Кубокым фэбэнагъэхэм ащыщ

ЦСКА — «Зенит» — 1:4.

ЖъоныгъуакIэм и 2-м Казань щызэдешIагъэх.

large

Гъатхэмрэ IофшIэнымрэ ямэ­фэкI мафэхэм Урысыем фут­болымкIэ и Кубок «Зенит» къыдихыгъ. Израиль ит ­адыгэ къуаджэу Кфар-Камэ щапIугъэ Натхъо Бибарс ЦСКА-м ще­шIагъ. Кубокыр ЦСКА-м къыфамыгъэшъошагъэми, финал зэ­IукIэгъум Бибарс зэрэхэлэжьа­гъэр гукъэкIыжьышIоу иIэщт.

Уигъэхъагъэхэм ахэбгъэхъо­нэу, спортышхом нахь цIэрыIо ущыхъунэу пфэтэIо, Бибарс!

Сахьидэкъо Нурбый.