщыкIуа­гъэхэм АР-м и ЛIышъхьэ игугъу къышIыгъ, ащ зэфэхьысыжьэу фэхъугъэхэм къэзэрэугъоигъэ­хэр щигъэгъозагъэх. Республи­кэм хэхъоныгъэу ышIыхэрэмкIэ, лъэныкъо зэфэшъхьаф­хэм­кIэ гъэхъагъэу иIэхэмкIэ шъо­лъыр анахь дэгъухэм зэраха­лъытэрэр, яIофшIэн зэрэзэхащэрэм федеральнэ гупчэм осэ­шIу къызэрэфишIырэр ТхьакIу­щынэ Аслъан къыхигъэщыгъ.

АР-м и ЛIышъхьэ иунашъокIэ республикэм итын анахь лъа­пIэу медалэу «Адыгеим и Щытхъузехь» зыфиIорэр афа­гъэшъошагъ IофшIэным иветеранхэу Къандаур ­Исмахьилэрэ Валентин Дмитриковымрэ, ку­шъхьэфэчъэ спортымкIэ еджа­пIэу республикэм итым идиректорэу Анатолий Лелюк, ООО-у «Асхан» зыфиIорэм изэ­хэщакIоу Атэжьыхьэ ­Джэбрэил, АР-м идзэ комиссарэу Александр Авериным. Шэуджэн районым ит гурыт еджапIэу N 11-м ипащэу Быщтэ Нэфсэт, мы район дэдэм иеджапIэу N 1-м химиемкIэ икIэлэ­егъаджэу КIубэ Мирэ, къалэу Мыекъуапэ илицееу N 34-м урысыбзэмкIэ икIэлэегъаджэу Татьяна Раман, Тэхъутэмыкъое районым ит гурыт еджапIэу N 5-м урысыбзэмрэ литерату­рэмрэкIэ якIэлэегъаджэу Анна Романовам щытхъуцIэу «АР-м народнэ гъэсэныгъэмкIэ изаслуженнэ IофышI» зы­фиIорэр къалэжьыгъ. Ветеринарием АР-мкIэ и ГъэIоры­шIапIэ ипащэу ХъокIон ­Аминэ «АР-м мэкъумэщ хъызмэ­тымкIэ изаслуженнэ IофышI» щыт­хъуцIэр къыфагъэшъошагъ. Пшъэ­дэкIыжьэу ыхьырэмкIэ гъу­нэпкъэ гъэнэфагъэ зиIэ обще­ст­вэу «Командор» зыфиIорэм идиректорэу Боджэкъо Сыхьат­бый республикэм ­изаслуженнэ псэолъэшI хъугъэ. «АР-м про­мышленностымкIэ изаслуженнэ IофышI» зыфиIорэ щытхъуцIэр къылэжьыгъ ООО-у «Прометеим» ипащэу Беданэкъо Мурат. Искусствэм ­хэхъоныгъэхэр ышIынхэм зиIахьышIу хэлъ Къэ­ралыгъо телерадиокомпаниеу «Адыгеим» ирежиссерэу ­Гъазые Брамхъан щытхъуцIэу «Адыге­им искусствэхэмкIэ изаслужен­нэ IофышI» зыфиIорэр фагъэ­шъошагъ. АР-м культурэмкIэ иза­служеннэ IофышIэ хъу­гъэх Красногвардейскэ районым изэхэубытэгъэ библиотечнэ систе­мэ идиректор игуадзэу ­Наталья Дорот, КъокIыпIэм щыпсэурэ лъэпкъхэм искусствэхэмкIэ я Къэралыгъо музей икъутамэу Мыекъуапэ дэтым ипащэ игуа­дзэу Татьяна Кондратенкэм, пшъэдэкIыжьэу ыхьырэмкIэ гъу­нэпкъэ гъэнэфагъэ зиIэ обществэу «НАН» зыфиIорэм идиректорэу Нэгъуцу Аслъан. Инэм къэлэ псэупIэм дэт кIэлэцIыкIу спорт еджапIэм идиректорэу ЦIэгъошIу Сэфэр щытхъуцIэу «АР-м физическэ культурэмкIэ ыкIи спортымкIэ изаслуженнэ IофышI» зыфиIорэр къылэ­жьыгъ. Адыгеим транспортымкIэ изаслуженнэ IофышIэ хъугъэ АР-м хэдзынхэмкIэ и Гупчэ комиссие иводителэу Афэунэ Нурбый. Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетым идоцентэу Девтерэ Зуры­ет щытхъуцIэу «АР-м­ иапшъэ­рэ еджапIэ изаслуженнэ IофышI» зыфиIорэр фагъэшъошагъ.

Джащ фэдэу, литературэм и Илъэсэу хагъэунэфыкIыгъэм изэхэщэкIо комитет иунашъокIэ мы Iофтхьабзэм чанэу хэлэжьагъэхэр тынхэмкIэ къыха­гъэщыгъэх. Ахэр: «Урысыем итхакIохэм я Союз» и ­Адыгэ шъолъыр къутамэ иправление итхьаматэу, титхэкIо цIэрыIоу МэщбэшIэ Исхьакъ, зэхэубытэгъэ библиотечнэ системэм идиректорэу Ольга Гавшинар, АР-м и Лъэпкъ театрэ иактри­сэу Хьалэщтэ Санет, Адыгэ­къа­лэ игурыт еджапIэу N 1-м икIэлэегъаджэу Жэнэ Разиет, АР-м лъэпкъ IофхэмкIэ, IэкIыб къэралхэм ащыпсэурэ тилъэпкъэгъухэм адыряIэ зэпхыны­гъэхэмкIэ ыкIи къэбар жъугъэм иамалхэмкIэ и Комитет иотдел ипащэу ХъорэлI Марзят, телерадиокомпаниеу «Адыгеим» идиректор иIэпыIэгъоу ТIэшъу Светланэ.

МэфэкI шIыкIэм тетэу кIогъэ Iофтхьабзэм хэлэжьагъэхэу тын лъапIэхэмкIэ къыхагъэ­щыгъэхэм ащыщхэр зэхахьэм къыщыгущыIагъэх. ЯIоф­шIагъэ осэшIу фэзышIыгъэ АР-м и ЛIышъхьэ рэзэныгъэ гущыIэхэр пагъохыгъэх, тапэкIи амалэу, кIуачIэу яIэр рахьылIэзэ Адыге­им зэрэфэлэжьэщтхэр къаIуагъ.

Республикэм ипащэ бгъэ­халъхьэхэмрэ тхылъхэмрэ заретыжьхэм ыуж къэзэрэугъои­гъэхэм джыри зэ закъыфигъэ­загъ, ТекIоныгъэм и Мафэу къэ­благъэрэмкIэ пстэуми къа­фэгушIуагъ, яIофшIэн гъэхъа­гъэхэр щашIыхэзэ ыпэкIэ лъы­кIотэнхэу афэлъэIуагъ.

ТХЬАРКЪОХЪО  Адам.

Сурэтыр А. Гусевым тырихыгъ.